ผู้บริหารนายประยงค์ ประทุุมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


นายสุทธิพงษ์ เลิศวิลัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ


นายสุพจน์ โพธิ์บุดดี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ


ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสมพร ศรีโคตรโพธิ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
Comments