มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์


มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์


ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้

(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้
1. การนิเทศการศึกษา
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การบริหารการจัดการศึกษา
6. การวิจัยทางการศึกษา
7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
8. การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้

1. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

หมวด 2 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้

ข้อ 3 การนิเทศการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. หลักการและรูปแบบการนิเทศ
2. วิธีการและกระบวนการนิเทศ
3. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา
2) การสร้างทักษะในการนิเทศ
3) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ
4) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ
5) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การนิเทศภายใน

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการศึกษา
3. สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

ข้อ 4 นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. ระบบและทฤษฏีการวางแผน
2. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
3. แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ
4. การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา
5. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการจัดทำ นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
2. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
2. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3. หลักการพัฒนาหลักสูตร
4. การจัดการเรียนรู้
5. จิตวิทยาการศึกษา
6. การวัดและการประเมินผล
7. การจัดการศึกษาพิเศษ

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
2. สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน
3. สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้

ข้อ 6 การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. การบริหารคุณภาพ
2. การประกันคุณภาพการศึกษา
3. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก

ข้อ 7 การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
2. หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. การปฏิรูปการศึกษา
4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา
2. สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ข้อ 8 การวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. ระเบียบวิธีวิจัย
2. กระบวนการวิจัย
3. การนำผลการวิจัยไปใช้

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถให้คำ แนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำ กระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
2. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา

ข้อ 9 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
2. การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่นๆ
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ
2. สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้


ข้อ 10 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อินเทอร์เน็ต
3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
5. สำนักงานอัตโนมัติ

(ข) สมรรถนะ
1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา

ข้อ 11 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) สาระความรู้
1. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์
2. จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(ข) สมรรถนะ
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
2. มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

หมวด 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์

ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ
6. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
7. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
11. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ
12. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์


                   ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2544


                                                                                 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
                                                                      (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
                                                                               ประธานกรรมการคุรุสภา

Comments