ประสานงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพท.นฐ.2

 ชมอัลบัมภาพกิจกรรมระดับเขต
 
 
   
 
 
 

การแข่งขันมายากล


     

ประชุมประธานกลุ่มคุณภาพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2552 
     นายประชา วุฒิวัฒานุกูล รอง ผอ. สพท.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพทั้ง 11 กลุ่มฯ พร้อมทั้งตัวแทนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ / โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม  ประชุม ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม
     มติที่ประชุม  
     วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                   กระทรวงศึกษาธิการกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 ใน 4 ภูมิภาค  สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก มอบหมายให้ สพท.สระบุรีและ สพท.ลพบุรี เป็นเจ้าภาพ มีกำหนดการจัดงานในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2552
     วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  
     วาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                   กิจกรรมในงานระดับภาคกลางและภาคตะวันออก มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 1) เด็กไทยคิดคล่องสมองดี (แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน)  2) กิจกรรมเวทีทองของคนกล้า โดดเด่นเห็นประจักษ์ Best Practices / ยอดนักคิดสร้างคน / ฝีมือล้นเด็กไทย / ชวนผู้ใหญ่ให้ภูมิปัญญา  3) กิจกรรมทัศนาถิ่นไทยในลุ่มป่าสัก  
     กำหนดเปิดงาน วันที่ 21 ธันวาคม 2552  ณ สนามกีฬา อบจ.สระบุรี
     วาระที่ 4. การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการแข่งขันในวันที่ 21,22 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม
                   รายการแข่งขัน จัดครบทุกรายการ/กิจกรรม ที่มีจัดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
                   ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับเขตฯ ตัวแทนจากแต่ละกลุ่มคุณภาพ ถึงกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2552 
                   เกณฑ์การแข่งขัน ยึดตามเกณฑ์ระดับประเทศและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
                   ช่วงชั้นที่ 4 ส่งเข้าแข่งขันระดับเขตฯได้โดยไม่ต้องผ่านการแข่งขันระดับกลุ่มฯ 
                   กิจกรรมของการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 ดำเนินการ
                   กิจกรรมเฉพาะความพิการ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ดำเนินการ
                   การจัดนิทรรศการ (ระดับภาคฯ) เจ้าภาพให้ตอบรับโดยแจ้งไปที่ สพท.สระบุรี เขต 1 ภายใน 13 พ.ย. 52 (แจ้งถึงกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 11 พ.ย. 52)
     วาระที่ 5. เรื่องอื่น ๆ
                   สพท.ลพบุรี เขต 1 เชิญผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุม ในวันที่ 4 พ.ย. 52   ณ สพท.ลพบุรี เขต 1  มีความคืบหน้าอย่างไร จะรีบแจ้งโดยเร็ว
Comments