ศาสตร์พระราชา


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/15%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg

23 หลัก การทรงงาน หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง > คลิก
 3 หัวใจ..“การศึกษา” ในหลวง ร.9 ทรงฝากไว้ > คลิก
 9 คำที่พ่อสอน คลิก 
 1 ความรู้ตน คลิก
 2 ความเสียสละ คลิก
 3 ความซื่อสัตย์ คลิก 
 4 ความอ่อนโยน คลิก
 5 ความเพียร คลิก
 6 ความรับผิดชอบ คลิก
 7 ความพอเพียง คลิก 
 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ > คลิก
4 กลยุทธ์ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Thailand 4.0 

    1.ปรับลดเนื้อหา สอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นใช้ในชีวิตจริงเท่านั้น อย่านำทุกเรื่องเข้าห้องเรียน

    2.ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกครั้งทุกวิชาทุกชั่วโมงที่สอน ควรมีกิจกรรมฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์และนำเสนอเชิงวิเคราะห์ เน้นให้พึ่งตนเองทุกขั้นตาม "ศาสตร์พระราชา" 

    3.ปรับชิ้นให้สะท้อนมาตรฐาน เน้นทักษะการคิดขั้นสูง Graphic Organizer การทำงานเป็นกลุ่ม 

    4.ปรับวิธีการวัดผลเน้น Assessment For Learning (AFL) เน้นเฝ้าระวังพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 


http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1205

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
“The King’s Journey” Learning Passport 
(ฉบับไฟล์ PDF)
                 เส้นทางภาคเหนือ (ตอนบน) คลิก
                 เส้นทางตะวันตก คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออก > คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก คลิก
                 เส้นทางภาคเหนือ (ตอนล่าง) > คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) > คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) > คลิก
                 เส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร > คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) > คลิก


Comments