ศาสตร์พระราชา


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/15%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg

23 หลัก การทรงงาน พระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาที่จะช่วยให้บรรลุถึงจุดหมาย > คลิก

 หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง >>> คลิก

 9 คำพ่อสอน..เรื่องการทำงาน >>> คลิก

 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ >>> คลิก

 9 คำที่พ่อสอน >>> คลิก 

 1 ความรู้ตน >>> คลิก

 2 ความเสียสละ >>> คลิก

 3 ความซื่อสัตย์ >>> คลิก 

 4 ความอ่อนโยน >>> คลิก

 5 ความเพียร >>> คลิก

 6 ความรับผิดชอบ >>> คลิก

 7 ความพอเพียง >>> คลิก 4 กลยุทธ์ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Thailand 4.0 

    1.ปรับลดเนื้อหา สอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นใช้ในชีวิตจริงเท่านั้น อย่านำทุกเรื่องเข้าห้องเรียน

    2.ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกครั้งทุกวิชาทุกชั่วโมงที่สอน ควรมีกิจกรรมฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์และนำเสนอเชิงวิเคราะห์ เน้นให้พึ่งตนเองทุกขั้นตาม "ศาสตร์พระราชา" 

    3.ปรับชิ้นให้สะท้อนมาตรฐาน เน้นทักษะการคิดขั้นสูง Graphic Organizer การทำงานเป็นกลุ่ม 

    4.ปรับวิธีการวัดผลเน้น Assessment For Learning (AFL) เน้นเฝ้าระวังพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก ๙๙ พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

e-Book คลิก | PDF คลิกองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คลิกหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาภาคเหนือตอนบน 
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1201
เส้นทางตะวันตก
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1202
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1204
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1203
ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1218
ตะวันออกเฉียงเหนือบน
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1215
ตะวันออกเฉียงเหนือล่าง
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1216
ภาคกลางและกทม.
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1214
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1217
ตามรอยพระราชา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/king15.jpg?attredirects=0
**************************** ****************************

คู่มือนำทาง

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1205

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
“The King’s Journey” Learning Passport 
(ฉบับไฟล์ PDF)

                 เส้นทางภาคเหนือ (ตอนบน) คลิก
                 เส้นทางตะวันตก คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออก > คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก คลิก
                 เส้นทางภาคเหนือ (ตอนล่าง) > คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) > คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) > คลิก
                 เส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร > คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/cartoon_final_Page_01.jpg?attredirects=0

Comments