DLIT & Google for Education

 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


ภาพการอบรม DLIT  วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 
ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ภาพกิจกรรมการอบรม