ยุทธศาสตร์ / นโยบาย / แผน

รูปแบบการปฏิบัติงาน กตปน.สพป.นครปฐม เขต 2
https://googledrive.com/host/0B-dH43iiHOHlUTBRdklGSW5UVVk/index.html
ที่มาของภาพ : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 

แผนภูมิแนวคิด

 การดำเนินการนิเทศ ปีงบประมาณ 2559 >>> คลิก
 ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน >>> คลิก
 บทเรียนความสำคัญการวางแผนกลยุทธ์ >>> คลิก
 การนิเทศภาษาไทย >>> คลิก
สื่อประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องแกรด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 >>> คลิก
 การประชุม ผอ.สพท. เพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมปริ้น พาเลส มหานาค กทม. โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์
    1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (รอง เลขาธิการ กพฐ.)    >>> คลิก
    2. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) >>> คลิก ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
    2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 
    3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
    4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
    6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ 
    7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
    8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU 
    9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
  10) การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
  11) การอ่านออกเขียนได้ 
  12) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  13) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา2561
http://www.obec.go.th/node/81701http://bps.sueksa.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B/
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-12-20-14-40-22.pdf
************************************************************************************************************

2560
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdfhttp://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45561-4327.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1528-file.pdf
http://edu.ssk.in.th/wp-content/uploads/2016/04/ed-plan-01-04-59.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdfhttp://highered.edu.swu.ac.th/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=2&catid=3&m=0
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRFNnRmlGUUV5d0E/view?usp=sharing
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49146&Key=news20
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20
************************************************************************************************************

2559
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ars
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/krs59
************************************************************************************************************
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMTnJCeXBSNlVRdkU/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMSlpBemhKekFNZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFpyN3FmV0FmZ28/view?usp=sharing

2558
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/40283-4697.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdm81THgzRmo2MWM/view?usp=sharing
************************************************************************************************************
http://www.edunkp2.org/data/39630-3195.pdf
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-05-02-16-19-05.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMcERXc3B5ZzRHYU0/edit

https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view

การจัดทำแผนและแนวทาง
การบริหารงานงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561


การประเมินผลการเเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ >>> คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

การขับเคลื่อน
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B1qvR0PGspksWnVRQ1ZWM1R2TDQ/view

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMMUhPOF96QWNLQjA/view

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZUxZSkg2YkpzQWc/view?usp=sharing

ข้อมูลสถิติการศึกษาของประเทศไทย
ปีการศึกษา 2556-2557 >>> คลิก

พุทธศักราช ๒๕๖๐

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/14%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9920%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/9%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

ที่มาของแผนฯ/โครงการ


หน้าเว็บย่อย (1): krs59
Comments