Danh sách XẾP LỚP và mã số học sinh, sinh viên nhập học năm 2012: Danh sách mới nhất (file thứ 4 từ dưới lên) dùng cho học kỳ II năm học 2012-2013, bắt đầu từ ngày 21/01/2013, bao gồm cả lớp Cao đẳng Kế toán liên thông

Lưu ý
1. Mã số học sinh, sinh viên là cố định trong suốt khóa học (không thay đổi khi chuyển lớp, chuyển khóa, ...) và được sử dụng trong giao dịch tại Trường, trong thi trực tuyến, xem điểm kết quả học tập. Học sinh, sinh viên cần ghi nhớ để tiện sử dụng;
2. Nếu phát hiện sai sót, nhầm lẫn, cần báo ngay cho email: caodang@hpcc.edu.vn.

Mời xem/tải file dưới đây (nhóm 8 chữ số ở cuối tên file là NGÀY CẬP NHẬT DANH SÁCH): Hãy nhấn vào hình mũi tên để tải file; nhấn vào tên file để xem trực tiếp.
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 13, 2012, 3:15 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 17, 2012, 11:41 PM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 19, 2012, 4:44 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 1, 2012, 10:32 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 2, 2012, 8:41 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 3, 2012, 9:22 PM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 4, 2012, 9:10 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 5, 2012, 8:34 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 6, 2012, 3:10 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 6, 2012, 7:39 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 9, 2012, 6:36 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 12, 2012, 6:14 PM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 13, 2012, 8:54 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 14, 2012, 6:58 PM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 17, 2012, 4:39 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 18, 2012, 8:15 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 20, 2012, 4:38 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 20, 2012, 7:53 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Aug 22, 2012, 4:32 PM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 23, 2012, 7:25 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Aug 25, 2012, 1:56 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 25, 2012, 4:18 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Aug 26, 2012, 10:46 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 27, 2012, 7:52 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Aug 28, 2012, 11:49 PM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Aug 30, 2012, 9:19 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Sep 3, 2012, 2:47 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Nov 14, 2012, 6:36 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Oct 22, 2012, 3:51 AM
Ĉ
Thanh Đồng Tố,
Dec 1, 2012, 8:22 AM
Comments