กลุ่มงานเลขานุการฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

        งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 

    1) ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
    3) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่นๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
    4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    5) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
    6) งานประสานการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทำบันทึก /รายงานการประชุม
    7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
    8) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
    9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - การประชุมทางไกล ชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. (26 มิถุนายน 2562) > คลิก 

- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2561 > คลิก 

- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2560 > คลิกรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ปี พ.ศ.2561 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/10e0M3Y6b8wYrZUL3o_sH8QOmqaSIfMp3/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-phasdu/2018-06-10_11-15-55.jpg
คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZUxZSkg2YkpzQWc/view?usp=sharing


Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
9 มิ.ย. 2561 22:39
Ċ
พัชรี ยันตรีสิงห์,
28 ต.ค. 2556 01:35
Comments