กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางดวงตา ศรีสุทโธ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


น.ส. ธารกมล เกตุบรรลุนายไพรินทร์ ประจำนางสมจิตร์ ศรีสุขนางฉวี โรจนพงษ์เพียรนางเพลินพิศ สัจธรรมนายสุรชัย ปัญญานางสาวจุฑามาศ แซ่ตั้งนางเพ็ญจิตร์ พืชทองหลางนางพัชรี ชัยสิทธิ์นางสาวอรวรา แสงสุขสว่าง
ครูผู้ช่วย


นางสาวพรรณิภา บุญศรีนางสาวสุพรรษา คำสิงห์นอกนายมนเทียน โนนทอง
Comments