วิสัยทัศน์/พันธกิจโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

 ภายในปี  2561 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากลและบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบนพื้นฐาน    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ

1.     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่สากล

2.    พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล

3.    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4.    จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.    โรงเรียนจัดให้มี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6.    จัดให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

7.    โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อให้นักเรียนนำหลักปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน

8.    จัดการเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

9.    โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1.      นักเรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเสมอภาค  เพื่อเข้าสู่สากล

2.      นักเรียนมีจิตอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน

3.      ครูนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      มีความเป็นไทย  มีคุณธรรม  มีความรู้และทักษะอาชีพสามารถศึกษาต่อและดำรงชีวิตในสังคมโลกอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1.     เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณตามมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่สากล

2.    พัฒนาระบบบริหารและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้าสู่สากล

3.    สร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.    พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้

6.    ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

7.    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

8.    ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

9.    ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวม 


Comments