กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยีนางละเอียด พงษ์ภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางวิลัยรัตน์ ประทุมวันนายวิฑูรย์ วิฑิตวุฒินันท์นางจินห์จุฑา พิมพาน.ส.ศิริพร วีระชัยรัตนานายณรงค์เดช มะลังศรีนายกิตติธัช สืบสุนทรนายพรพัฒน์ ภักดิ์โพธ์นางญาณิศา พลแดงนายอัตธพล กรองมะเริงนายเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือมนายนิธิพงษ์ ในกระโทกนางสาวอาภรรัตน์ จันทร์นิลนางสาวลลิตา มูลหานางจิราวรรณ ยอดสังวาลย์
Comments