Home


歡迎到邱老師中文教室 
Welcome to Mrs. Chiou's Chinese Classroom

2017-2018 Extra Help

posted Mar 6, 2018, 7:47 AM by Lingwei Chiou

High School:
Unit Lunch on D Day
2:15-2:45 pm on C Day
Satz School:
2:45 - 3:15 Tuesday & Thursday

蘇軾 水調歌頭

posted Sep 2, 2016, 12:20 PM by Lingwei Chiou   [ updated Mar 6, 2018, 7:40 AM ]

迎中秋 赏名诗英译——苏轼《水调歌头》

明月幾時有,把酒問青天。
míng yuè jǐ shí yǒu ,bǎ jiǔ wèn qīng tiān 。
不知天上宮闕,今夕是何年。
bù zhī tiān shàng gōng què ,jīn xī shì hé nián 。
我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
wǒ yù chéng fēng guī qù ,yòu kǒng qióng lóu yù yǔ ,gāo chù bù shèng hán 。
起舞弄清影,何似在人間。
qǐ wǔ nòng qīng yǐng ,hé sì zài rén jiān 。
轉朱閣,低綺戶,照無眠。
zhuǎn zhū gé ,dī qǐ hù ,zhào wú mián 。
不應有恨,何事長向別時圓。
bù yīng yǒu hèn ,hé shì cháng xiàng bié shí yuán 。
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
rén yǒu bēi huān lí hé ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,cǐ shì gǔ nán quán 。
但願人長久,千里共嬋娟。
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān lǐ gòng chán juān 。

端午節 Dragon Boat Festival

posted Jun 12, 2016, 2:16 PM by Lingwei Chiou   [ updated Jun 12, 2016, 2:27 PM ]

今年 jīn nián     /     this year
六月九日 liù yuè jiǔ rì /     June 9
是 shì     /     is; be
端午節 duān wǔ jié     /     Dragon Boat Festival
我們 wǒ men     /     we
吃 chī    /     eat
粽子 zòng zi      /    rice dumpling wrapped in leaves
又 yòu     /     and; as well as
看 kàn     /     watch; look at
龍舟比賽 lóng zhōu bǐ sài     /     dragon boat race
Sentence Example:
今年六月九日是端午節,我們又吃粽子又看龍舟比賽。
Dragon Boat Festival falls on June 9th this year; we eat rice dumplings and look at the dragon boat race.

中國新年 Chinese New Year

posted Jan 17, 2013, 12:11 PM by Lingwei Chiou   [ updated Jun 12, 2016, 2:29 PM by Lingwei Chiou ]

Chinese New Year 2016 is on February 8, Monday.
今年的中國新年是二月八日,星期一。
2016 is the year of Monkey according to Chinese Zodiacs.
二O一六年是十二生肖的猴年。
  

唐詩 Tang Poetry

posted Sep 29, 2012, 2:18 PM by Lingwei Chiou   [ updated Jun 12, 2016, 2:01 PM by Lingwei Chiou ]

Chuáng qián míngyuè guāng
床前明月光
yí shì dìshang shuāng
疑是地上霜
jǔtóu wàng míngyuè
舉頭望明月
Dītóu sī gùxiāng
低頭思故鄉

What we are going to learn today is a well-known poem about moonlight composed by 李白 Li Bai (Tang), named 靜夜思 (jìng yè sī , In a Quiet Night), literally means quiet-night-thinking. 

English Translation

Before my bed shine bright the silver beams,  

It seems the autumn frost on the ground so gleams.

 I gaze upwards toward the moon in the skies, 

And downwards look when nostalgia does arise. 

Chinese Cultural Knowledge

posted Sep 29, 2012, 2:15 PM by Lingwei Chiou

Confucius (孔子Kong zi, 551-479 BC) was a well-known teacher, politician and philosopher in Chinese history.  His philosophy emphasized personal and governmental morality, correctness of social relationships, justice and sincerity. Confucius had seventy two disciples who followed his teaching and developed it into the system known as Confucianism. In China, people celebrate Confucius' birthday, September 28, as the 'Teacher's Day'.

1-6 of 6