สัญลักษญ์โรงเรียน

                                                                                                 ตราประจำโรงเรียน

พระพิชัยมงกุฎ   ครอบเครื่องหมายอุฌาโลม บนอักษรย่อ ถ.พ.

พระพุทธรูปพระจำโรงเรียน

พระพุทธวิโมกข์  ปางสมาธิ  หมายถึง  ความสงบร่มเย็น”

        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน                 

                                                                                                                 “พระวิษณุ”                                                            

 “ศาลเจ้าพ่อพิมานทอง”

                                                                                                                       

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

" ต้นพิมานทอง "

ธงประจำโรงเรียน

                                                                                                                                           สีประจำโรงเรียน แสด-ดำ

                                                                                                                   สีแสด  หมายถึง  สีแห่งคุณธรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละ

                                                                                      สีดำ     หมายถึง  สีแห่งความรักแท้

       ปรัชญาโรงเรียน

           สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา

        คำขวัญของโรงเรียน

           เมตตา สามัคคี มีวินัย

            อักษรย่อโรงเรียน

         ถ.พ.

Comments