กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2

ประกาศแจ้งแถลงไข

 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0" ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม AB โรงแรมมิราเคิ่ลแกรน์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
        "สมศ.กับการประกันคุณภาพแนวใหม่" (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร) คลิก
        "ประเมินคุณภาพอย่างไรตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาไทย" (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์) > คลิก 
        "External Quality Assurance in Disruptive World" (Dr. Eddy Chong) คลิก
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๑. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๒. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
    ๓. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก
 สื่อ PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก
    2.รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ > คลิก
    3.ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี > คลิก
    4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค > คลิก
    4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค > คลิก
    5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ > คลิก
    5.2 ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาลย์ > คลิก
 โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ. คลิก
 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก
 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS > คลิก  
 ประกาศ เรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา (2 เม.ย.61) คลิก
 ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 > คลิก  
 บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัย "รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา"  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก  
 ความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพภายนอกความคืบหน้าเกี่ยวกับ “แผนการดำเนินงานและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของ สมศ. คลิก
 กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 หลักคิดสำคัญ 4 ประการ สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 ศธ.โละประกันคุณภาพภายใน เดินหน้าทำกรอบมาตรฐานกลางให้สถานศึกษาประเมินตนเอง > คลิก 
 16 ข้อสรุป จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดย สทศ.สพฐ. > คลิก 
 สาระสำคัญของกรอบการประเมินภายนอกรอบที่ 4 (สุภัค พิบูลย์) > คลิก 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
        หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย > คลิก
        โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก
คู่มือการทดลองใช้(ร่าง)มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน > คลิก
 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สพป.นฐ.2 > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด 
 แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 15 ต.ค.58 > คลิก
 การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก 
 สมศ.ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) > คลิก
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  > คลิก
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
(๒๗ ก.ย. ๕๙) ผอ. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ > คลิก
 สรุปผลการสัมมนาทดลองใช้ร่างมาตรฐานฯ และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสพฐ (๒๘ ก.ย. ๕๙) ผอ.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ คลิก
 การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ดร.คมศร วงษ์รักษา คลิก
 แผนการทดลองระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.คมศร > คลิก
 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ คลิก 
 แจ้งเรื่องการประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ตามนโยบายการขอขยายเวลา
 กรอบและแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา คลิก
 การประเมินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ Expert-Judgement (ดร.องอาจ) คลิก


        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

บรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์


กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

  • วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2 ...
    ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
    ส่ง 12 ก.ย. 2561 21:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
  • วันที่ 15 มกราคม 2560         สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ ...
    ส่ง 18 ก.พ. 2560 05:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-prakan-khunphaph-phayni/38825271_251151099056487_3262698445009321984_n.jpg

กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 > คลิก

ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในของคณะต่าง ๆ 
ปี 2556  |  ปี 2557

http://www.onesqa.or.th/th/index.php

https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Iqa-1140559532636207/


https://www.facebook.com/iqabet.obec?hc_ref=ARS7h93l-xGYOBXSVUVhNVfbNV62hStIoTcTJ4vzXwOY4gDao-tRHjVQNxacfyYgzWc&fref=nf
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

http://aqa.onesqa.or.th/index.aspx
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.


หน้าเว็บย่อย (2): กิจกรรม QAMS
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 พ.ค. 2556 22:30
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 พ.ค. 2556 22:55
Comments