RT: Reading Test

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

RT(Reading Test)ตก เรายกด้วย RT(Renovate Teaching & Teachers)

RT สพป.นครปฐม เขต 2

 เว็บไซต์ประกาศผลการทดสอบ 18 มี.ค. 62 > คลิก 
 ผลสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก   
 ผลสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน  > คลิก  
 การจัดสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 สารสนเทศ เปรียบเทียบ RT ป.1 ปี 2559/2560  > คลิก 
 ผลสอบ RT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 สารสนเทศผลการปะเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิกบทความเพื่อการพัฒนา RT

@ รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก


ตัวช่วย : การสนับสนุน ส่งเสริม สู่การยกระดับคุณภาพ

- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
- บทความ จบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ > คลิก 
- คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. > คลิก
- รวมใบงานคัดไทย 16 ชุด > คลิก 
- แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 > คลิก
- ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง > คลิก
- รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม1-2 > คลิก 
- แบบฝึกทักษะการเขียน-การอ่าน พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้น ป.1 > คลิก  
- รวมใบงาน > คลิก 
- แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ป.1–ม.3 > คลิก
- แผนการสอน ป.1 - ป.6  > คลิก
- แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา > คลิก
- รวมแบบทดสอบภาษาไทย ป.1 การอ่านและการเขียน (RT) > คลิก
- รวมแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ข้อสอบกลางและเฉลย) > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (ไฟล์.doc) > คลิก
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjNlMTdkNmU5MzJjMWM4YWI
 


Comments