วิสัยทัศน์/พันธกิจโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

 “ภายในปี 2558 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพสู่สากล บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าสู่สากล
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้นักเรียนนำหลักปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1. นักเรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีจิตอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน
3. ครูนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นไทย  มีคุณธรรม  มีความรู้และทักษะอาชีพสามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากลภายในปี 2558

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

6. ส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

7. พัฒนาระบบบริหารและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

8. สร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Comments