ศาสตร์พระราชา

23 หลักการทรงงาน.mp4

 หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง >>> คลิก

 9 คำที่พ่อสอน >>> คลิก 

 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ >>> คลิก


 1 ความรู้ตน >>> คลิก

 2 ความเสียสละ >>> คลิก

 3 ความซื่อสัตย์ >>> คลิก 

 4 ความอ่อนโยน >>> คลิก

 5 ความเพียร >>> คลิก

 6 ความรับผิดชอบ >>> คลิก

 7 ความพอเพียง >>> คลิก 
Comments