ยุทธศาสตร์ / นโยบาย / แผนรูปแบบการปฏิบัติงาน กตปน.สพป.นครปฐม เขต 2
https://googledrive.com/host/0B-dH43iiHOHlUTBRdklGSW5UVVk/index.html
ที่มาของภาพ : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 

แผนภูมิแนวคิด

 การดำเนินการนิเทศ ปีงบประมาณ 2559 > คลิก
 ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน > คลิก
 บทเรียนความสำคัญการวางแผนกลยุทธ์ > คลิก
 การนิเทศภาษาไทย คลิก
สื่อประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบล ณ ห้องแกรด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 > คลิก 
 การประชุม ผอ.สพท. เพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมปริ้น พาเลส มหานาค กทม. โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์
    1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (รอง เลขาธิการ กพฐ.)    > คลิก 
    2. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) > คลิก ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน > คลิก
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน(ศ.ศรีราชา วงศายนางกูร) 9 มี.ค. 2558 > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2542) > คลิก  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2545 พ.ศ.2545 > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2553 > คลิก ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
    2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 
    3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
    4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
    6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ 
    7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
    8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU 
    9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
  10) การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
  11) การอ่านออกเขียนได้ 
  12) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  13) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/0%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อ่านเนื้อหาแต่ละเล่ม คลิก ที่ภาพหน้าปก

2561
https://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing
http://plan.bopp-obec.info/wp-content/uploads/2018/03/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2561.pdf
https://www.obec.go.th/archives/5476
http://www.obec.go.th/node/81701https://drive.google.com/file/d/1mlhfYJ1j5dFE2SP2J54dtL2fxtb_nWZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

2560
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/96563/1099429.pdf
https://www.dropbox.com/s/uui6imdl2lxvvyn/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%28%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202560%20-%202564%29%20.pdf?dl=0
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdfhttp://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45561-4327.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1528-file.pdf
http://edu.ssk.in.th/wp-content/uploads/2016/04/ed-plan-01-04-59.pdfhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdfhttp://highered.edu.swu.ac.th/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=2&catid=3&m=0
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRFNnRmlGUUV5d0E/view?usp=sharing
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49146&Key=news20
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

2559
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ars
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/krs59
https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMTnJCeXBSNlVRdkU/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMSlpBemhKekFNZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFpyN3FmV0FmZ28/view?usp=sharing

2558
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/40283-4697.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdm81THgzRmo2MWM/view?usp=sharing
http://www.edunkp2.org/data/39630-3195.pdf
http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-05-02-16-19-05.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMcERXc3B5ZzRHYU0/edit

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/44883992_595165237568160_5386774452526645248_n.jpg?attredirects=0
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับภาษาไทย) > คลิก
(ฉบับภาษาอังกฤษ) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/43112368_1119561781526632_97408771646554112_n.jpg

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 > คลิก  
 

การจัดทำแผนและแนวทาง
การบริหารงานงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561


โครงการในโรงเรียน > คลิก

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

การขับเคลื่อน
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf

https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMMUhPOF96QWNLQjA/view

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZUxZSkg2YkpzQWc/view?usp=sharing

ข้อมูลสถิติการศึกษาของประเทศไทย
ปีการศึกษา 2556-2557 คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/14%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9920%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/9%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phaen/13%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

ที่มาของแผนฯ/โครงการ

http://www.yasothon.go.th/web/manage/MannualM44_province61_1.pdf

https://www.opdc.go.th/uploads/files/2561/MannualM44_dep61_1.pdf


หน้าเว็บย่อย (1): krs59
Comments