หน้าแรก        รับโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี สาขา ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
      วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ฯ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 2559
http://facebook.com/amornrat.odd

  amornrat@hspss.ac.th

  089-524-9874
ID :  0895249874

 032-794-239

    
ประเมินผลงานทางวิชาการด้านที่ 1 ,2 ณ รร.หนองชุมแสงวิทยา 15/08/59
 
   
อบรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  18  มิ.ย. 2559  ณ สพม.10

   นำ ลส.-นน. เข้าค่ายลูกเสือต้านภัย  ยาเสพติด ปี 2559  ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  
29 - 31 พ.ค. 2559
     ศึกษาการประเมินต้นแบบพอเพียง ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  2/08/59

   
ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559  ณ รร.ห้วยทรายประชาสรรค์
 
  อบรม กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี 
วันที่ 26 เม.ย. 2559
    ร่วมงานแห่เทียน ประจำปี 2559 
ณ วัดทุ่งจับญวน  15/07/2559

    ร่วมงานถวายศาลา "คำสุวรรณ" วันที่ 12 มิ.ย. 2559  ณ วัดสารอด กทม.
    อบรมก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  วันที่  28 มี.ค. - 1 เม.ย. 59
ณ ม.ราชภัฏธนบุรี  กทม.