STEM Ed.,

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559 สพป.นครปฐม เขต 2

 ความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา (ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 158/2559 วันที่ 7 เมษายน 2559) >>> คลิก


    นิยาม "สะเต็มศึกษา" (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

    จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็ม 4 ประการ คือ 
        - เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง, 
        - เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่, 
        - เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อ 
        - เพื่อหล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ความมีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนเป็นต้น

    แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โดยจะมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า เชื่อมโยง และบูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์ เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต และส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษา จะจัดกิจกรรมในแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่
        ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงที่พบ หรือนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
        ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา หรือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น
        ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์
        ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม
        ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา หรือนวัตกรรมที่พัฒนาได้
        ขั้นตอนที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลของนวัตกรรมที่พัฒนาได้

    เครือข่ายการดำเนินงานสะเต็มศึกษา เป็นการร่วมกันดำเนินงานระหว่างศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 แห่ง มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา 25 แห่ง 

    เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ขอให้มีการเชิญชวนโรงเรียนที่ดำเนินการสะเต็มศึกษาอยู่แล้ว รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ในโครงการสานพลังประชารัฐฯ และโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความพร้อมมาเข้าร่วมด้วย โดยมอบให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาทบทวนแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นตั้งเป้าจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน รวม 2,250 โรงเรียน และกลุ่มครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนเป้าหมาย 17,220 คน
สื่อ / บทความ

 กรณีศึกษาตัวอย่างการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย >>คลิก  
 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา พัฒนาศักยภาพครูผ่านระบบโทรทัศน์การศีกษาทางไกล >>> คลิก
 กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.1-3 >>> คลิก
 กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ป.4-6 >>> คลิก
 ระบบการสอบออนไลน์ >>> คลิก
 ระบบออนไลน์ข้อสอบ >>> PISA
 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ >>> คลิก
 พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์ >>> คลิก
 นิตยสาร สสวท. ออนไลน์ >>> คลิก 
 คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศฯ >>> คลิก 
 รายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 >>> คลิก
 สะเต็มศึกษาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (STEM Education and Creativity Enhancement) คลิก
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) คืออะไร ? >>> คลิก
 เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรม steM คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา >>> คลิก
 สื่อดิจิทัล เกมแก้ปัญหา >>> คลิก  
 STEM (ตอนที่ 3 : กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา) >> คลิก
 เอกสารด้านสะเต็มศึกษา (สสวท.)
        @ "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา" >>> คลิก
        @ "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" >>> คลิก
        @ "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1" >>> คลิก
        @ "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" >>> คลิก
        @ "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2" >>> คลิก
        @ "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" >>> คลิก
        @ "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3" >>> คลิก
        @ "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" >>> คลิก
        @ "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4" >>> คลิก
 เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการ STEM Education Thailand >>> คลิก


เว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

http://stemforlife.ipst.ac.th/

http://www.stemedthailand.org/

https://www.facebook.com/STEMEdThailand/
Face Book

https://www.facebook.com/groups/E.STEM.Integration/?hc_ref=NEWSFEED

https://www.facebook.com/stemthaibasic/?fref=photo

http://teacherpd.ipst.ac.th/

http://pd.ipst.ac.th/

http://learningspace.ipst.ac.th/

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53516

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMbHg0dFEySEhuazQ/view?usp=sharing

http://oho.ipst.ac.th/scratch-practice/


Comments