ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยยา และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

 


    ผลการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพท.นฐ.2 อย่างเป็นทางการ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผลการคัดเลือก

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2552 ภาคกลางและภาคตะวันออก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2553 

ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

กิจกรรมระดับปฐมวัย

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

 1.การเล่านิทานประกอบสื่อ

ปฐมวัย/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

 

 2.การปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

 วัดหอมเกร็ด

 

 3.การสร้างภาพด้วยการฉีกฯ

ปฐมวัย/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

 บุญศรีสวัสดิ์

 

 4.วาดภาพตามจินตนาการ

ปฐมวัย/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 วัดสุขวัฒนาราม

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. การแข่งขันคัดลายมือ

ป.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 นาคประสิทธ์

 

ป.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 วัดเกษตราราม

 

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

ม.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 สุคนธีรวิทย์

 

ม.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 สุคนธีรวิทย์

 

3. การแข่งขันโต้วาที

ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

 

ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

 

4. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

 วัดจินดาราม

 

ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

 

5. การแข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก

 ม.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 แหลมบัววิทยา

 

ม.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 บางเลนวิทยา

 

6. ท่องอาขยาน

ป.1-3/ทีม 5-7 คน

 เหรียญทอง

 วัดนราภิรมย์

 

ป.4-6/ทีม 5-7 คน

 เหรียญทอง

 วัดมะเกลือ

 

7. การแข่งขันขับเสภา

ม.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

 

ม.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

 

8. นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์/พิธีกร/

ผู้ประกาศ

ป.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

ป.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

 

9. การประกวดแต่งกลอน

ม.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

 

ม.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 บางหลวงวิทยา

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ

    คณิตศาสตร์

 ป.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

วัดลานตากฟ้า

 

 ป.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทองแดง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

 ม.1-3/เดี่ยว

 เหรียญทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

 

 ม.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

2. โครงงานคณิตศาสตร์

 ป.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

สกลวิทยา

 

 ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

วัดโคกพระเจดีย์

 

 ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

3. ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP

 ป.4-6/ทีม 2 คน

 เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบ

มหามงคล

ด.ช.ธีรุตม์  กุลกร

ด.ช.ณัฐพิพัฒน์  ศรีเพชร

 ม.1-3/ทีม 2 คน

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ญ.อวิภา กล้าปราบศึก

ด.ช.เจษฎา  ช่วยชูวงค์

 ม.4-6/ทีม 2 คน

 เหรียญทอง

ภัทรญาณวิทยา

นายธงชัย  ตรีอินทอง

นายสุรกฤษณ์  ปรารมภ์

4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว

 ป.1-3/เดี่ยว

 

เอกดรุณ

ด.ญ.พิชญธิดา  บุญประเสริฐ

 ป.4-6/เดี่ยว

 

เอกดรุณ

ด.ญ.นพรัตน์ นุชิตประสิทธิชัย

 ม.1-3/เดี่ยว

 

นาคประสิทธิ์

ด.ญ.จินตนาภา  เจียมประเสริฐ

 ม.4-6/เดี่ยว

 

นาคประสิทธ์

นายไตรภพ พิจิตการณ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 ป.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

 ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

 ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญเงิน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

 ป.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

วัดโพธิ์

 

 ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

 ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

สามพรานวิทยา

 

3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

 ป.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

วัดวังน้ำขาว

 

 ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

 

 ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

4. การแสดงทางวิทยาศาสตร์

     (Science  Show)

 ป.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

 ม.1-3/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

โคกพระเจดีย์

 

 ม.4-6/ทีม 3 คน

 เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

5. เครื่องบินพับกระดาษ

 ป.1-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

 ม.1-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

6. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

 ป.1-6/ทีม 2 คน

 เหรียญทอง

 วัดบัวปากท่า

 

 ม.1-6/ทีม 2 คน

 เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. เพลงคุณธรรม

 ป.1-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 วัดจินดาราม

 

 ม.1-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 มารีย์อุปถัมภ์

 

2. โครงงานคุณธรรม

 ป.1-6/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

 วัดศรีมหาโพธิ์

 

 ม.1-3/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

 ปรีดารามวิทยาคม

 

 ม.4-6/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

 ปรีดารามวิทยาคม

 

3. ภาพยนตร์สั้น

 ม.1-6/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

4. ละครคุณธรรม

 ม.1-6/ทีม 15-20 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

5. ละครประวัติศาสตร์

 ป.1-6/ทีม 15-20 คน

เหรียญทอง

 พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

 ม.1-6/ ทีม 15-20 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

6. เล่านิทานคุณธรรม 

 ป.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

 วัดมะเกลือ

 

 ป.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

 มารีย์อุปถัมภ์

 

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

 มารีย์อุปถัมภ์

 

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

 มารีย์อุปถัมภ์

 

7. มารยาทไทย

 ป.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

 ป.1-6/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

 ม.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

 

 ม.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

ภัทรญานวิทยา

 

8. ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 ป.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญเงิน

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

 ป.1-6/ทีม 2 คน

เหรียญทองแดง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

 ม.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทองแดง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

 

 ม.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญเงิน

วัดไร่ขิงวิทยา

 

9. สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ป.1-3/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

 

ป.1-6/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

ภัทรญานวิทยา

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. แอโรบิคชาย

ป.1-6/ทีม 15 คน

เหรียญทอง

วัดจินดาราม

 

2. แอโรบิคหญิง

ป.1-6/ทีม 15 คน

เหรียญทอง

วัดจินดาราม

 

3. โครงงานสุขภาพ

ป.4-6ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดศรีมหาโพธิ์

 

ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดดอนหวาย

 

ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทองแดง

กาญจนาภิเษกฯ

 

4. ตอบปัญหาด้านสุขภาพ

ป.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญเงิน

วัดบางภาษี

 

ม.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

ม.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญเงิน

นาคประสิทธิ์

 

5.การแข่งขันเดาะตะกร้อ

 ป.1-6 เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

 วัดห้วยตะโก

 

 ป.1-6 เดี่ยว หญิง

 เหรียญทอง

 วัดสรรเพชร

 

 ม.1-3/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

 

 ม.1-3/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

 วัดจินดาราม

 

 ม.4-6/เดี่ยว ชาย

เหรียญเงิน

 สามพรานวิทยา

 

 ม.4-6/เดี่ยว หญิง

ไม่ถึงเกณฑ์

 ไม่ถึงเกณฑ์

 

6.การแข่งขันเดาะฟุตบอล

 ป.1-6 เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

 พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

 

 ป.1-6 เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

 วัดสรรเพชร

 

 ม.1-3/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

 นักบุญเปโตร

 

 ม.1-3/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

 บัวปากท่าวิทยา

 

 ม.4-6/เดี่ยว ชาย

เหรียญเงิน

 นาคประสิทธิ์

 

 ม.4-6/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

 บัวปากท่าวิทยา

 

7.การแข่งขันUnder วอลเล่ย์บอล

 ป.1-6/ทีม ชาย

เหรียญเงิน

 บ้านบางประแดง

 

 ป.1-6/ทีม หญิง

เหรียญทอง

 วัดท่าพูด

 

 ม.1-3/ทีม ชาย

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

 ม.1-3/ทีม หญิง

เหรียญทอง

 สามพรานวิทยา

 

 ม.4-6/ทีม ชาย

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

 ม.4-6/ทีม หญิง

เหรียญทอง

 บางเลนวิทยา

 

8.การแข่งขันแอโรบิค  มวยไทย

 (คีตะมวยไทย)

 ม.1-6/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

9.การแข่งขันไหว้ครูมวยไทย

 ป.1-6/ทีม 10 คน

เหรียญทอง

 วัดพระมอพิสัย

 

 ม.1-6/ ทีม 10 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

 

10.การแข่งขันเปตอง

 ป.1-6/ทีม ชาย

เหรียญทอง

 วัดสัมปทวน

 

 ป.1-6/ทีม หญิง

เหรียญทอง

 วัดบางภาษี

 

 ม.1-3/ทีม ชาย

เหรียญทอง

 วัดดอนหวาย

 

 ม.1-3/ทีม หญิง

เหรียญทอง

 วัดจินดาราม

 

 ม.4-6/ทีม ชาย

เหรียญทอง

 แหลมบัววิทยา

 

 ม.4-6/ทีม หญิง

เหรียญทอง

 กาญจนาภิเษกฯ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1.การแข่งขันรวม ศิลป์สร้างสรรค์

 ป.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดลำพญา

ด.ญ.อุมาพร  เปี่ยมวารี

ด.ช.ภานุพงษ์  เดชรุ่ง

ด.ญ.วรรณพร  นาคประพันธ์

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.เปรมยุดา  เปรมจิตต์

ด.ญ.สุคนธ์รา  อ่อนสนิท

ด.ญ.กนกอร  ศรีงามเลิศ

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

ด.ญ.มาลินี  โพธิรักษา

ด.ญ.ธมลวรรณ  ห่อสุวรรณ

ด.ญ.แพรวพรรณ  เกษรกูล

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.เยาวเรศ  แซ่อึ้ง

น.ส.ชวาลา  อินต๊ะ

น.ส.ชลิดา  ง่วนเชียงเส็ง

2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 ป.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

บ้านคลองบางกระจัน

ด.ช.ภาสกร  เรืองมัจฉา

 ป.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

วัดลำพญา

ด.ญ.ดวงตะวัน  ศรีปิ่นเป้า

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.ภัทรียา  ศรีรัตนพิทักษ์

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

นายสุริยัน  ความขุนทด

3.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.สุสาคร  โคตรกะพี้

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ช.ธนเทพ  สุขรอด

4.เขียนภาพจิตรกรรมไทย

สีเอกรงค์

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

นายจอมเทียน  จันสมรัก

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.สุชาดา  บุญส่ง

5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการ

ปะติด

 ป.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

วัดโคกพระเจดีย์

ด.ญ.เกวลิน  ขุนเจริญ

ด.ญ.สุดาภรณ์  เกตุแก้ว

 ป.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

บ้านคลองนกกระทุง

ด.ช.อิน  ตาชู

ด.ญ.น้ำเพชร  ศรีนิมิตร

 ม.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

สามพรานวิทยา

น.ส.ปทิตตา  เสงี่ยมงาม

ด.ช.ประสิทธิ์  ศรีสว่าง

6.การแข่งขันประติมากรรม

ลอยตัว

 ป.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดนราภิรมย์

ด.ช.เอก  จานทอง

ด.ช.ไวยากร  บุตรโคต

ด.ช.สมชาย  ตาแก้ว

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดหอมเกร็ด

ด.ญ.บุษกร  ภาพโพธิ์

ด.ช.ณัฐพงศ์  เดชรักษา

ด.ญ.ปวิตา  ศรีดีจริง

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

สถาพรวิทยา

ด.ช.ศิวะ  เพ็งพันลำ

ด.ช.สิทธิโชค  เหมทอง

ด.ช.กิตติศักดิ์  ภิรมย์พร

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

นายณัฐวุฒิ  ทองกร

น.ส.เนตรชนก  ศรีนาวาวงศ์

น.ส.สุธาณี  เกษมณี

7.การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย

 ป.1-6/เดี่ยว ขลุ่ย

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ญ.ปิ่นนรี  อนุกูล

 ป.1-6/เดี่ยว จะเข้

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ญ.สรีรัศมี  พิสิษฐ์อาภาภัค

 ป.1-6/เดี่ยว ซอด้วง

เหรียญทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ช.ปฎิภัทธ์  อินทร์มณี

 ป.1-6/เดี่ยว ระนาดเอก

เหรียญทอง

บ้านกระทุ่มล้ม

ด.ช.นรินทร์  พิณพาทย์

 ป.1-6/เดี่ยว ซออู้

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ญ.นันท์นภัส  พิสิษฐ์อาภาภัค

 ม.1-6/เดี่ยว ขลุ่ย

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

ด.ช.ศิริชัย  แขกรัมย์

 ม.1-6/เดี่ยว จะเข้

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยประสิทธิ์

 ม.1-6/เดี่ยว ซอด้วง

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

ด.ญ.โยธกาณ  ภู่นาค

 ม.1-6/เดี่ยว ระนาดเอก

เหรียญทอง

ปรีดารามวิทยาคม

นายอนุรักษ์  จีนประชา

 ม.1-6/เดี่ยว ซออู้

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

น.ส.กวินทิพย์  สุขบำรุง

8.การแข่งขันดนตรีไทย

   วงเครื่องสาย

 ป.1-6/ทีม 16 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.ณัฐภัสสร  บุญชาญ

ด.ญ.นริศรา  สวนจันทร์

ด.ญ.อำพรรณ  เพ็งทา

ด.ญ.กิตติการณ์  กิจแสวง

ด.ญ.จุฬาลักษณ์  เพชรแอน

ด.ช.ชานนท์  ทองสมบูรณ์

ด.ญ.มณีรัตน์  นึกไฉน

ด.ญ.ณัฐชยา  สนกันหา

ด.ช.วุฒิโรจน์  เกิดมงคล

ด.ญ.รัตติญา  ชวศิลปะ

ด.ช.ยงศิลป์  ช่อจำปา

ด.ช.เมธัส  ขันทอง

ด.ช.ศิริโชค  ชนะบุญ

ด.ญ.จิดาภา  มูลสวัสดิ์

ด.ญ.จิรนันท์  เป็งน้อย

ด.ช.ณัฐกานต์  พุ่มจันทร์

ด.ญ.ณัฐณิชา  บางเพียรดี

ด.ญ.กุลจิรา  พงษ์เก่า

 ม.1-6/ทีม 16 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

น.ส.กุลจิรา  แก้ววิเศษ

น.ส.ศิริขวัญ  โพธิ์สอาด

นายไกรสิทธิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์

ด.ญ.โยฐกาณ  ภู่นาค

น.ส.กวินทิพย์  จรรยาฉัตรวิไล

นายสุทธิวัฒน์  บัวบาน

ด.ช.ธเนศ  จินดา

ด.ญ.เบญจลักษณ์  เป้าทอง

ด.ช.ศิริชัย  แขกรัมย์

ด.ช.กิตติธัช  ยิ้มถิน

น.ส.พรปวีณ์  จันทร์ผ่อง

ด.ญ.มนัญชยา  จ้อยจอก

ด.ญ.กรกนก  บุญวงษ์

ด.ช.ณัฐพล  ประเพณี

ด.ช.เจตธวัช  ทัพวาที

ด.ญ.ปราณชนก  สวัสดิ์ชัย

นายโอภาส  บรรจงจิตร

ด.ช.พงพจน์  ผ่องอำไพ

   วงปี่พาทย์ไม้นวม

 ป.1-6/ทีม 16 คน

ไม่มีผู้สมัคร

 

 

 ม.1-6/ทีม 16 คน

เหรียญทอง

ไร่ขิงวิทยา

นายวิระวัฒน์  พิมพ์ตะคลอง

ด.ญ.วันเพ็ญ  อำพันธ์ทอง

ด.ญ.สุพัตรา  อำพันธ์ทอง

ด.ช.วรวุฒิ  ปัถวี

น.ส.สุวนันท์  คำทองดี

นายณัฐพงษ์  สง่าม้าทอง

นายปิยะกุล  ชูเกตุ

นายศุภกร  วัชดลชัย

ด.ญ.ลลิตา  อินมงคล

ด.ญ.สิริพร  บรรจงจิต

ด.ญ.กาญจนา  จิตรบางยาง

ด.ญ.ลลิตวดี  ปานเจริญ

ด.ญ.ศิริยุภา  กิตตินุกูลกิจ

ด.ญ.ศิริพร  ภควณิช

9.การประกวดขับขานประสานเสียง

 ป.4-6/ทีม 40 คน

เหรียญทอง

สุคนธีรวิทย์

 

 ม.1-3/ทีม 40 คน

เหรียญทอง

สุคนธีรวิทย์

 

 ม.4-6/ทีม 40 คน

เหรียญทอง

สุคนธีรวิทย์

 

10.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

 ทีม 40 คน

เหรียญทอง

แหลมบัววิทยา

ด.ญ.กมลวรรณ  ไทรไกรกระ

ด.ญ.ชญาณี  โครตแสนดี

ด.ญ.ธิดา  มีแสงพันธ์

ด.ญ.สุนิสา  อ่อนเพิ่มพูน

ด.ญ.อมรรัตน์  นิจกาล

ด.ญ.กัญชริกา  เจียนจันทร์วงศ์

ด.ญ.ธันยพร  ไตรสุนทร

ด.ญ.น้ำฝน  ผิวขำ

ด.ญ.อฒิตา  สีบู่

ด.ญ.กาญจน์ทิมา  เพียราช

ด.ช.ธนวัชรพล  จันทร์คำ

ด.ช.กิตติพงษ์  อินทรศร

ด.ช.ณัฐพงษ์  อินทรศร

ด.ช.อนุพรรณ  ยิ้มสัมฤทธิ์

ด.ญ.อรุณี  ห่วงเพชร

ด.ญ.ศรัญญา  ศุภาษร

ด.ญ.นริศรา  ดีไข่

น.ส.เสาวณีย์  จามรี

นายณรงค์เดช  เสือแป้น

น.ส.จีรวรรณ  เนียมศรีเพ็ชร

น.ส.สิริลักษณ์  ศรีสุทธิ

น.ส.น.ส.น้ำมนต์  ศรีบรรพต

น.ส.รัชนีกร  ทรงชุ่ม

น.ส.ชโลธร  ศรนุวัตร

น.ส.สุมนา  แคล้วโรคา

น.ส.อัจรา  แซ่เจีย

น.ส.อรณี  ชูชะเอม

นายสุทธินันท์  ญาติบรรทุง

นายพิทยา  นิจกาล

น.ส.สุรางค์  อุดจัง

นายพัฒนพิสิชญ์  อุทัย

นายคัมภีร์  นราแก้ว

นายธนพล  สุไชยสงค์

ด.ญ.ปิ่นทอง  คูณแก้ว

11.การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 ป.1-6/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ช.ภานุพงษ์  ป้อมบ้านพุก

 ป.1-6/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.ปิยพร  บุญสม

 ม.1-3/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

สามพรานวิทยา

ด.ช.พิชัย  ศรีไชย

 ม.1-3/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

วัดจินดาราม

ด.ญ.ฟ้านภา  แดงอ่ำ

 ม.4-6/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

สามพรานวิทยา

นายวัชระ  เล้านาเกร็ด

 ม.4-6/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.รัตทิญาทรณ์  แสงตะโก

12.การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล

 ป.1-6/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ช.ภานุพงษ์  ป้อมบ้านมุง

 ป.1-6/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

วัดท่าพูด

ด.ญ.วราภรณ์  วังพรม

 ม.1-3/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

นายสรวิทย์  ครามวิชิต

 ม.1-3/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.เจนจิรา  กิจเจริญ

 ม.4-6/เดี่ยว ชาย

เหรียญทอง

ปรีดารามวิทยาคม

นายภาสกร  รุ่งเรือง

 ม.4-6/เดี่ยว หญิง

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.พรทิพย์  ตั้งไชยอภิโชติ

13.รำวงมาตรฐาน

 ป.4-6/ทีม 8-10 คน

เหรียญทอง

ตลาดรางกระทุ่ม

ด.ช.นนทกร  ยุติศรี

ด.ช.ณัฐพงษ์  สกุลเจริญพร

ด.ช.กิตติธร  มกรสิริพัชร์

ด.ช.อิทธิพัทธ์  ศรีวงศ์อยู่

ด.ญ.ศิริพร  ศรีนงนุช

ด.ญ.เบญจรงค์  เรืองจุ้ย

ด.ญ.สุพรรษา  ถิ่นวงษ์พรหม

ด.ญ.เธียรรัตน์  เทพแสน

 ม.1-3/ทีม 8-10 คน

เหรียญทอง

งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์

ด.ช.สงกรานต์  ทาบทองเรือง

ด.ช.สงกรานต์  ทองประเสริฐ

ด.ช.ธนรัฐ  วิทยากูล

ด.ช.ภานุพงษ์  วิริยะเอกกูล

ด.ช.ศิริเทพ  กลิ่นนุช

ด.ญ.กรรณิกา  หีบจันตรี

ด.ญ.เกวลี  ยอดรัตน์

ด.ญ.วรรณิสา  แซ่คู

ด.ญ.รัชนก  สีแดดัน

ด.ญ.สุขกัญญา  กลั่นวารี

 ม.4-6/ทีม 8-10 คน

เหรียญทอง

งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์

นายอานพ  นพรัตน์

นายอานนท์  ภู่เสือ

นายทะนงศักดิ์  ปิ่นเกล้า

นายชานนท์  สุวรรณวงศ์

นายธนสิทธิ์  ชมชิด

น.ส.พัชรินทร์  สุดใจ

น.ส.ศิริรัตน์  บุตรโท

น.ส.อริศรา  ดิษฐ์กองทอง

น.ส.ลำไย  เพ็ชรสหาย

น.ส.สิริธร  กองอินทร์

14.นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

 ป.4-6/ทีม 6-12 คน

เหรียญทอง

บ้านเพลินวัฒนา

ด.ญ.หนึ่งฤทัย  คำอ้น

ด.ญ.มุกมณี  นนทแก้ว

ด.ญ.น้ำฝน  แสงเพชร

ด.ญ.กนกวรรณ  บุญมานุช

ด.ญ.กิตติญา  รุ่งสาง

ด.ญ.นิภาพร  รักพงษ์

 ม.1-3/ทีม 6-12 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

ด.ญ.กิตติกาญจน์  จิระชัยธนธรณ์

ด.ญ.สุนารถพิชญ์  ฝนทั่ง

ด.ญ.เยาวเรศ  ชัยเวียง

ด.ญ.ขจิตมณี  พงษ์บุพผา

ด.ญ.วรางคณา  หนูเมือง

ด.ญ.คณิศร  เพิ่มวงค์

 ม.4-6/ทีม 6-12 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

น.ส.ศิรินันท์  ทอเจริญ

น.ส.นัทท์ชนัญท์  อารยะหัตถกุล

น.ส.ฉัตรสุมาลย์  เจตธำรง

น.ส.ธนภร  ธรรมเจริญ

น.ส.ฉัตรลดา  แดงอุบล

น.ส.อภิชญา  ตรีชั้น

15.นาฏศิลป์ไทยประยุกต์

 ป.4-6/ทีม 6-12 คน

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ญ.ธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี

ด.ญ.สิรีธร  สงหนู

ด.ญ.ภานุมาศ  ทูลมาลา

ด.ญ.นงงภัส  กลีบเมฆ

ด.ญ.เขมิกา  ยศนอน

ด.ญ.พรจิรา  ทองสุขมาก

ด.ญ.นลัทพร  ชูชีพ

ด.ญ.สกาวรรณ  ชยุติหิรัญ

ด.ญ.มณีกานต์  ฉิมวัย

ด.ญ.พรรณพฤกษา  โตพูล

ด.ญ.ชนนิกานต์  เปียใย

ด.ญ.ปิยะธิดา  ทองเอก

 ม.1-3/ทีม 6-12 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

ด.ญ.นันทัชพร  พงษ์พิพัฒน์

ด.ญ.วรลักษณ์  อินทะแสง

ด.ญ.สุภชา  เอี่ยมธนาพร

ด.ญ.นนทรี  ฟักหอม

ด.ญ.ศุภนิดา  โภชนากรณ์

ด.ญ.นิรชา  ชลธนันท์

ด.ญ.จุฑามาศ  พัฒนแช่ม

ด.ญ.สุดารัตน์  ลาธุลี

 ม.4-6/ทีม 6-12 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

น.ส.พิมพ์วรรณ เหลืองพุ่มพิพัฒน์

น.ส.พีรดา  เพียนุเคราะห์ชน

น.ส.วิภาวี  ตีรนานุกูล

น.ส.มนสุชา  แก้วเล็ก

น.ส.อัจฉรา  โพธิ์ศรี

น.ส.ภัทรารัตน์  โพธิ์ศรี

น.ส.ทิพมาศย์  คล้ายอักษร

16.การแสดงมายากล

 ม.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ช.วุธทยา  วัดถือธรรม

ด.ช.กิตติ  จำปา

17.เล่าเรื่องตลก

 ป.1-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

วัดมะเกลือ

ด.ช.พันกร แสงเหลา

 ม.1-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

ด.ช.ชาญชัย  บุญส่ง

18.การแสดงตลก

 ม.1-4/ทีม 3-5 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

นายศรีศักดิ์  มีรักษา

นายบงกต  เกิ้นโนนกอก

นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว

นายญาณเดช  ขวัญกิจโยธา

นายพงษ์ชัย  บุญชู

19.การประกวดละครโรงเล็ก

 ป.1-6/ทีม 7-10 คน

(ไม่มีผู้สมัคร)

 

 

 ม.1-6/ทีม 7-10 คน

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

นายธรรม์พงศ์  คำคม

นายไชยภพ  คุ้มรอบ

นายจิรศักดิ์  อ่ำขำ

นายศุภกร  ชัยนุวัฒนาพล

น.ส.พัตรศิริ  เรืองสวัสดิ์

น.ส.ณัฐกมล  วีระพันธ์ยานนท์

น.ส.นัฎชา  เกียรติประทุม

น.ส.กรรณิภา  เจริญพงศ์ถาวร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 ไทยรัฐวิทยา 4

..ธนโชติ  นิลญาณ

..สโรชา  รื่นเริงนุช

..น้ำทิพย์   คาดีวี

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 วัดโคกพระเจดีย์

..อภิวัฒน์  สร้อยมณี

..กฤษดา   ทองภักดี

นายสุขสันต์  สุจิตร์จูล

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

นางสาวศิริพรรณ  มั่งชูพันธ์

นางสาวอารีย์รัตน์   ส่ายพรหม

นางสาววรางค์ชนก  มิ่งมาก

2.การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

..ปริญญา  ตาสาย

..อรรถากร  สุนทรวิจิตร

..ศักดิ์สิทธิ์  พันตาวงษ์

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 บ้านกระทุ่มล้ม

..อภิสิทธิ์   บุญเงิน

..จักรพล   อรุณเจริญ

..อนุสิทธิ์  สืบศรี

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 วัดไร่ขิงวิทยา

นายอนิรุทธ์  พรรคติวงษ์.

นายกิตติ  อินทรเจริญ

นายพิพัฒน์  ขาวสำอางค์

3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 บ้านหนองมะม่วง

..บังอร   ปิยะพันธุ์

..พรชิตา  ขุนทอง

..กิตติศักดิ์  อ่อนละมูล

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 บางเลนวิทยา

..รุ่งวิชิต  ไทรนิ่มนวล

..ฉัตรสุดา  เอี๊ยงคนอง

..รัตนา   เปี่ยมปรีชา

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

นายมานะศักดิ์  องค์ศรีมงคล

นายอดิศักดิ์   ก่ำทวี

นางสาวสุพัตรา  กุมพล

4.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีสู่ขวัญ

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 บ้านห้วยพลู

..ขจีพรรณ  ม่วงโพธิ์เงิน

..สิรีธร  ม่วงโพธิ์เงิน

..ลัดดา  สุวรรณ

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

..ศุภากร  เทียนช้อน

..ธิดารัตน์  ตั้งสมบูรณ์

..ภานุวัฒน์  เหลือลอยเลิศ

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

นายสิทธิพันธ์   วิจิตรบรรจง

นางสาวอรพรรณ  อิทธิฤทธิ์มีชัย

นางสาวรัตนาภรณ์  อวยจินดา

5.การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 บ้านหนองปรง

..คำ  ไหนคำ

..สุรา  คำยาง

..ดารารัตน์   อรุณภู่

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

..อรนภา  บุญนำ

..นฤพร  มีประเสริฐ

..ธนากานต์  สุขสุชีพ

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 กาญจนาภิเษกฯ

นางสาวกชกร  วิเศษ

นางสาวนรารัตน์  ชาญกระบี่

นายภานุวัฒน์  ไทรชมภู

6.การแข่งขันโครงงานอาชีพ

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 บ้านดงเกตุ

..ฐิติพร  เขียงถุ่ง

..ใบพร  ไหมทอง

..ศศิธร  กล่ำคลองตัน

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 ไทยรัฐวิทยา4

..วชิราภรณ์  คณานับ

..สิริวิมล  เปาวะสันต์

..หยก  เงินนิ่ม

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 วัดไรขิงวิทยา

นางสาวช่อลัดดา  คล่องมงคลกิจ

นางสาวธนัชชา  พิมพิรัตน์

นางสาววรินทรา  ม่วงมนตรี

7.การจัดสวนถาดแบบชื้น

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดสำโรง

..นันท์สินี  ตรีภพศรีสกุล

..ชนิตา  รอดจากภัย

..ศรัณย์   โฉมแฉล้ม

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 นาคประสิทธิ์

..ปิยะรัตน์   อุ่นใจ

..พีรพงศ์  หงษ์สมบุญ

..ปวัฒนา  ธิกุลวงษ์

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 มารีย์อุปถัมภ์

นางสาววโรชา  ประเสริฐเลิศสกุล

นางสาวอริสรา  อัจฉริยะเผ่าพันธ์

นางสาวกนกกาญจน์  สานาการณ์

8.การจัดสวนถาดแบบแห้ง

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

 วัดบางพระ

..สุภาวรรณ  ชั้นเสมา

..สุนิษา   สุขแก้วฟ้า

..จิราภรณ์  อุโบสถ

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดมะเกลือ

..สุดารัตน์  ศรีบุญเรือง

..ถาวรพร  ผูกพานิช

..ดลยา   อ่วมอ่อง

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

นางสาวจุฑาทิพย์  คล้ายเปรม

นางสาวอุบลรัตน์  ภู่สุพรรณ

น.ส.ภรณ์พรรณ  ส่งเจริญทรัพย์

9.การแข่งขันการจัดสวนแก้ว

ม.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

นางสาวฤทัยรัตน์  ศรประเสริฐ

นางสาวสินีนาฎ  แก้วไทรหาญ

10.การแข่งขันการแปรรูปอาหาร

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดกกตาล

..พรวิภา  แก้วกังวาล

..ยุวดี  กาญจนาพิบูลย์

..สุกัญญา  โฉมโสภา

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

บ้านกระทุ่มล้ม

..จินดาวรรณ  ทะนารี

..ณัฐวรา  สิงห์ศรี

..พุฒ  ตาช้าง

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

นางสาวศิริพรรณ  เรืองแสง

นายภรากรณ์  แก้วแจ้ง

นายอัตถพล  จันเที่ยง

11. การแข่งขันการทำน้ำพริก

ผักสดเครื่องเคียง

 ป.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

วัดเดชานุสรณ์

..สุขเรืองโรจน์  บุญพบ

..สุกัญญา  งามขำ

..ละออทิพย์  พันธ์ประชา

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

บ้านคลองสว่างอารมณ์

..กมลชนก  สุวรรณเกิด

..ปรางค์สุดา  คำสถิต

..พรสุดา  บุญฤทธิ์

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

นางสาวสุนทรี  เอี้ยงอารีย์

นายกจินต์  มอญถนอม

นางสาวชันยพร  วงศ์กาด

12. การแข่งขันทำอาหารคาว

(อาหารจานเดียว)อาหารหวาน

เพื่อสุขภาพ

 ป.4-6/ทีม 6 คน

เหรียญทอง

บ้านคลองบางกระจัน

..เบญจรุ้ง  รุ่งเพ็ง

..พัชรภรณ์  ประดุจแก้ว

..ณัฐกานต์  รอดอยู่

..ปิยะพร  พุกซื่อตรง

..เบญจวรรณ  ศิริพิณ

..พิกุล   หนูกระโทก

 ม.1-3/ทีม 6 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

..โชคดนัย  วงษ์ประเสริญ

..บังอร   ศรีบุรินทร์

..เมรี  แก้วกัน

..สุนิสา  มะนาวนอก

..ผกามาศ  ลี้บุญส่ง

..อรุณฤดี  กรวยสวัสดิ์

 ม.4-6/ทีม 6 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

นางสาววรวี  อินทชาติ

นางสาวนามทิพย์  คงประเสริฐ

นางสาววรัณยา  โถคำ

นางสาวสุทัสสา  วงศ์เลิศ

นางสาวขนิษฐา  เนียมมณี

นางสาววรรณนภา   แช่มมั่นคง

13. การแข่งขันการแกะสลัก

ผักผลไม้

 ม.1-3/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

..แพรพรรณ  ซูซูกิ

..ชุลีกร   ทิพยแสง

..ก้องเฉลิม  เฉลิมวุฒิ

 ม.4-6/ทีม 3 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

นางสาวลลิตา  บุญนำ

นางสาวนกสร  เกตุแก้ว

นางสาวกฤษณา   เฟื่องขจร

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

 ป.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ญ.ณิชานาฎ คิดประดิษฐ์ทิพย์

 ป.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ญ.ชุติกาญจน์ ภูวกาญจนะ

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกฯ

ด.ญ.ภัทรภร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

สุคนธีรวิทย์

น.ส.พรสุภา  ทัพน้อย

2. กิจกรรม (Spelling Bee)

 ป.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ช.ภูษิต สินลือนาม

 ป.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ช.ชัชพล  ศรีเจริญสุข

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ช.ปรีดียุช  แซ่อ่อง

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

สุคนธีรวิทย์

นายโยธิน  สุขวัฒก์

3. การเล่านิทาน (Story Telling)

 ป.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ญ.ชญานิน  ลำยอง

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.อโนชา  อินพาเพียร

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.กฤติยา  เก่งกาจ

4. การแข่งขัน (Multi Skills Competition)

 ป.4-6/เดี่ยว

 เหรียญทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

นายธีรภัทร  อรรถชิตวาทิน

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ช.ศุภกร  ศิริพนธ์

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.นัฏฐา เจนศิริพาณิชย์  

5. การแข่งขันพูดภาษาจีน

 ป.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ญ.พิชญ์ญา  หวง

 ม.1-3/เดี่ยว

เหรียญทอง

เจี้ยนหัว

ด.ญ.กุลวดี  รัตนพรมงคล

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

น.ส.ณัฏฐ์นารี  โกมุทฉาย

6. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

 ม.1-3/เดี่ยว

ไม่มีผู้สมัคร

 

 

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

รัตนโกสินทร์สมโภช ฯ

น.ส.ศิริลักษณ์  กลิ่นนุช

7. การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส

 ม.1-3/เดี่ยว

ไม่มีผู้สมัคร

 

 

 ม.4-6/เดี่ยว

เหรียญทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

น.ส.ชมพูนุช  กรุดพันธ์

8. การแข่งขัน Crossword

 ป.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

วัดใหม่สุคนธาราม  

ด.ช.สราวุธ  โชคประดับ

ด.ช.สรศักดิ์  เนียมเมือง

 ป.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

วัดใหม่สุคนธาราม

ด.ญ.กัลยาณี  ดวงมาศ

ด.ญ.พัชราภา  บุญรอด

 ม.1-3/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ช.ฐิติพงศ์  เหลืองภิญโญ

ด.ช.ธนลักษณ์  คงประเสริฐ

 ม.4-6/ทีม 2 คน

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

นายอนันต์  ว่องประเสริฐ

น.ส.วิลาวัลย์  สุวรรณจันทร์

9. การแข่งขัน Skit  (ละครสั้น)

 ม.1-3/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ญ.กิตติมา  ไถ้บ้านกวย

ด.ญ.วัลลภา  เนียมอยู่ยงค์

ด.ญ.ภัสรนันท์  อัษฎมงคล

ด.ญ.ธัญญานุช  น้อยพิทักษ์

ด.ช.พลวัฒน์  เพชรรัตนรังสี

 ม.4-6/ทีม 5 คน

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

น.ส.ขวัญฤทัย  เทืองผล

นายธีราธิป  วิริยะกุลสิทธิ์

นายกฤติน  ศรีจารุพฤกษ์

น.ส.ศิรดา  สิทธิชัย

น.ส.จุรีรัตน์  ม่วงนา

 

กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น/ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหา

1.1 การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก

 ป.1-3/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

1.2 การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย

 ป.4-6/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

สุคนธีรวิทย์

 

1.3 การสร้างแบบจำลอง (Model)

 ม.1-3/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

1.4 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

 ม.4-6/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

นาคประสิทธ์

 

2. กิจกรรมสภานักเรียน

 ป.1-6/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

นาคประสิทธิ์

 

 ม.1-3/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

วัดมะเกลือ

 

 ม.4-6/ทีมไม่เกิน 10

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

 

3. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

 ม.1-3/ทีมไม่เกิน 5

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

 

 ม.4-6/ทีมไม่เกิน 5

เหรียญทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

 

 


Comments