กลุ่มช่างอุตสาหกรรมนายประมวล อ่อนละมุล
หัวหน้าหมวดช่างอุตสาหกรรม


นายภานุวัฒน์ สายบุญมีนายมนตรี ปนสันเทียะนายสมปอง ทะยอมใหม่นายสุภชัย วรรณทะมาศนายไกรสร เรืองเวชภักดีนางสาวทิฆัมพร อุดซี


Comments