ยุทธศาสตร์ / นโยบาย / แผน


การดำเนินการนิเทศ ปีงบประมาณ 2559 >>> คลิก 

รูปแบบการปฏิบัติงาน กตปน.สพป.นครปฐม เขต 2

https://googledrive.com/host/0B-dH43iiHOHlUTBRdklGSW5UVVk/index.html
ที่มาของภาพ : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 

แผนภูมิแนวคิด

สื่อประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องแกรด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558
 การประชุม ผอ.สพท. เพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมปริ้น พาเลส มหานาค กทม. โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์
    1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (รอง เลขาธิการ กพฐ.)    >>> คลิก
    2. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) >>> คลิก 2560
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdfhttp://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45561-4327.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1528-file.pdf
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2559
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ars
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/krs59
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMTnJCeXBSNlVRdkU/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMSlpBemhKekFNZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFpyN3FmV0FmZ28/view?usp=sharing
000000000000000000000000000 000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

2558
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/40283-4697.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdm81THgzRmo2MWM/view?usp=sharing

http://www.edunkp2.org/data/39630-3195.pdf

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-05-02-16-19-05.pdf

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMcERXc3B5ZzRHYU0/edit
000000000000000000000000000 000000000000000000000000000 00000000000000000000000000

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view

http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B1qvR0PGspksWnVRQ1ZWM1R2TDQ/view

http://edu.ssk.in.th/wp-content/uploads/2016/04/ed-plan-01-04-59.pdf
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMMUhPOF96QWNLQjA/view

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZUxZSkg2YkpzQWc/view?usp=sharing

ข้อมูลสถิติการศึกษา
ของประเทศไทย
ปีการศึกษา 2556-2557

http://highered.edu.swu.ac.th/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=2&catid=3&m=0


หน้าเว็บย่อย (1): krs59
Comments