ศาสตร์พระราชา


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/15%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg

23 หลักการทรงงาน.mp4


 พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาที่จะช่วยให้บรรลุถึงจุดหมาย > คลิก

 หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง >>> คลิก

 9 คำพ่อสอน..เรื่องการทำงาน >>> คลิก

 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ >>> คลิก

 9 คำที่พ่อสอน >>> คลิก 

 1 ความรู้ตน >>> คลิก

 2 ความเสียสละ >>> คลิก

 3 ความซื่อสัตย์ >>> คลิก 

 4 ความอ่อนโยน >>> คลิก

 5 ความเพียร >>> คลิก

 6 ความรับผิดชอบ >>> คลิก

 7 ความพอเพียง >>> คลิก 


4 กลยุทธ์ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Thailand 4.0 

    1.ปรับลดเนื้อหา สอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นใช้ในชีวิตจริงเท่านั้น อย่านำทุกเรื่องเข้าห้องเรียน
    2.ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกครั้งทุกวิชาทุกชั่วโมงที่สอน ควรมีกิจกรรมฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์และนำเสนอเชิงวิเคราะห์ เน้นให้พึ่งตนเองทุกขั้นตาม "ศาสตร์พระราชา" 
    3.ปรับชิ้นให้สะท้อนมาตรฐาน เน้นทักษะการคิดขั้นสูง Graphic Organizer การทำงานเป็นกลุ่ม 
    4.ปรับวิธีการวัดผลเน้น Assessment For Learning (AFL) เน้นเฝ้าระวังพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1202
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1201
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1204
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1203
***************************************************************************

เกี่ยวกับโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1205

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
“The King’s Journey” Learning Passport (ฉบับไฟล์ PDF)
                 เส้นทางภาคตะวันออก  >>> คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก  >>> คลิก
                 เส้นทางตะวันตก  >>> คลิก
                 เส้นทางภาคเหนือตอนบน  >>> คลิก๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
e-Book คลิก | PDF คลิก


Comments