แผนผังไซด์

‎‏‎‎‎‎‎‏‎‎‏‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‏‎‏‏‏‏‎‎‏‎‏‎‏‏‏‎‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎เอกสารเผยแพร่

เอกสารเกี่ียวกับการศึกษา

วิจัยชั้นเรียน

(ตัวอย่าง)  แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน/โครงการวิจัย

 

ชื่อโครงการ/งานวิจัยในชั้นเรียน……………………………….ระดับชั้น…..……………………. 

หน่วยการเรียนรู้ที่.................……………………………………………………………………..….

ผู้รับผิดชอบ  (ครูผู้สอน)....................................................ผู้นิเทศ…………………………………  มาตรฐานที่………………………………..…….  ตัวชี้วัดที่.……………………………..…….….

 

 


หลักการและเหตุผล  (ความสำคัญของการปรับปรุงการเรียนการสอนและความจำเป็นในการนิเทศการสอน

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและพัฒนา  (เพื่อพัฒนาอะไรและอย่างไร)

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………

เป้าหมาย  (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………

เทคนิควิธีสอนที่เลือกใช้คือ.................................................................................................................

………………………………………………………………...……………………………………

เครื่องมือ  (สำหรับครูใช้)  เช่น  แผนการจัดการเรียนรู้ ,  แบบบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน

………………………………………………………………...……………………………………

………………………………………………………………...……………………………………

เครื่องมือ  (สำหรับผู้ทำหน้าที่นิเทศใช้)  เช่น  แผนการนิเทศ , เครื่องมือหรือแบบสังเกตการสอน,  แบบประเมินผลการสอน..............................…………………...……………………………………

………………………………………………………………...……………………………………

ระยะเวลาดำเนินการ  (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงสิ้นสุดโครงการ)..........................................................

สถานที่ดำเนินการ...............................................................................................................................

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1.............................................................................................................................................

                2.............................................................................................................................................

                3.............................................................................................................................................

การวัดและประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

1. ครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ผู้นิเทศ

 

 

 

 

 

   

   

 

3.ผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่าง)      การวัดและประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

1.  ครูผู้สอน

     1.1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH

    1.2  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH

    1.3  ความคิดเห็นที่มีต่อ

การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือแบบเพื่อนร่วมพัฒนา

วิชาชีพ

 

2.  ผู้นิเทศ

    2.1 ความสามารถในการนิเทศของผู้นิเทศ

 

 

    2.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือแบบเพื่อนร่วมพัฒนา

วิชาชีพ

 

3.ผู้เรียน

    ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

การทดสอบ

 

 

การประเมินความสามารถในการสอน

 

การสนทนากลุ่ม

การสอบถาม

 

 

 

 

การประเมินความสามารถในการนิเทศ

 

 

การสัมภาษณ์

การสอบถาม

 

 

 

 

การทดสอบ

การสังเกต

การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน

 

แบบทดสอบ / แบบประเมินตนเอง

 

แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ (แบบสังเกต)

 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม

แบบสอบถาม

 

 

 

 

แบบประเมินความสามารถในการนิเทศของตนเอง

แบบประเมินโดยครู

 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

แบบสอบถาม

 

 

 

 

แบบทดสอบ

แบบบันทึกการสังเกต

แบบประเมินชิ้นงาน/ผลงาน

 

 

 

(ตัวอย่าง)   แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH

 

ชื่อ นามสกุล.....................................................................................................................................

งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................................................................................

 

คำชี้แจง :  ให้ผู้ประเมินดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  KWLH ด้วยการสังเกตการสอนของครู  เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

3         คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ระบุอย่างชัดเจนส่งผลถึงผู้เรียน

2      คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุอย่างชัดเจนแต่ไม่ครบถ้วนส่งผล

   ถึงผู้เรียน

1         คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติกิจกรรมบางกิจกรรมไม่ชัดเจนและส่งผลถึงผู้เรียนบางกลุ่ม

0     คะแนน  หมายถึง  ไม่มีการปฏิบัติกิจกรรมดังที่ระบุ

 

ขั้นตอนและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้

คะแนน

บันทึกเพิ่มเติม

3

2

1

0

1.  การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่

1.1    ทบทวนความรู้เดิม

1.2    แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และ

วิธีการจัดการเรียนรู้

1.3    เร้าความสนใจให้สู่เรื่องที่จะเรียน

2.  ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.1    นำเข้าสู่บทเรียนและขั้นสอน 

และกระตุ้นให้นักเรียนตอบตามขั้นตอนของ  KWLH  ตามลำดับ

              -  นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง

เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

               -  นักเรียนต้องการรู้อะไรบ้างกับเรื่องนี้

         -  นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ

เรื่องนี้

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้

คะแนน

บันทึกเพิ่มเติม

3

2

1

0

2.2    ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถาม

-  นักเรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน

-  มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน

-  นักเรียนจะหาคำตอบหรือรู้เรื่อง

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร

2.3    ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ

นักเรียนเป็นระยะ

3.  ขั้นฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม

3.1    ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นคู่

อย่างทั่วถึง

3.2    ซักถามและติดตามดูแลการ

ฝึกปฏิบัติของนักเรียน

4.  ขั้นสรุปบทเรียนและวัดผลประเมินผล

4.1    ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา

และสาระสำคัญ

4.2    ทบทวนการใช้และประโยชน์ของ

เทคนิค  KWLH  ในการเรียนรู้

      4.3  ให้การบ้าน

 

 

 

 

 

รวมคะแนนทั้งกระบวนการ

 

 

 

 

 

                                                                                               

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

 

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH  โดยรวมคะแนน

ทั้งกระบวนการได้ดังนี้

                9 - 12  คะแนน     หมายถึง   มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับดี

                5 8    คะแนน   หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับปานกลาง

                1 4    คะแนน   หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับควรปรับปรุง

 

 

Comments