ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

            ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน  มีดังนี้

            ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

        โรงเรียนห้วยแถลงมีผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  5  คน  ดังนี้

             1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชื่อ-สกุล  นายประยงค์  ประทุมวัน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

             2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามโครงสร้างการบริหาร) มี  4 คน

                  2.1 ชื่อ-สกุล  นายสุทธิพงษ์  เลิศวิลัย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.สาขา  หลักสูตรและการสอน รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ

                  2.2 ชื่อ-สกุล  นายสุพจน์  โพธิ์บุดดี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ

                  2.3 ชื่อ-สกุล  นายอุเทน  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล

                        2.4 ชื่อ-สกุล นายสมพร  ศรีโคตรโพธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป

Comments