กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์นายนิพนธ์ ตันประคองสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


น.ส.แพรวพรรณ์ พฤกษ์ศรีรัตน์นายเสนีย์ ศรีพาณิชย์นางศรีนวล วรกิจวัฒนาน.ส.จารุนันท์ วงศ์วิวัฒนาน.ส.อุบลรัตน์ มังกรณ์นางปิยวรรณ ศรีสุทโธนายวีรยุทธ มีพรหมน.ส.นงเยาว์ โบขุนทดน.ส.เสาวณีย์ อิ่มจิตนางสาวจิราภรณ์ พืมขุนทดพัชรินทร์ พรมหนองแสนนายกิติกร เจนหัตถนางปภัชญา อินทร์รอดนายธัญธวัช วรกิจวัฒนานางสาวแก้วตา สังข์กลางนางสาวรัติกาล เพ็งน้ำคำนางสาวศุภักษร สิงห์ลี
Comments