โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)


        เมื่อปีการศึกษา 2559 สพฐ. ได้จัดทำโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ซึ่งต่อมาได้บูรณาการโครงการโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนดีใกล้บ้านตามระบบ GIS เข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) หลักการสำคัญเพื่อ
    1) พัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ
    2) ภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมพัฒนา
    3) มีวัตถุประสงค์ให้บริการโรงเรียนลูกข่าย

        สพป.นครปฐม เขต 2 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ระยะแรกปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
    1) โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน มีโรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม เป็นโรงเรียนในเครือข่าย จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมทุกชั้น
    2) โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน มีโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในเครือข่าย จัดการเรียนการสอนแบบช่วงชั้น โดยนำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนรวม

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนเครือข่าย หมายเหตุ
1  วัดบางพระ    ประชารัฐ
2  วัดพุทธธรรมรังษี  บ้านห้วยพลู  ประชารัฐ
3  วัดบางหลวง  วัดราษฎร์สามัคคี  ประชารัฐ / แม่ประถม
4  วัดศิลามูล    ประชารัฐ
5  วัดบางภาษี  ประชารัฐ
6  ตลาดรางกระทุ่ม  บ้านรางกระทุ่ม  แม่ประถม
7  วัดพระมอพิสัย  บ้านคลองพระมอพิสัย
 บ้านคลองนกกระทุง
 แม่ประถม
8  วัดบัวหวั่น  บ้านหนองปรงกาญจนา  ประชารัฐ
9  วัดนิลเพชร  วัดบอนใหญ่  ประชารัฐ
10  วัดปรีดาราม  บ้านคลองจินดา
 บ้านฉาง
 แม่ประถม
11  วัดจินดาราม  หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์  แม่ประถม
12  บ้านบางประแดง    ประชารัฐ
13  วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)  บ้านบางม่วง  ประชารัฐ / แม่ประถม
14  บ้านคลองโยง    ประชารัฐ
******** ************************************************** ************************************************** ****************************************


https://plus.google.com/photos/109792760885146779362/albums/6304784564445117313?sort=1
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ
โรงเรียนประชารัฐ สพป.นครปฐม เขต 2
วันที่ 7 ก.ค. 2559 
ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  

    นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธาน ในการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพระ วัดพุทธธรรมรังษี วัดบางภาษี วัดบัวหวั่น วัดนิลเพชร วัดศิลามูล วัดบางหลวง บ้านบางประแดง วัดเชิงเลน บ้านคลองโยง เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ซึ่งระบบงานย่อยภายในเกี่ยวกับ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปใช้บริหารจัดการภายในได้อย่างครบถ้วน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน (นายหนึ่ง ภุมมาลา) มาให้ความรู้ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ และทางศูนย์ ITEC จะได้ขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดในโอกาสต่อไป ชมอัลบั้มภาพ > คลิก
    โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา smss 
(School Management Support System : SMSS) จุดเด่นของโปรแกรมคือเป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี ทีมงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งเองได้ ใช้ง่าย สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ มีเมนูเช็คนักเรียนเข้าเรียนรายคาบ สนับสนุนครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน


บทความ / ข่าว

 E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 >>> คลิก
 บทบาทของผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการในโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” >>> คลิก
 บทความ : การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู (สมหมาย ปาริจฉัตต์) >>> คลิก
 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี103/2559 MoU สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ > คลิก
 รัฐเดินหน้าพัฒนาการศึกษา ยึด 4H ทำโรงเรียนประชารัฐ >>> คลิก
 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 188/2559 ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ >>> คลิก
 ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ อะไร >>> คลิกแนวคิด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการศึกษา
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Digital Technology
ในโรงเรียนประชารัฐ

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพด้าน Digital Technology 

กลไกการขับเคลื่อน :   
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดรับกับระบบหลัก (Digital Infrastructure) > ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS โดยพัฒนา Web Site ของโรงเรียน และต่อยอดให้สัมพันธ์กับระบบ SMSS 
พัฒนาครู > เพิ่มศักยภาพด้าน ICT และทักษะการสื่อสาร 
พัฒนาหลักสูตรการอบรมครูด้าน ICT > ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy)

สิ่งที่ควรเพิ่มเติมควบคู่กัน : 
พัฒนาหลักสูตรการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต 
3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithenmatics-คิดเลขเป็น
8C คือ 
- Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
- Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
- Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
- Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
- Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
- Computing and ICT literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
- Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี
พัฒนาหลักสูตรการอบรม การใช้ 4 H ในโรงเรียน สู่การวิจัยรูปแบบ(แบบจำลอง) ของหน่วยงาน
บูรณาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ และการฝึกทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44709&Key=news_act

 ประกาศระเบียบกองทุนโรงเรียนประชารัฐ 2559 >>> คลิก
 กรอบนโยบายโครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ >>> คลิก


http://sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=10478

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0BxmL2I2DzZ01YWRmRmlUT0s4YXc/view?pref=2&pli=1

FB: สานพลังประชารัฐ

http://www.pracharathschool.go.th/

https://www.facebook.com/pracharathschoolproject/
FB: โครงการโรงเรียนประชารัฐ

https://drive.google.com/file/d/0B8x810aAcXcjbkdmMXR6aGkxX1U/view

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/folderview?id=0B7t9clCHujBsdzlTOFJjVEJqQlk&usp=sharing#


โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
โรงเรียนวัดจินดาราม นครปฐม

Comments