รายงานผลการประเมิน NT

ผลสอบ NT สพป.นครปฐม เขต 2

ปีการศึกษา 2560 > คลิก

แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ ป.3 NT60 > คลิก

 ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 
ระดับสนามสอบ > คลิก 

 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คลิก 

 ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก 

 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT > คลิก 

 ข้อสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 - 2559 > คลิก

 ผลสอบอ่านเขียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้้นที่การศึกษา > คลิก

 แนวข้อสอบ NT O-NET PISA  คลิก 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
      > คลิก


http://180.180.244.56/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx

Face Book สทศ.


ċ
NT55.rar
(1635k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:11
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
Comments