กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ประกาศ แจ้งข่าว 

”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรี สำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่าง ๆ และอีกมากมาย จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นฉบับบแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    1.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์
    2.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้
    3.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง
    4.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น
    5.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
    โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ชั้น 28 ห้อง B ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-258-3981 โทรสาร. 02-612-7399 อีเมล์ jittisak@tgbkk.co.th
     ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 >>> คลิก 
     ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฏาคม 2016 >>> คลิก 
     ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกันยายน 2016 >>> คลิก
     ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 >>> คลิก
     ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 >>> คลิก
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV) หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น > คลิก 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา (ร.ร.รัฐบาล)  > คลิก 

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557


        การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ TEDET เพื่อจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการ สพป.นฐ. เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด

TDET

        ระบบ TEDET (Thailand Education Development and Evaluation Test) เป็นระบบคลังความรู้ที่ได้พัฒนา ขึ้นจากระบบ Math Pro และ Science Pro ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาธารณัฐเกาหลี ซึ่งใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการวัดผลประเมินผลของ สถานศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ภายในระ
บบจะมีทั้งเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ให้ผู้สอนได้ เลือกใช้ตามระดับ ความสามารถของผู้เรียน โดยเข้าใช้งานระบบ TEDET ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบยังสามารถใช้ได้กับ Smart Devices ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Tablet และ Smart Phone

26-27 กรกฎาคม 2556 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย

กลุ่มเ ป้าหมาย : ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวม 150 คน
กิจกรรม : บรรยาย สาธิต แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดลอง 15 กลุ่ม ศึกษาจากคลิปวิดีโอ การนำเสนองานกลุ่ม
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : ธรรมชาติของวิทย์-คณิต กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / กล่องปริศนาและการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (อ.นิภา เถาสมบัติ, อ.เพยาว์ อริยพงษ์) / ภาพลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ประวัติวิทยาศาสตร์กับอาร์คิมีดิส (อ.วราภรณ์ อยู่สงค์, อ.เอื้ออารีย์ คำดี) / รอยปริศนากับฟอสซิล (อ.เพยาว์-อ.นิภา) / ลายนิ้วมือ (อ.อุทัยวรรณ สังข์เสวก, อ.จรียา ศรีสดุดี, อ.อารีย์ คำดี) / การเกิดข้างขึ้นข้างแรม (อ.อุทัย ภาราดาไทย, อ.สุรีย์ พูลหอม, อ.วาสนา ปิ่นตบแต่ง) / ลม (อ.สุรีย์, อ.วาสนา, อ.อุทัย)

Nature of Science        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรแกนนำการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 (Inspiring Science) เว็บเพ็จนี้ จัดทำขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Inspiring Science เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Inspiring Science ในเบื้องต้น ก่อนที่เว็บไซต์ของโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของครูผู้สอนในการนำไปขยายผลและเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป
 
วัตถุประสงค์ของ “Inspiring Science”
    1. เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำที่มีศักยภาพ มีความรู้ สามารถพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science: a capacity building and curriculum development program to support the teaching and learning of M1-3 Science และเผยแพร่ความรู่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
    2. จัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science ซึ่งประกอบไปด้วย powerpoint ประกอบการสอน ชุดกิจกรรม แบบฝึกหัด เครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนคู่มือครูที่แนะนำการใช้สื่อการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในโมเดล 7 E
    3. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    4. ศึกษา วิจัย การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring science
    5. เผยแพร่สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science บนอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางการศึกษาอื่นๆ

เป้าหมายของ “Inspiring Science”
    1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
    2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
    3. การขยายผลทั่วประเทศผ่านทาง
เว็บไชต์ Inspiring Science
รายการโทรทัศน์ครู (Teachers TV )
การฝึกอบรมระดับภูมิภาค
การนิเทศติดตามระดับภูมิภาค
การสร้างเครือข่ายวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน
การสะท้อนผ่านเพื่อนร่วมงาน
coaching and mentoring
        ติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้ที่  http://teacherkobwit2010.wordpress.com/inspiring-science/ 


http://genius.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=201

http://tedet.ac.th/

http://www.tedet.ac.th/Register/register_signup.asp
ระบบคลังความรู้ออนไลน์

http://fieldtrip.ipst.ac.th/index_2.php

http://globethailand.ipst.ac.th/?page_id=2532

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา

พัฒนาคุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใช้ 4 จุดเน้น

เว็บลิงก์

http://secondsci.ipst.ac.th/

http://learningspace.ipst.ac.th/

http://www.scimath.org/ebooksครูพรพนาสอนวิทย์

http://www.physicsclassroom.com/

http://www.thaiteachers.tv/?rec=3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

https://www.youtube.com/channel/UCQDGfmFzVxhwzXBevDtylog

https://www.facebook.com/tedet.ac.th

คูู่มือการใช้ระบบ TEDET 

เรียนรู้ Inspiring Science >> คลิก

Inspiring Science  กับ ศน.สดศรี

รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ
STEM Education >>> คลิก


Journal of STEM Education:

The College of Education
STEM Education >>> คลิก


   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำลองการบินอวกาศแบบสามมิติ ขับยานลงจอดบนดาวเคราะห์เปิดให้โหลดเล่นฟรี วลาดิมีร์ โรมานียุก ชาวเมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ในรัสเซีย ใช้เวลา 8 ปี สร้างโปรแกรมจำลองการบินอวกาศ ในชื่อ Space Engine แสดงวัตถุในจักรวาลกว่า 1.3 แสนชิ้น เช่น ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ กาแล็กซีกว่า 1 หมื่นกาแล็กซี และระบบสุริยะของเรา
ซอฟต์แวร์ตัวนี้เปิดให้โหลดติดตั้งบนเครื่องพีซี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เล่นสามารถบินไปสำรวจดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย เฝ้าดูภูมิทัศน์ต่างพิภพ และปรากฏการณ์ต่างๆในอวกาศ

http://en.spaceengine.org/

https://www.youtube.com/user/sciencekidsclub

สื่อเอกสารการเรียนรู้

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ฉบับภาษาอังกฤษ >>> คลิก

นิตยสาร สสวท. >>> คลิก


หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม >>> คลิก

Jump in the Earth
หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์
 ฉบับที่ 11 (พ.ค.2016) >>> คลิก 
 ฉบับที่ 12 (ก.ค.2016) >>> คลิก 
 ฉบับที่ 13 (ก.ย.2016) >>> คลิก
 ฉบับที่ 14 (พ.ย.2016) >>> คลิก
 ฉบับที่ 15 (ก.พ.2017) >>> คลิก

คู่มือครู วิทยาศาสตร์ ม.1- ม.3 ของ สสวท พิมพ์โดยองค์การค้าครุสภา
 วิทยาศาสตร์ 1(ม.1 ภาคเรียนที่ 1) 
 วิทยาศาสตร์ 2(ม.1 ภาคเรียนที่ 2)  วิทยาศาสตร์ 3(ม.2 ภาคเรียนที่ 1)  วิทยาศาสตร์ 4(ม.2 ภาคเรียนที่ 2)  วิทยาศาสตร์ 5(ม.3 ภาคเรียนที่ 1)  วิทยาศาสตร์ 6(ม.3 ภาคเรียนที่ 2)

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ESCIVOCAB) >>> คลิก

บทความ : 

@ STEM Education การเปลี่ยน แปลง ที่ท้าทายของ สสวท. > คลิก
@ STEM Education กับกำรพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
Comments