PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/6%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.jpg

เรื่องเล่าข่าวแจ้ง

 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก  
 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ > คลิก   
 ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก 
 การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร (training.obec.go.th) > คลิก  
 ตัวอย่างและความหมายการบันทึก Logbook (ดร.เอมิ สิริรัฏฐ์) > คลิก  
 ตัวอย่างไฟล์งานการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC & Logbook คลิก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) > คลิก 
 ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คลิก 
 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (21 ส.ค.2560) > คลิก 
 ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ > คลิก 
 สรุป PLC สิ่งที่ครูต้องเข้าใจ (ครูอิสานดอทคอม) > คลิก
 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (5 ก.ค. 2560) > คลิก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) > คลิก 
 ทำความรู้จัก "e-Portfolio" แฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมพร้อมก่อนประเมินวิทยฐานะ > คลิก
 ระบบวิทยฐานะ e-Portfolio คลิก 
 ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู คลิก
 ศธ. พลิกโฉมระบบ"วิทยฐานะครู"  > คลิก
 การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มีนาคม 2560 > คลิก  
 ข่าว หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" คลิก
 ว4/2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 PLC คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ? คลิก  
 PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาไทย (ณรงค์ ขุ้มทอง) > คลิก
 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ PLC อย่างยั่งยืน > คลิก
 ปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประเด็น ป.โท ลดระยะเวลา > คลิก
 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 60 > ว2614 หนังสือแจ้ง สพท.   |  ว2615 หนังแจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
 ว23/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) คลิก 
 สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ > คลิก
 ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านรายละเอียด
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านเพิ่มเติม
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ > คลิก 
 ว.20 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ > คลิก 
 ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ > คลิก
 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล > คลิก คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) > คลิก  
 ระบบ Training OBEC > คลิก    
 คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC > คลิก 
 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook for Teacher) > คลิก   
 ชั่วโมงปฏิบัติงาน 800-900 ชั่วโมงต่อปี ของครู (17 ตุลาคม 2560) > คลิก 
 คู่มือการใช้ Log Book สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ > คลิก
 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู : Logbook for Teachre (นิพนธ์ เบญจกุล) > คลิก
 คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"สู่สถานศึกษา สำนักพัฒนาบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับสมบูรณ์) > คลิก
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เรวณี ชัยเชาวรัตน์ > คลิก
 เอกสาร ระบบทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระหว่าง
วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2560
         PLC ในภาพรวมของ สพฐ.(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) > คลิก 
         รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์) > คลิก 
         กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา ในระดับ สพท.
(นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก) คลิก
         กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา 
(นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด) > คลิก 
         แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา 
(นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) > คลิก 
         สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา > คลิก 
 เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 
         ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
( ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช) คลิก
         PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์) คลิก
         PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา (ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์) คลิก
         เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง (ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ) คลิก  
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยและเลื่อนวิทยฐานะ (เดิม)
         คู่มือการประเมินสายงานการสอน > คลิก
         คู่มือการประเมินสายนิเทศ คลิก
         คู่มือการประเมินสายบริหารการศึกษา คลิก
         คู่มือการประเมินสายบริหารสถานศึกษา คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/19990388_1402074469830350_3553291328191668120_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 (ไฟล์ Word)
1. แบบคำขอ > คลิก 
2. แบบประเมินรายปี > คลิก
3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี > คลิก
4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ > คลิก
5. คู่มือการประเมิน คลิก
6. เกณฑ์ใหม่ ฯ คลิก
7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/17098317_1319865588084379_6253964905280657947_n.jpg?attredirects=0
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) > คลิก 

DLIT PLC คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%20PLC.jpg
ขั้นตอน PLC

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/44129365_2126408217430108_3421600647139557376_o.jpg

หนังสือ plc ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล

เล่ม 1 PLC อย่างไรให้มีนวัตกรรมการจัดการเเรียนรู้ “สู่การอ่านออกเขียนได้ 100 %” > คลิก

เล่ม 2 ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ ผลลัพธ์ Thailand 4.0 > คลิก

เล่ม 3 PCL มีนวัตกรรมนำสู่วิทยฐานะแนวใหม่ > คลิก

เล่ม 4 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0 > คลิก

เล่ม 5 ครบเครื่องเรื่อง PLC > คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdzVUS0tPUDVyM0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMX0RTSHkyaGl4RVE/view?usp=sharing
หลักเกณฑ์เดิม ยกเลิกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMTDRsSDRPTnltZUE/view?usp=sharing
(เกณฑ์เดิม)

https://logbook-teacher.otepc.go.th/


Comments