รายงานผลการประเมิน NT

N T คืออะไร

        NT ชื่อย่อที่มาจากคำว่า National Test   คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง จุดประสงค์หลัก ก็เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดูแนวโน้มของการพัฒนา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เพื่อการดูและและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ
        การสอบ NT กำหนดตารางการสอบ ม.3 ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี  โดยประเมินใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา  พอสอบเสร็จแล้ว ก็จะแจ้งค่าเฉลี่ยของโรงเรียนให้กับโรงเรียนนั้นๆ ทราบ  โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ
        ต่อมา ปีการศึกษา 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผลจากเดิม โดยได้ใช้แนวทางการวัดผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งจะเน้นการทดสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล         
        สรุปสั้นๆ  NT (National Test)  คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่า ด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 42.94 โดยนักเรียนยังต้องปรับปรุงเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และการสรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการนำเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการคำนวณ มีคะแนนเฉลี่ย 37.45 ต้องปรับปรุงเรื่องการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะเป็น และด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 45.92 ซึ่งนักเรียนยังมีปัญหาอยู่คือ เรื่องการนำข้อมูลหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการวางแผน 
สำหรับรายงานผลการประเมิน NT มีรายละเอียด ดังนี้ 
        1. ความสามารถด้านภาษา คะแนนเต็ม 30 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 28 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 12.88 คิดเป็นร้อยละ 42.94 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 16.39 พอใช้ ร้อยละ 32.61 ดี ร้อยละ 35.02 และดีเยี่ยม ร้อยละ 15.98 
        2. ความสามารถด้านคำนวน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 11.23 คิดเป็นร้อยละ 37.45 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 13.41 พอใช้ ร้อยละ 46.54 ดี ร้อยละ 22.05 และดีเยี่ยม ร้อยละ 17.99 
        3. ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเต็ม 30 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย 13.77 คิดเป็นร้อยละ 45.92 มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 21.54 พอใช้ ร้อยละ 27.24 ดี ร้อยละ 33.12 และดีเยี่ยม ร้อยละ 18.10 
        ขณะนี้ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลคะแนนเป็นรายภูมิภาค ยังคงเป็นคะแนนภาพรวมในเบื้องต้น แต่ก็พอจะทำให้ สพฐ.เห็นภาพรวมในรอบแรกแล้วว่าคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างไร ส่วนการวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าจุดใดเป็นจุดอ่อนของนักเรียน และเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงการจำแนกผลคะแนนตามกลุ่มพื้นที่ต่างๆ นั้น สพฐ.จะมีการดำเนินการวิเคราะห์ต่อไป เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด  คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ป.3 NT60 > คลิก
 ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 
ระดับสนามสอบ > คลิก 
 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT > คลิก 
 ข้อสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 - 2559 > คลิก
 ผลสอบอ่านเขียน ป.1 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้้นที่การศึกษา > คลิก
 แนวข้อสอบ NT O-NET PISA  คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 : บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
      > คลิก
http://180.180.244.56/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx

Face Book สทศ.ผลสอบ NT สพป.นครปฐม เขต 2
ปีการศึกษา 2556

https://drive.google.com/folderview?id=0B-On_DVUFyoEfldNX2Ytb21sTml2dFo5LUJwb2I2S0RrdC0zSDhYRFRrQ0RDYzRxMkRVbFk&usp=sharing

ผลสอบ NT สพป.นครปฐม เขต 2
ปีการศึกษา 2555
ċ
NT55.rar
(1635k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:11
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
28 พ.ค. 2556 18:12
Comments