ยกระดับฯ ปรับข้อสอบ


        ผลจากการดำเนินการตามแนวคิดนี้ จึงได้จัดทำเพ็จนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การถอดบทเรียนจากผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามกรอบแนวคิดที่ สพป.นครปฐม เขต 2 พัฒนาขึ้น
        เนื้อหาที่นำเสนอเป็นประเด็นจากการประเมินตนเองของครู ตามแนวทาง ขั้นตอน และโครงสร้างการพัฒนา ดังนี้
    1. การทบทวนการเรียนรู้ โดยยึดตัวชี้วัดที่มีปัญหาหรือที่ควรพัฒนา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด การอ่าน เหตุผล การคำนวณ PISA
    2. ข้อสอบตามตัวชี้วัด (ทดสอบก่อนบทเรียน/ทดสอบหลังบทเรียน)
    3. สื่อ / วิธีสอน
    4. การเรียนรู้ของนักเรียน (ก่อนเรียน / พัฒนาการหลังเรียน)
    5. ทำอย่างต่อเนื่องครั้งละ 50 นาที 2 ครั้ง/สัปดาห์ (สอดคล้องกับประกาศ สพฐ.)
    6. มีภาระงาน/ชิ้นงาน ผลการประเมินตนเอง เดือนละ 4 ชุด 2 เดือน (การสอน การสอบ พัฒนาการของผู้เรียน)
    7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคุณครู ส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง ตามข้อ 1 - 6 มาสู่เวทีแห่งนี้ เพื่อสื่อสารกันในระบบ ICT ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประเมินเพื่อการพัฒนา

    ทั้งนี้ กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่
การศึกษา : ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินนานาชาติ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนของ สพฐ. รายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ตัวอย่างการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
อภิปราย : แนวทางและข้อเสนอแนะ ความเป็นไปได้ การดำเนินการเพิ่มเติม
บันทึกลงในแบบฟอร์ม : เป็นไฟล์ดิจิตัล ส่ง e-mail ถึงศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด และนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ ICT
Comments