การงานอาชีพ

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สาระการอาชีพ

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ระดับชั้น

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล

1

ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

ทีม

ป.4 6

1. วัดนิลเพชร

2. วัดมะเกลือ

3. วัดเชิงเลน

4. หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์

5. วัดบึงลาดสวาย

6. วัดศรีมหาโพธิ์

7. วัดเกษตรสุริยัมนาจ

8. วัดกลางบางแก้ว

9. วัดท่าตำหนัก

10. บ้านกระทุ่มล้ม

11. มารีย์อุปถัมภ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.1-3

1.  บางเลนวิทยา

2. วัดจินดาราม

3. วัดโพธิ์

4. วัดโคกพระเจดีย์

5. นาคประสิทธิ์

6. วัดศรีมหาโพธิ์

7. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

8. บ้านกระทุ่มล้ม

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.4-6

1.  บางเลนวิทยา

2. วัดไร่ขิงวิทยา

3. นาคประสิทธิ์

4. ปรีดารามวิทยาคม

5. มารีย์อุปถัมภ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

2

ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้

ทีม

ป.4 6

1. วัดบัวปากท่า

2. วัดใหม่สุคนธาราม

3. นาคประสิทธิ์

4. บ้านดงเกตุ

5. วัดศรีษะทอง

6. วัดกลางบางแก้ว

7. วัดบึงลาดสวาย

8. บ้านคลองสว่างอารมณ์

9. วัดจินดาราม   

10. บ้านกระทุ่มล้ม

11. วัดลานคา

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

ทีม

ม.1-3

1.  บ้านกระทุ่มล้ม

2. ปรีดารามวิทยาคม

3. บ้านประตูน้ำพระพิมล

4. วัดโพธิ์

5. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

6. นาคประสิทธิ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.4-6

1. ปรีดารามวิทยาคม

2. นาคประสิทธิ์

3. บวรธนวิทย์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

3

แข่งขันจักสานไม้ไผ่

ทีม

ป.4 6

1. นาคประสิทธิ์

2. วัดบางช้างเหนือ

3.วัดลานคา

4. วัดสัมปทวน

5. บ้านคลองโยง

6. วัดไผ่จรเข้

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

เงิน

ทีม

ม.1-3

1.  บางเลนวิทยา

2. วัดจินดาราม

3. นาคประสิทธิ์

4. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

5. วัดดอนหวาย

 

ทอง(ตัวแทน)

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทีม

ม.4-6

1. ปรีดารามวิทยาคม  

2. นาคประสิทธิ์

3. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

 

ทอง(ตัวแทน)

เงิน

ทองแดง

4

การประดิษฐ์งานใบตอง บายศรีสู่ขวัญ

ทีม

ป.4 6

1. บ้านห้วยพลู

2. นาคประสิทธิ์

3. วัดเกษตราราม

4. วัดนราภิรมย์

5. พระตำหนักสวนกุหลาบ

6. บ้านกระทุ่มล้ม

7. บ้านบางประแดง

8. บ้านดอนทอง

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทีม

ม.1-3

1.  นาคประสิทธิ์

2. ปรีดารามวิทยาคม

3. แหลมบัววิทยา

4. สถาพรวิทยา

5. บ้านกระทุ่มล้ม

6. บัวปากท่าวิทยา

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

ทองแดง

ชมเชย

ทีม

ม.4-6

1. นาคประสิทธิ์

2. สถาพรวิทยา

3. ปรีดารามวิทยาคม

4.ปรกแก้ววิทยาคม

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทองแดง

5

แข่งขันงานดอกไม้สด   มาลัยสองชาย

ทีม

ป.4 6

1. บ้านหนองปรง

2. วัดใหม่สุคนธาราม

3. วัดเกษตราราม

4. วัดนราภิรมย์

5. วัดกลางบางแก้ว

6. วัดดอนหวาย

7. บ้านดอนทอง

8. พระตำหนักสวนกุหลาบ

9. บ้านดงเกตุ

10. นาคประสิทธิ์

 

อง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

แข่งขันงานดอกไม้สด  พานของหมั้น

ทีม

ม.1-3

1. บ้านกระทุ่มล้ม

2. ตลาดเกาะแรต

3. สถาพรวิทยา   

4. ภัทรญาณวิทยา

5. กาญจนภิเษกวิทยาลัย

6. สามพรานวิทยา

7. สกลวิทยา

8. วัดศรีมหาโพธิ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

แข่งขันงานดอกไม้สด  ที่คลุมไตร

ทีม

ม.4-6

1. สถาพรวิทยา

2. นาคประสิทธิ์ 

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

6

การจัดสวนถาดแบบชื้น

ทีม

ป.4 6

1. วัดบางพระ

2. บ้านหอมเกร็ด

3. นาคประสิทธิ์

4. ตลาดรางกระทุ่ม

5. วัดบางช้างใต้

6. วัดเกษตราราม

7. วัดท่าตำหนัก

8. บ้านคลองสว่างอารมณ์

9. วัดลานคา

10. บ้านดอนทอง

11. วัดงิ้วราย

 

อง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

ทีม

ม.1-3

1. นาคประสิทธิ์

2. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

3. ปรีดารามวิทยาคม         

4. บ้านคลองสว่างอารมณ์

5. วัดดอนหวาย

6. วัดบางพระ

7. วัดไผ่หูช้าง

8. เพิ่มวิทยา

9. วัดนราภิรมย์

10. วัดโคกพระเจดีย์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

 

 

ทีม

ม.4-6

1. นาคประสิทธิ์

2. วัดไร่ขิงวิทยา

3. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

4. บวรธนวิทย์

5. นักบุญเปโตร

6. สุคนธีรวิทย์

7. มารีย์อุปถัมภ์

8. ปรีดารามวิทยาคม

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

7

การจัดสวนแก้ว

ทีม

ม.1-3

1. นาคประสิทธิ์

2. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

3. วัดนราภิรมย์

4. วัดลานคา        

5. บ้านคลองสว่างอารมณ์

6. วัดโคกพระเจดีย์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

ทองแดง

ทองแดง

ทีม

ม.4-6

1. นาคประสิทธิ์

2. สุคนธีรวิทย์

3. นักบุญเปโตร

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

8

การแปรรูปอาหาร

ทีม

ป.4 6

1. วัดลำพญา

2. วัดตุ๊กตา

3. วัดละมุด

4. อนุบาลแสงอรุณ

5. วัดทรงคนอง

6. วัดบัวหวั่น

7. บุณยศรีสวัสดิ์

8. บ้านดอนทอง

 

อง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

ทีม

ม.1-3

1.  วัดดอนหวาย

2. นาคประสิทธิ์

3. วัดบึงลาดสวาย

4. วัดมะเกลือ

5. ปรีดารามวิทยาคม

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

ทีม

ม.4-6

1. บางเลนวิทยา

2. ปรีดารามวิทยาคม

3. ภัทรญาณวิทยา

4. นาคประสิทธิ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

9

การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย)

ทีม

ป.4 6

1. วัดเกษมสุริยัมนาจ

2. บ้านคลองบางกระจัน

3. นาคประสิทธิ์

4. วัดศิลามูล

5. บ้านคลองใหมา

6. ไทยรัฐวิทยา 4

7. วัดตุ๊กตา

8. วัดคลองสว่างอารมณ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.1-3

1.  บ้านประตูน้ำพระพิมล

2. วัดไร่ขิงวิทยา

3. สกลวิทยา

4. วัดวังน้ำขาว                       

5. บ้านคลองสว่างอารมณ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.4-6

1. วัดไร่ขิงวิทยา

2. บางเลนวิทยา

3. ยอแซฟอุปถัมภ์

4. นาคประสิทธิ์

5. มารีย์อุปถัมภ์

6. บวรธนวิทย์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

10

ทำอาหารคาว-หวาน เพื่อสุขภาพ

ทีม

ป.4 6

1. บ้านคลองบางกระจัน

2. ประตูน้ำพระพิมล

3. วัดเดชานุสรณ์

4. บ้านตากแดด

5. นาคประสิทธิ์

6. วัดตุ๊กตา

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.1-3

1. วัดดอนหวาย

2. วัดวังน้ำขาว

3. บ้านประตูน้ำพระพิมล

4. บ้านคลองสว่างอารมณ์   

5. วัดบึงลาดสวาย

6. นาคประสิทธิ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

เงิน

ทีม

ม.4-6

1. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

2. นาคประสิทธิ์

3. บางเลนวิทยา

4. ยอแซฟอุปถัมภ์

5. มารีย์อุปถัมภ์

6. นักบุญเปโตร

7. สุคนธีรวิทย์

8. บวรธนวิทย์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

11

การแกะสลักผลไม้

ทีม

ป.4 6

1. นาคประสิทธิ์

2. วัดบึงลาดสวาย

3. วัดบัวหวั่น

4. วัดบางช้างเหนือ

5. พระตำหนักสวนกุหลาบ

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

ทีม

ม.1-3

1.  นาคประสิทธิ์

2. วัดวังน้ำขาว    

3. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

4. วัดดอนหวาย

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.4-6

1. วัดไร่ขิงวิทยา

2. นาคประสิทธิ์

3. สุคนธีรวิทย์

4. ยอแซฟอุปถัมภ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

12

โครงงานอาชีพ

ทีม

ป.4 6

1. พระตำหนักสวนกุหลาบ

2. บ้านดงเกตุ

3. บ้านฉาง

4. วัดท้องไทร

5. นาคประสิทธิ์

6. วัดบ่อตะกั่ว

7.วัดลานคา

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

เงิน

ทีม

ม.1-3

1. วัดดอนหวาย

2. ปรีดารามวิทยาคม

3. วัดลานคา

4. สถาพรวิทยา

5. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

6. นาคประสิทธิ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทีม

ม.4-6

1. รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

2. ปรีดารามวิทยาคม

3. บางเลนวิทยา

4. บัวปากท่าวิทยา

5. นาคประสิทธิ์

 

ทอง(ตัวแทน)

ทอง

ทอง

เงิน

เงิน

 

       กลับหน้าเดิม>>>  

Comments