กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภัยพิบัติศึกษา

 ศูนย์รายงานภัยภิบัติในสถานศึกษา
 คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว(ฉบับย่อ)
 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ..ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ภัยพิบัติ 2554 บทเรียน : ผลกระทบที่ควรศึกษาเพื่อรับมือ >>> คลิก
 ตรวจสอบแผ่นดินไหว(Real Time)
 ทักษะชีวิต

 กฏจราจรที่หลายคนไม่รู้
 ทำอย่างไรเมื่อยางรถยนต์ระเบิด >>> คลิก 
 จิตสาธารณะ : ให้ทางรถพยาบาล
 ทักษะชีวิต เครือข่ายจิตอาสา
 9 เทคนิคเพิ่ม EQ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ฯ >>> คลิก
 วิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำ >>> คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYMVg3Z25zYzA4a28/view?usp=sharing
คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

        เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และครูผู้เกี่ยวข้องจากโรงเรียนนำร่อง 40 โรงเรียน ที่จะนำหลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตไปใช้ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาในอนาคต โดยได้รวบรวมสื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู้ และเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมไว้ทั้งหมด เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย
    1. แนวคิดการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
    2. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหลักสูตรลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
    3. กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
    4. การสอนจุลภาค
    5. แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำหรับทดลองสอน ทั้ง 3 ประเภท คือ ลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ รวม 15 กิจกรรม
    6. แนวทางการดำเนินงานในโรงเรียน

ผู้จัดทำ: โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลักษณะ: หนังสือ, 114 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2010

https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYUGJmZGNFdXNndzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYdmVCODRkSlRNaWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0QQeTTbGHCYWGJBNWVPbTJTcTA/view?usp=sharing
ลูกเสือสามัญที่เน้นทักษะชีวิต ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่เน้นทักษะชีวิต
ลูกเสือสำรองที่เน้นทักษะชีวิต

  • คู่มือและหนังสือเกี่ยวกับลูกเสือ
 คู่มือการประกวดระเบียบแถว
 คู่มือลูกเสือคุณธรรม
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 1 คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 2 สมุดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 3 คู่มือลูกเสือประชาธิปไตย
 สารานุกรมลูกเสือเล่ม 4 คู่มือลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย
 คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต สสส.
 ลูกเสือมุมมองของพล.อ สุชาติ พายเรือชีวิตสู่ความสำเร็จ
  • ข้อบังคับลูกเสือ และ พรบ.
  • ระเบียบลูกเสือ
  • เอกสารลูกเสือโรงเรียน
 เกณฑ์ประเมินคุณภาพลูกเสือ แนวประเมินกิจกรรมคุณภาพลูกเสือ
 การพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน กรอบหลักสูตรลูกเสือในโรงเรียน
 มาตราการ สพฐ.ลูกเสือในโรงเรียน 

http://www.srs.moe.go.th/bookks.html

http://www.krutujao.com/


แผนการสอน สื่อการสอน ประมวลความรู้วิชาลูกเสือ ป.1-ม.-3

โดย...นายกันตพิชญ์ มีเครือ ครู ค.ศ.3 ลูกเสือ


แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ม.1(1)  |  ม.1(2)  |  ม.1(3)  |   ม.2(1)  |  ม.2(2)  |  ม.2(3)  |  ม.3(1)  |  ม.3(2)  |  ม.3(3)
แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญ  ป.6  |  ป.5  |  ป.4
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง  ป.3  |  ป.2  |  ป.1
แผนการสอนลูกเสือชั้น ม.1 =>> โหลด
แผนการสอนลูกเสือชั้น ม.2 =>> โหลด
แผนการสอนลูกเสือชั้น ม.3 =>> โหลดเอกสารวิชาการลูกเสือ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 พายเรือชีวิตสู่ความสำเร็จ >> คลิก
 โครงการติดตามและประเมินผล "การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน"  >>> คลิก
 เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา >>> คลิก
 การลูกเสือในมุมมองของผม คลิก
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 >>> คลิก
 หนังสืออ่านเพิ่มเติม หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง เล่มที่ 1 ชั้น ป.1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับนิสัยตัวละคร คลิก
 รายงานผลการประเมินการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพ 4 ภาค พ.ศ. 2551 >>> คลิก
 ลูกเสือ : การอยู่ค่ายพักแรม การจัดกิจกรรม >>> คลิก
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. 2552 >>> คลิก
 คู่มือฝึกอบรม ส่งเสริม เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย >>> คลิก
 รายงานการวิจัย : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน >>> คลิก
 แนวการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา >>> คลิก
 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรม >>> คลิก 
 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย >>> คลิก
 คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด >>> คลิก
 ประวัติลอร์ด โรเบิร์ต เบเดน-โพเอลล์ >>> คลิก 
 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อการจัดตั้งหน่วยลูกเสือคุณธรรมในสถานศึกษา >>> คลิก
 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อการจัดตั้งหน่วยลูกเสือประชาธิปไตยในสถานศึกษา >>> คลิก
 กิจกรรมลูกเสือเพื่อการพัฒนา >>> คลิก 
 สารานุกรมลูกเสือ Scout Encyclopedia 100 ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ 2 >>> คลิก
 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2559 >>> คลิก
 คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2557 >>> คลิก เอกสารวิชาการลูกเสือจากแหล่งต่าง ๆ

 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองที่เน้นทักษะชีวิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) >>> คลิก 
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เน้นทักษะชีวิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) >>> คลิก 
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เน้นทักษะชีวิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) >>> คลิก
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 1 >>> คลิก
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 2 >>> คลิก 
 ชุดกิจกรรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 5 เรื่องการพึ่งตนเอง >>> คลิก 
 ชุดกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมความสามารถการใช้ทักษะชีวิต สำหรับลูกเสือ ป.6 ชำนาญ พันธ์เขียน คลิก
 เงื่อน >>> คลิกเอกสารงานแนะแนว

  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ >>> คลิก
 สพฐ. แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษา ให้ download แบบวัดวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และขอความร่วมมือ รายงานผลข้อมูลการวัดความสนใจในอาชีพ เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกสถานศึกษา มายังกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและสารสนเทศแนวโน้มด้านความสนใจในอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของประเทศ ต่อไป  
    สิ่งที่แนบมาด้วย :  หนังสือที่ ศธ 04010/ว380 ลว 3 ก.พ.60 >>> คลิก
                               แบบวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 >>> คลิก
    ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ก.พ.2560 >>> คลิก 
 กฏกระทรวง การแนะแนว >>> คลิก
 แผนยุทธศาสตร์การแนะแนว >>> คลิก
 เอกสารการฝึกอบรมครูที่ปรึกษา >>> คลิก
 เอกสารการฝึกอบรมครูแนะแนว >>> คลิก
 คู่มือการใช้แบบวัดแววอาชีพสำหรับนักเรียน ม.1-3 กรมวิชาการ 2545 >>> คลิก
 ใครนำทาง >>> คลิก
 อบบรมนักเรียนYC:เพื่อนที่ปรึกษา >>> คลิก
 รหัสลับ ความสำเร็จนักเรียน YC >>> คลิก
 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา >>> คลิก
 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ม 1   ม 2   ม 3 
 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 2551 (ป.1 ถึง ม.6) >>> คลิก
 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1-3 ดาวน์โหลด >>> คลิก
 แผนแนะแนว  1   |   2   |   3 
 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ป.4  |  ป.5  |  ป.6

**************************************************************************************************************
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaaDEwbWkwTnpxUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_Dacld1S2VGR3h1VnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaOFJDcWtSNHRhRVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaNGdfUzQ4aU96Szg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaV3Mwa1MzS2w3SmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaTnFvMWw5UFowNFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaSVc0UDhmX1kwWnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_Dacld1S2VGR3h1VnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lrqIoGC_DaWEVwblJ3THRmcHc/view?usp=sharingเอกสารเด็กพิเศษ

 แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ >>> คลิก   
 1. คู่มือเด็กแอลดี
 2. คู่มือเด็กสมาธิสั้น
 3. คู่มือเด็กออทิสติก
 4. คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า
 บทเรียนราคาแพงลูกเป็นออทิสติกเพราะทีวี >>> คลิก


การยกระดับคุณภาพ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
และเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรการยกระดับกิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา >>> คลิก
มาตรการยกระดับกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา >>> คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMOENEdm1EU3JkNXc/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/pg/Scout-is-My-Identity-590467244315416/photos/?tab=album&album_id=1468810426481089
Scout is My Identity

https://www.facebook.com/pg/Scouts.Magazine/photos/?tab=album&album_id=1468810426481089

http://www.pbwatch.net/

https://www.facebook.com/STSN-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-225145487678841/?ref=all_category_pyml_rhc

http://www.thaiflood.com/

http://lifeskills.obec.go.th/
ดาวน์โหลดเอกสารทักษะชีวิต

http://lifeskills.obec.go.th/wp-content/uploads/2017/05/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMUWk1U3pyRFhMMG8/view?usp=sharing
ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHlSWdyVU9IVEk0QzA/view?usp=sharing
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


กิจกรรมแนะแนว

http://www.v-cop.net/

 โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>> คลิก
 คู่มือใช้โปรแกรมฯ >>> คลิก
 แบบประเมินอาร์คิว >>> คลิก
 แบบวัดความสนใจในอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 >>> คลิก   
 โปรแกรมแบบทดสอบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ version 2.0 > คลิก
 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ >>> คลิก
 ดาวโหลด e-Book แบบทดสอบวัดแววอาชีพ >>> คลิก
 โปรแกรมคัดกรองนักเรียน > คลิก
 แนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
    @ V-Chepc


http://guidancecenter.obec.go.th/web/

http://www.enttrong.com/


http://www.teenpath.net/home.asp
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศศึกษา

https://www.facebook.com/D2JED/?fref=photo

https://www.facebook.com/guidanceSP2/
FB : แนะแนวสู่งานอาชีพ

https://www.rcpsycht.org/cap/book02_3.php


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


https://www.facebook.com/cctthailand/posts/1164584803643058


Comments