การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

เรื่องแจ้ง / ประกาศ

กิจกรรมหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรใหม่ (ที่ปรับ) ได้แก่ 
    - กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
    - กิจกรรมเสรี เป็น กิจกรรมการเล่นตามมุม 
    - กิจกรรมกลางแจ้ง เป็น กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
เรื่องฝากจาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2  
    - ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง
    - โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน
    - โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
    - คลิปชี้แจงในภาพรวม คลิก 
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก 
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน คลิก 
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ คลิก 
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ คลิก 
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ คลิก 
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม คลิก 
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง คลิก 
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก 
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก 
    - หนังสือแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ > คลิก 
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
    - กลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการมีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข และโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก  
@ การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 
@ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คลิก
@ รายชื่อโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 3 คลิก
@ รายชื่อครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คลิก
@ งานวิจัยการจัดการศึกษาปฐมวัย (การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ด้วยตู้กระดานแม่เหล็กฯ) 
คลิกสื่อ / บทความ / แนวคิด 
 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์สำหรับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก   
 คู่มือแบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย > คลิก  
 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  รองศาสตราจารย์บรรพต พรประเสริฐ > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2557 > (PDF)  
 หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย > คลิก
 รายงานผลการปฏิบัติที่ดี การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา > คลิก
 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจ บูรณาการและต่อยอดประสบการณ์เดิม ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี 2556 (e-Book) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  (e-Book) > คลิก
สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network (e-Book)  No 1  |  No 2  
เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (e-Book) > คลิก
 กระบวนการเรียนรู้ 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ สร้างสรรค์กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย > คลิก
 การจัดมุมเสรีในห้องเรียนอนุบาล > คลิก
 ปฐมวัยศึกษา : จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ > คลิกกิจกรรมเด็กปฐมวัย

 การแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรม ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2556 

 ขอแนะนำโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชาการ อายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU Thai Growth) ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูงและเครื่องชี้วัดโภชนาการของประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นโปรแกรม Excel ที่สามารถปรับข้อมูลให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนได้ ร่วมกับ INMU Thai Growth 
การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"
(เมื่อ 9 มีนาคม 2561)

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก

http://www.stemedthailand.org/

http://www.littlescientistshouse.com/article/view/87


 มอนเตสซอรี่ : เมล็ดพันธุ์ดี > คลิก
วิเคราะห์หลักสูตรการสอนแบบ
มอนเตสซิรี่ > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
 คู่มือ การจัดการเรียนรู้คละชั้น ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางมอนเทสซอริ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์ที่ 27 หน่วย อากาศ
 หน่วยหนูรักในหลวง เรื่องพระราชประวัติ
 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 แผนการจัดประสบการณ์ ปฐมวัย
 เอกสารงานปฐมวัย > คลิก ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:28
ą
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
22 พ.ค. 2556 20:29
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2556 09:12
Comments