Kế hoạch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 47

đăng 00:16, 27 thg 6, 2017 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017;

3. Nghỉ hè, nghỉ phép năm 2017 (theo kế hoạch đăng ký).

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

03/7

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/7

Thứ Ba

Sáng

Họp Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo (Phiên 01)

Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn; Cán bộ, viên chức các Phòng Đào tạo và Khoa học và Khảo thí.

8h00

Phòng họp CS1

Chiều

Họp Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo (Phiên 02)

Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn; Cán bộ, viên chức các Phòng Đào tạo và Khoa học và Khảo thí.

14h00

Phòng họp CS1

05/7

Thứ Tư

Sáng

Họp Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo (Phiên 03)

Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn; Cán bộ, viên chức các Phòng Đào tạo và Khoa học và Khảo thí.

8h00

Phòng họp CS1

Chiều

Họp Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình đào tạo (Phiên 04)

Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn; Cán bộ, viên chức các Phòng Đào tạo và Khoa học và Khảo thí.

14h00

Phòng họp CS1

06/7

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

07/7

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

08/7

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 46

đăng 03:49, 30 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 02:40, 27 thg 6, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Thi học kỳ II năm học 2016 – 2017;

2. Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2016 – 2017 (Lịch cụ thể theo thông báo số 178/TB-CĐCĐHP-TCHC ngày 24/5/2017);

3. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

4. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

26/6

Thứ Hai

Sáng

Khai mạc Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2016 – 2017

BGH

Toàn thể viên chức.

8h00

Hội trường tại CS1

Tiết giảng lý thuyết (45 phút) tham gia Hội giảng của GV Trần Thị Hương (Khoa Cơ bản)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

9h30

Chiều

Bài giảng tích hợp (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Nguyễn Trần Trung (Khoa Công nghệ)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

13h45

Hội trường tại CS1

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Nguyễn Thế Tuấn (Khoa Cơ bản)

15h30

27/6

Thứ Ba

Sáng

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Nguyễn Ánh Ngọc (Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

7h45

Hội trường tại CS1

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Hoàng Văn Lâm (Khoa Công nghệ)

9h30

Chiều

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Phan Khánh Chi (Khoa Kế toán – Tài chính)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

13h45

Hội trường tại CS1

Tiết giảng lý thuyết (45 phút) tham gia Hội giảng của GV Lê Mạnh Toàn (Khoa Công nghệ)

15h30

28/6

Thứ Tư

Sáng

 

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

 

Hội trường tại CS1

Tiết giảng lý thuyết (45 phút) tham gia Hội giảng của GV Vũ Thị Huyền Thanh (Khoa Lý luận chính trị)

9h30

Chiều

Bài giảng tích hợp (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Đặng Thu Thương (Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

13h45

Hội trường tại CS1

Bài giảng tích hợp (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Ngô Thị Mẫu Đơn (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

15h30

29/6

Thứ Năm

Sáng

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Nguyễn Thúy Giang (Khoa Kế toán – Tài chính)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

7h45

Hội trường tại CS1

Tiết giảng lý thuyết (45 phút) tham gia Hội giảng của GV Đào Thị Lan Anh (Khoa Cơ bản)

9h30

Chiều

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Nguyễn Thị Hải Hà (Khoa Lý luận chính trị)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

13h45

Hội trường tại CS1

Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2017 – 2018 (lần 1): Sinh hoạt cơ quan 6 tháng đầu năm 2017 và Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2013 áp dụng cho năm học 2017 – 2018.

Hiệu trưởng

Toàn thể cán bộ, viên chức.

15h30

Hội trường tại CS1

30/6

Thứ Sáu

Sáng

Bài giảng thực hành (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Trần Thị Thu Anh (Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo và CBVC quan tâm.

7h45

Hội trường tại CS1

Bài giảng tích hợp (60 phút) tham gia Hội giảng của GV Hoàng Hà Giang (Khoa Quản trị và Du lịch)

9h30

Chiều

1. Trao học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2016 - 2017

BGH

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; giáo viên chủ nhiệm các lớp; học sinh, sinh viên.

14h00

Hội trường tại Cơ sở

2. Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cao đẳng khóa học 2014 – 2017, trung cấp khóa học 2015 – 2017.

15h00

01/7

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

02/7

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 45

đăng 03:46, 30 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 17:59, 21 thg 6, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Thi học kỳ II năm học 2016 – 2017;

2. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

3. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

19/6

Thứ Hai

Sáng

Chấm thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017

Trưởng Ban chấm thi

Ban Chấm thi

9h00

Tại Cơ sở 1 của Trường

Chiều

Họp Thẩm định đề xuất về kiện toàn trang bị Hệ thống thiết bị thực hành Bộ môn Điện – Điện tử Khoa công nghệ

Hiệu trưởng

BGH, Trưởng, phó các phòng Đào tạo, KH&KT, TCHC, CSVC&TV, TCKT; Trưởng, phó khoa Công nghệ, Trưởng bộ môn và GV Bộ môn Điện-Điện tử.

15h30

Phòng họp tại CS1

20/6

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Xét công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017

Chủ tịch hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 241/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  12/5/2017 của Hiệu trưởng.

14h00

Tại Cơ sở 1 của Trường

21/6

Thứ Tư

Sáng

Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Cơ sở 1 của Trường từ ngày 21 đến hết ngày 24/6/2017. Theo đó:

1. CBVC theo Danh sách số 180/CĐCĐHP-TCHC ngày 29/5/2017 làm việc dưới sự điều hành của Trưởng điểm thi tại Cơ sở 1 của Trường;

2. Tất cả CBVC khác nghỉ làm việc (tính bằng 3 ngày nghỉ trừ vào hè, phép năm 2017), HSSV toàn Trường nghỉ học từ ngày 21 đến hết ngày 24/6/2017.

Ban Chỉ đạo thi thành phố HP

Theo Danh sách số 180/CĐCĐHP-TCHC ngày 29/5/2017, gồm các đ/c: Phạm Văn Bé; Đoàn Văn Thông; Nguyễn Văn Nam; Nguyễn Kim Cách; Nguyễn Trọng Khuân; Bùi Văn Dự; Nguyễn Kim Sỹ; Đỗ Thị Luyến và Nguyễn Thị Mật.

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

22/6

Thứ Năm

Sáng

Dự Hội nghị Phổ biến các văn bản pháp luật về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chế độ thống kê về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và công nghệ TP.HP

PHT Nguyễn Thành Long (xe 16A-1059)

8h00

Hội trường Sở Khoa học và công nghệ TP.HP (số 1 Phạm Ngũ Lão, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

23/6

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

24/6

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/6

Chủ Nhật

Sáng

1. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

BGH-BCH Công đoàn

Toàn thể viên chức và các cháu (theo Kế hoạch riêng do Công đoàn trường chủ trì. Chương trình chi tiết được gửi qua email đến toàn thể viên chức): Công đoàn trường tập hợp danh sách các cháu xong trước 15/6/2017 để họp liên tịch ĐU-BGH-BCHCĐ vào ngày 20/6/2017.

8h00

Hội trường tại CS1

2. Dự Tọa đàm Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường

Thành đoàn Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy, Bí thư (Phó Bí thư) Đoàn trường (xe 16A-1059).

 

Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 44

đăng 03:45, 30 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 01:24, 15 thg 6, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Thi học kỳ II năm học 2016 – 2017;

2. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

3. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

12/6

Thứ Hai

Sáng

Quán triệt, triển khai Kế hoạch Thi học kỳ II năm học 2016-2017.

BGH

PHT Nguyễn Thành Long; Ban Coi thi.

7h00

Hội trường

Chiều

 

 

 

 

 

13/6

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Hội đồng Xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2014 – 2017 (Phiên 02).

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  12/5/2017 của Hiệu trưởng.

14h00

Phòng họp tại CS1

14/6

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Hội đồng Xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2014 – 2017 (Phiên 03).

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  12/5/2017 của Hiệu trưởng; Giáo vụ các Khoa, Trung tâm đào tạo.

14h00

Phòng họp tại CS1

15/6

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

16/6

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Họp Liên tịch BGH-BCH Công đoàn về Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017

BGH-BCH Công đoàn

BGH-BCH Công đoàn, Trưởng ban Nữ công.

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

Đón cán bộ Hội đồng Thi tốt nghiệp Trường Đại học Trà Vinh từ Hà Nội về Hải Phòng

Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo.

Xe 16A-0810 (liên hệ với Trường Đại học Trà Vinh về địa điểm và giờ đón).

 

 

17/6

Thứ  Bẩy

Sáng

1. Thi tốt nghiệp các Lớp Đại học Luật Văn bằng 2 và Đại học Luật liên thông của Trường Đại học Trà Vinh: Môn cơ sở ngành (Lý luận nhà nước và pháp luật)

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng Thi tốt nghiệp Trường Đại học Trà Vinh (sinh viên và cán bộ coi thi có mặt tại địa điểm thi từ 6h45):

- Các xe 16A-1059 và 16A-0810 phục vụ thi;

- Đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt trực Y tế;

- Đ/c Trần Thị Hoa trực văn thư.

7h00

Tại Cơ sở 1 của Trường

2. Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017: Môn Giáo dục chính trị.

Trưởng ban Coi thi

Ban Coi thi theo các Quyết định số 255/QĐ-CĐCĐHP và 259/QĐ-CĐCĐHP ngày  06/6/2017 của Hiệu trưởng.

7h30

Tại Cơ sở 1 của Trường

Chiều

1. Thi tốt nghiệp các Lớp Đại học Luật Văn bằng 2 và Đại học Luật liên thông của Trường Đại học Trà Vinh: Môn chuyên ngành (Luật hình sự)

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng Thi tốt nghiệp Trường Đại học Trà Vinh (sinh viên và cán bộ coi thi có mặt tại địa điểm thi từ 6h45):

- Các xe 16A-1059 và 16A-0810 phục vụ thi;

- Đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt trực Y tế;

- Đ/c Trần Thị Hoa trực văn thư.

13h00

Tại Cơ sở 1 của Trường

2. Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017: Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

Trưởng ban Coi thi

Ban Coi thi theo các Quyết định số 255/QĐ-CĐCĐHP và 259/QĐ-CĐCĐHP ngày  06/6/2017 của Hiệu trưởng.

13h30

Tại Cơ sở 1 của Trường

3. Đưa cán bộ Hội đồng Thi tốt nghiệp Trường Đại học Trà Vinh từ Hải Phòng về Hà Nội .

Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo.

Xe 16A-0810 (liên hệ với Trường Đại học Trà Vinh về giờ đón, đưa).

 

 

 

 

 

 

 

18/6

Chủ Nhật

Sáng

Thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017: Môn Thực hành nghề nghiệp.

Trưởng ban Coi thi

Ban Coi thi theo các Quyết định số 255/QĐ-CĐCĐHP và 259/QĐ-CĐCĐHP ngày  06/6/2017 của Hiệu trưởng.

7h30

Tại Cơ sở 1 của Trường

Chiều

Làm phách thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017

Trưởng Ban Làm phách

Ban Làm phách

14h00

Tại Cơ sở 1 của Trường

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 43

đăng 20:18, 28 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 00:14, 8 thg 6, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 11/6/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

05/6

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Phòng Tổ chức-Hành chính.

Ban Thường vụ Đảng ủy

UBKT Đảng ủy và Cấp ủy Chi bộ được kiểm tra.

14h00

Phòng Truyền thống tại CS1

2. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Phòng CTHSSV.

15h30

06/6

Thứ Ba

Sáng

Dự Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Sở GD&ĐT Hải Phòng

Đ/c Phạm Văn Bé, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TCHC.

8h00

Trường THPT Thái Phiên (số 258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP)

Chiều

1. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí và Trung tâm Phát triển Đào tạo.

Ban Thường vụ Đảng ủy

UBKT Đảng ủy và Cấp ủy Chi bộ được kiểm tra.

14h00

Phòng Truyền thống tại CS1

2. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Khoa Cơ bản.

15h30

07/6

Thứ Tư

Sáng

Hội nghị tập huấn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố HP

Bí thư Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường; cán bộ làm công tác Đảng vụ (xe 16A-0810).

8h00

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

Chiều

1. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Khoa Công nghệ.

Ban Thường vụ Đảng ủy

UBKT Đảng ủy và Cấp ủy Chi bộ được kiểm tra.

14h00

Phòng Truyền thống tại CS1

2. Kiểm tra theo kế hoạch đối với Chi bộ Khoa Quản trị và Du lịch.

15h30

08/6

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

09/6

Thứ Sáu

Sáng

Dự Lễ Phát động hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Phó Hiệu trưởng Lê Đức Tân (xe 16A-1059)

8h00

Hội trường B10 – Trường ĐH Hải Phòng (số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

10/6

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/6

Chủ Nhật

Sáng

Thi Chứng chỉ Tiếng Anh

Hội đồng Thi

Ban Coi thi

7h15

Cơ sở 1

Chiều

Thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hội đồng thi theo Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

14h00

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 42

đăng 19:08, 11 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 00:51, 31 thg 5, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

29/5

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Giao ban tháng 6 năm 2017.

Hiệu trưởng

BGH; BCH Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Thường vụ Đoàn trường; Trưởng ban Nữ công; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn; đ/c Đào Hải Yến.

14h00

Phòng họp tại CS1

30/5

Thứ Ba

Sáng

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM nhà trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019:

-  Học sinh, sinh viên toàn Trường nghỉ học để dự Đại hội (Phòng ĐT thông báo đến HSSV; Phòng CTHSSV phát thanh trên Loa trường);

-  Phòng Đào tạo phối kết hợp yêu cầu sinh viên cao đẳng Khóa 2014-2017 nộp Phiếu hoàn tất thủ tục ra trường.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM nhà trường

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Trưởng bộ môn;

Toàn thể đoàn viên, thanh niên là CBVC, HSSV nhà trường.

7h00

Hội trường lớn tại CS1

Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng (2 ngày 30 và 31/5/2017)

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Đ/c Phan Ngọc Sơn và Nguyễn Văn Vĩnh

7h00

 

Chiều

 

 

 

 

 

31/5

Thứ Tư

Sáng

Dự Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng

Bí thư Đảng ủy nhà trường.

8h00

Hội trường Kho bạc nhà nước thành phố HP (Lô 1A, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

01/6

Thứ Năm

Sáng

Khám sức khỏe định kỳ năm 2017 đối với cán bộ diện Thành ủy quản lý.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. HP

Theo Thông báo số 25.

7h30

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. HP (số 1 đường Nhà Thương, HP)

Chiều

 

 

 

 

 

02/6

Thứ Sáu

Sáng

1. Họp Hội đồng Thi và Xét tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, vừa làm vừa học khóa học 2015-2017 (Phiên 02: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Phòng Đào tạo báo cáo tình hình, kết quả học tập của HS tính đến thời điểm họp);

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 241/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  12/5/2017 của Hiệu trưởng.

8h00

Phòng họp tại CS1

2. Họp Ban Chỉ đạo và Hội đồng Giám khảo Hội giảng năm học 2016 – 2017 thống nhất nội dung soạn giảng và Phiếu chấm.

Trưởng ban

Ban Chỉ đạo và Hội đồng Giám khảo Hội giảng năm học 2016 – 2017 (các Khoa biên soạn sẵn các giáo án, bài giảng mẫu để thống nhất cho từng lĩnh vực)

9h00

Phòng họp tại CS1

Chiều

Họp Đảng ủy (Họp thường kỳ và thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường)

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên (dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Nhà trường đã gửi đến toàn thể viên chức qua email từ ngày 28/5/2017)

14h00

Phòng họp tại CS1

03/6

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

04/6

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 41

đăng 01:56, 11 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

22/5

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Công đoàn Viên chức Hải Phòng kiểm tra hoạt động của Công đoàn trường theo kế hoạch

Công đoàn Viên chức HP

Ban Chấp hành Công đoàn trường.

14h00

Phòng họp tại Cơ sở 1

23/5

Thứ Ba

Sáng

 Dự Hội nghị cập nhật kiến thức về “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố HP

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy Khối quản lý (xe 16A-0810 và 16A-1059).

8h00

Hội trường Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

Chiều

 

 

 

 

 

24/5

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

25/5

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

26/5

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/5

Thứ  Bẩy

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

28/5

Chủ Nhật

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               

Kế hoạch công tác tuần 40

đăng 01:55, 11 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 19:12, 17 thg 5, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

15/5

Thứ Hai

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Thành đoàn Hải Phòng làm việc với Đoàn trường về tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM nhà trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019

Thành đoàn Hải Phòng

Đại diện Đảng ủy nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM nhà trường.

14h00

Phòng họp tại CS1

16/5

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Hội nghị Giao ước  thi đua năm học 2016-2017 Khối các phòng.

Phòng TCHC-Đơn vị Trưởng khối

PHT Lê Đức Tân; Trưởng, Phó các Phòng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Đào tạo, Ủy viên thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường; các đ/c Phan Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thông và Phạm Thị Minh Nguyệt.

 

14h00

Phòng họp tại CS1

17/5

Thứ Tư

Sáng

Tham gia Hội thao Dân quân tự vệ năm 2017 (cả ngày)

BCHQS quận Kiến An

Theo Danh sách số 158/DS-CĐCĐHP-TCHC ngày 05/5/2017.

7h00

Thao trường Tràng Minh, Kiến An, HP

Chiều

 

 

 

 

 

18/5

Thứ Năm

Sáng

Tham gia Giải Cầu lông cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017 do Cụm Thi đua số 3 Công đoàn Viên chức Hải Phòng tổ chức

Trưởng Cụm

PHT Lê Đức Tân; Ban Chấp hành công đoàn trường và Đội Tuyển nhà trường (xe 16A-0810).

7h30

Trung tâm Thể dục-Thể thao quận Ngô Quyền (số 18 Lê Lai, Hải Phòng)

Chiều

1.  Họp Ban Chỉ đạo Hội giảng và Hội thi VCHB năm học 2016-2017 (Phiên 01). Phòng ĐT chịu trách nhiệm:

a) Báo cáo tình hình đăng ký tham gia Hội giảng và việc triển khai kế hoạch Hội giảng của các đơn vị; bốc thăm thứ tự giảng;

b) Dự kiến phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi Viên chức hiểu biết (gửi trước dự thảo qua email đến các thành viên)

Trưởng ban Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Hội giảng và Hội thi VCHB năm học 2016-2017

14h00

Phòng họp tại CS1

2.  Thông qua Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ (cán bộ dự họp nghiên cứu trước các quy định liên quan của Bộ LĐTBXH và dự thảo của Nhà trường gửi qua email)

Hiệu trưởng

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn; CBVC các Phòng ĐT, KH&KT và Trung tâm Phát triển Đào tạo.

15h00

Phòng họp tại CS1

19/5

Thứ Sáu

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

1. Họp Hội đồng Thi và Xét tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa học 2015-2017 (Phiên 01: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Phòng Đào tạo báo cáo tình hình, kết quả học tập của HS tính đến thời điểm họp);

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 241/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  12/5/2017 của Hiệu trưởng.

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Họp Hội đồng Xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa học 2014-2017 (Phiên 01: Phòng Đào tạo báo cáo tình hình, kết quả học tập của SV tính đến thời điểm họp)

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 242/QĐ-CĐCĐHP-ĐT, ngày  12/5/2017 của Hiệu trưởng.

15h00

Phòng họp tại CS1

20/5

Thứ  Bẩy

Sáng

Ôn tập thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ môn Tin học Ứng dụng Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng; thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

8h00

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Chiều

Ôn tập thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

14h00

21/5

Chủ Nhật

Sáng

Ôn tập thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ môn Tin học Ứng dụng Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng; thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

8h00

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Chiều

Thi Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Hội đồng thi theo Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

14h00

Các phòng máy tính D205 và D303 tại Cơ sở 1

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé                

Kế hoạch công tác tuần 39

đăng 18:29, 7 thg 5, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 19:03, 11 thg 5, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

08/5

Thứ Hai

Sáng

Tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ tại chỗ năm 2017 từ ngày 08 đến 16/5/2017.

BCHQS quận Kiến An

Theo Danh sách ngày 03/5/2017.

8h00

Hội trường Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

Chiều

Họp Hội đồng Thanh lý tài sản cố định Khu Ký túc xá tại Cơ sở 1

Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng Thanh lý theo Quyết định thành lập

14h00

Phòng họp Cơ sở 1

09/5

Thứ Ba

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

10/5

Thứ Tư

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

11/5

Thứ Năm

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

Nghiệm thu, bàn giao Công trình sân tập thể thao tại Cơ sở 1

BGH

BGH, Trưởng các phòng CSVC&TV, TCHC, TCKT và đ/c Đoàn Văn Thông.

16h00

Sân tập thể thao tại CS1

12/5

Thứ Sáu

Sáng

Tham gia Hội thao Dân quân tự vệ năm 2017 (cả ngày: Hoãn do trời mưa. Lịch mới cụ thể sẽ thông báo sau)

Chiều

 

 

 

 

 

13/5

Thứ  Bẩy

Sáng

Chiều

Dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017

UBND TP.HP

Hiệu trưởng.

18h00

Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng

20h00

Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng

14/5

Chủ Nhật

Sáng

Chiều

Nơi nhận:                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                                                             PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                                                              (đã ký)       

.                                                                                                                                                   Phạm Văn Bé               

Kế hoạch công tác tuần 38

đăng 21:20, 19 thg 4, 2017 bởi Thanh Đồng Tố   [ đã cập nhật 18:38, 2 thg 5, 2017 ]

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

Công việc theo kế hoạch riêng: 

1. Chuyển đổi chương trình đào tạo theo Hướng dẫn của TCDN;

2. Xúc tiến tuyển sinh năm 2017.

Ngày Thứ

Buổi

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

01/05

Th Hai

Sáng

Nghỉ Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2017)

Chiu

02/05

Th Ba

Sáng

Nghỉ bù ngày 30/4/2017 - Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2017)

Chiu

03/05

Th

Sáng

Chiu

1. Xét học bổng học kỳ I năm học 2016-2017

Hiệu trưởng

BGH,Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng bộ môn, Giáo vụ các khoa và Trung tâm NNTH; CBVC Phòng KH&KT (Phòng ĐT chuẩn bị và gửi dự thảo cho các thành viên dự họp).

14h00

Phòng họp tại CS1

2. Thông qua Kế hoạch Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2016-2017

3. Thông qua Quy chế Đào tạo trung cấp, cao đẳng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định liên quan do Chính phủ, Bộ LĐTBXH ban hành (Phiên 01)

04/05

Th Năm

Sáng

Chiu

Họp Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

14h00

Phòng họp tại CS1

05/05

Th Sáu

Sáng

Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Cục Hậu cần Quân khu 3 lần thứ IX, giai đoạn 2017-2022

BCH Đoàn TNCS HCM CHC QK 3

Bí thư Đoàn trường.

7h30

Hội trường Trung đoàn 653 (số 216 Lê Duẩn, Kiến An, HP)

Chiu

06/05

Thứ  Bẩy

Sáng

Chiu

07/05

Chủ Nhật

Sáng

Chiu

Nơi nhận:                                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH; website trường;                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

- Các đơn vị trực thuộc;                                                               PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

- Lưu: VT, TCHC                                                                                          (đã ký)       

.                                                                                                              Phạm Văn Bé           

1-10 of 268