สื่อ e-Book ของเรา

ผลงาน e-Book
ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปี 2557

จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557

ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการใช้สารสนเทศเทคโนโลยีและการสื่อสารของครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรขององค์กรในการจัดการเรียนการสอน การนิเทศทางการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่

หลักสูตร / เนื้อหาสาระ : การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (การใช้สื่อดิจิตัลเพื่อการปฏิบัติงาน / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำ e-Book / ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม e-Book / Flip PDF Professional Introduction / Quick Stare of Using Flip PDF / Flexible Import / Pre-Designed Template / Template Design Option / Insert Different Links / VIDEO / Image Slideshow / Sound / Animated Flash / Buttons / YouTube Video / Printable Coupon / Animated Text Scroll Up / Slideshow with fade effect / Powerful Output / Publishing / การสมัคร g-mail / การอัพโหลดไฟล์ HTML และการแสดงผล / การอัพโหลดไฟล์ *.exe)

วิทยากร : นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ / นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์/ นายไพศาล ภาวะสุทธิ์ / นายศุภวุฒิ บัวเจริญ / นายหนึ่ง ภุมมาลา / นายไพบูลย์ วงษ์ปาน / นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี / นายรวิภาส โคมากุล / นายศุภชัย หัวใจเพชร / นายเจน เกิดโพชา / นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ / นายอนุรักษ์ เหลืองวิไล 

อัลบั้มภาพ : การอบรม > คลิก  |  รับวุฒิบัตร > คลิก

ผลการอบรม : บุคลากรที่ส่งชิ้นงาน 33 คน

ที่ชื่อเรื่อง  ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน
1 ผลการปฏิบัติงานที่ดีการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) ปี 56 นางสาวสมพร ตุ้มกูล กลุ่มอำนวยการ
2 คู่มือการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS นางสาวเกษร อุบล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
3 คู่มือการใช้โปรแกรม ProShow Gold นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช กลุ่มอำนวยการ
4 เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย > คลิก
 สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network  No 1  |  No 2  
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่างหนังสือราชการ นางจำเรียง แดงประพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
6 รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( LAS ) > คลิก นายสมชาย พูลศรี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
7 รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สพป.นฐ.2
> คลิก
 นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
 8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2556 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 คู่มือดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ ร.ร.เอกชน นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
10 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก นางสาวณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์ กลุ่มนโยบายและแผน
11 การพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง > คลิก นางวิไลวรรณ ตรีชั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
12 การจัดทำแผนของสถานศึกษา > คลิก นางรัชนี เมตตา กลุ่มนโยบายและแผน
13 การเงิน การบัญชีและการพัสดุสำหรับสถานศึกษา: รู้จักระบบบัญชี > คลิก นางสาวนวลลออ ไทยนิยม หน่วยตรวจสอบภายใน
14 แบบฟอร์มการเงินและพัสดุ > คลิก นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน
15 ข้อมูลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556 > คลิก นางสาววิไลวรรณ โอรส กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพป.นฐ.2 ปีฯ 2556 นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง   กลุ่มอำนวยการ
17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นางสาวนงค์นุช เสมลับ  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นฐ.2 ครั้งที่ 1/2557 นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว กลุ่มอำนวยการ
19 สรุปรายงานผลโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นฐ.2  นางสาวรัตนากร พงษ์สุธีถาวร กลุ่มอำนวยการ
20 คูู่มือการจัดทำงบเดือน > คลิก นางเจริญศรี จำปี  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 หลักการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ > คลิก นางนวเนตร ยอดอุดม กลุ่มอำนวยการ
22 การใช้คำถามพัฒนาการคิด > คลิก นางสาวมณกาญจน์ ทองใย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ 
23 คู่มือการดำเนินงานจัดการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : Home School > คลิก
 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษสายงานการสอนฯ > คลิก
 นางสุดา กลับสติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา > คลิก นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
26 รายงานการประเมินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63  นางสาวศุภนา โพธิ์อุบล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2556
กลุ่มเพชรจินดา > คลิก
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
28 เกณฑ์การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา นางสาวภาวิดา อ่อนนาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 STEM Education > คลิก นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ 
30 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา > คลิก นายปรีชา สายค้ำ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ 
31 การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 > คลิก  นางพรทิพย์ นิลวัตถา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ 
32 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล > คลิก  นางสาวรสริน คณาคุปต์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 : ARS > คลิก นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด กลุ่มนโยบายและแผน


 e-Book กลุ่มนิเทศฯ ปี 2558 > คลิก
ผลงานของครู สังกัด สพม.9 ที่ได้รับการอบรมโปรแกรม e-Book เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 > คลิก  
 การอบรมโปรแกรม e-Book ครู สังกัด สพม.9  เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 จังหวัดนครปฐม > คลิก  |  จังหวัดสุพรรณบุรี > คลิก
ผลการประกวดสื่อ e-Book ตามโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2556 > คลิก 
 การอบรม e-Book ปี 2556 > คลิก 

ผลงานสื่อ e-Book
ตามโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2556
การศึกษาปฐมวัย : 


มัธยมศึกษา

ผลงานสื่อ e-Book
ตามโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2557

Down load (*.exe file)

การใช้คำถามพัฒนาการคิด (ดร.มณกาญจน์ ทองใย
คู่มือการอบรมทำ e-Book Online (อนนท์ ศรีพิพัฒน์)


สื่อ e-Book การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์