PLC เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1.jpg
เส้นทางทบทวนสู่เป้าหมาย

(กรอบการดำเนินการ)
การจัดกิจกรรมปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2
ปีการศึกษา 2562

# การอบรมสัมมนาปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
    - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    - วันที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
    - ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล 
    - ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) 
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) 
    - วันที่ 15 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
    - ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ การเตรียมการ

# แบบสำรวจข้อมูลเพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม > คลิก 
หรือสแกน QR Code (ปิดระบบแล้ว)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1.jpg

หนังสือราชการเชิญครูเข้าร่วมประชุม > คลิก
หนังสือราชการเชิญวิทยากร > คลิก
หนังสือราชการขอใช้สถานที่ประชุม
    - โรงเรียนวัดตุ๊กตา (14 ธ.ค.62) > คลิก
    - โรงเรียนวัดไร่ขิง (14 ธ.ค.62) > คลิก
    - โรงเรียนวัดบางพระ (ระดับมัธยมศึกษา15 ธ.ค.62) คลิก 
    
# หนังสือแจ้งเชิญประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
# (ประสานงาน)วิทยากรเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ เพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 
    - ขอใช้สถานที่จัดประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
    - เชิญวิทยากรประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก
    - กำหนดการประชุม (20 พ.ย.62) > คลิก 
    - ปฏิทินการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดสอบ O-NET 62 > คลิก 

# หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก (ปิดระบบแล้ว)
# การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก (ปิดระบบแล้ว)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.png?attredirects=0
(ปิดระบบแล้ว)# ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินการ > คลิก
    - จำนวนนักเรียน ป.6 / ม.3
    - ศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมการทบทวนฯ 
    - ผลสอบ O-NET ป.6 / ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี จำแนก 4 รายวิชาหลัก รายโรง / รายกลุ่มโรงเรียน
    - ค่าเป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562


สารสนเทศเพื่อการวางแผน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%9B6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A13.jpg


ผลคะแนนการทดสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.นครปฐม เขต 2 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
จำแนก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B6.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%9B6.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B6.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B6.JPG


ผลคะแนนการทดสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สพป.นครปฐม เขต 2 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
จำแนก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%A13.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%9B6%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A13%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81.jpg


# ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (กลุ่มนิเทศฯ) > คลิก

สื่อ / เอกสารประกอบการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2562
    - test blueprint o-net62 ป.6 > คลิก
    - test blueprint o-net62 ม.3 > คลิก
    - วิชาคณิตศาสตร์  ป.6 > คลิก  |  ม.3 > คลิก
    - วิชาวิทยาศาสตร์  ป.6 > คลิก  |  ม.3 > คลิก
    - วิชาภาษาไทย     ป.6 > คลิก  |  ม.3 > คลิก
    - วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 > คลิก  |  ม.3 คลิก 

# สื่อ / เอกสารประกอบการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561
    - วิชาภาษาไทย   ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - ภาษาอังกฤษ     ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิทยาศาสตร์      ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก
    - วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 > คลิก | ม.3 > คลิก

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

# อัลบั้มเตรียมสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ 2562 จากเพจวิชาการ > คลิก 
    - ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2561 ชุด 100, 300, 500 ต้นฉบับ สทศ. > คลิก  
    - ข้อสอบปี 2561 (ปรับสีแล้ว) > คลิก 
    - รวมคำศัพท์ข้อสอบปี 2561 รหัสชุดข้อสอบ 100, 300, 500 > คลิก 
    - รวมคำศัพท์ แบบไม่มีคำอ่านและคำแปล สำหรับทำแบบฝึกหัด > คลิก

# รวมแหล่งคลังข้อสอบ O-NET 
    - คลังข้อสอบ True ปลูกปัญญา > คลิก
    - สร้างความคุ้นเคยในการสอบโดยใช้ข้อสอบออนไลน์ : O-NET61 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก
    - ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย > คลิก
    - ข้อสอบและเฉลย O-NET ปี 2559 จาก สทศ. > คลิก
    - คลังข้อสอบ ปี 52-62 (ดิจิทัลคอนเทนต์) > คลิก
    - ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61(สพป.นฐ.2) > คลิก
    - ยกระดับ-ปรับคุณภาพ (สพป.นฐ.2) > คลิก
    - ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ติวโอเน็ต สพป.นฐ.2 > คลิกภูมิหลัง

# โครงการ "การใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" 
> คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่ม)

# หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน > คลิก (สงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่ม)

# แผนการขับเคลื่อน การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก

PLC เตรียมทบทวน (20 พ.ย.62) > คลิก

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ (19 พ.ย.62) > คลิกเส้นทางทบทวนสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-wad-laea-pramein-phl-kar-cadkar-suksa/plc-phathna/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E2.jpg
Cr.ชัชวาล พรหมเรือง ศน.ศธจ.ชุมพร

# บทเรียนจากสถานศึกษาในการพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปีที่พิมพ์ 2562 > คลิกส่วนสำรอง

# กิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
    - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีค่อกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ > คลิก
    - แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมการทบทวนของวิทยากรรายคน
    - อัลบั้มภาพ
    - สรุปรายงาน ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดทรงคนอง กิมไน้บำรุงวิทย์  > คลิก

ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 พ.ย. 2562 18:43
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 พ.ย. 2562 04:03
Comments