อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  แต่งกายดี

เอกลักษณ์

คุณธรรม นำรักษ์ไทย ใฝ่อาชีพ

Comments