ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


เรื่องแจ้ง !

 ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลว. 11 ก.ค. 60 >>> คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld-wela/8%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg?attredirects=0ติดตามความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม

 • ผลปฏิบัติ 1/2559 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙        นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ โรงเรียนวัดประชานาถจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
  ส่ง 14 ส.ค. 2559 22:48 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
 • ผลการปฏิบัติ 2/2558
  ส่ง 26 พ.ค. 2559 04:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ
  ส่ง 25 มี.ค. 2559 02:03 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ติดตามความเคลื่อนไหว 4-7        ผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ครั้งที่ 4 – 7 ระยะที่ 2 การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : เดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559  มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังนี้         1. บันทึกกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามหมวดที่ 2 หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4         2. สังเกตและสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมของครู การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกผลการสังเกตและสัมภาษณ์ ครูและนักเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม         3. สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนตามประเด็นที่นำเสนอพร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน โดยในการนิเทศแต่ละครั้งไม่ควรซ้ำหมวดกิจกรรม         4. บันท ...
  ส่ง 29 ก.พ. 2559 12:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ติดตามความเคลื่อนไหว 3     รายงานครั้งที่ 3  ST2 ครั้งที่ 2 + AAR ครั้งที่ 1 (ภาพรวมเขต) ภายใน 5 ธ.ค. 58    ประเด็นการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 3  การนำผลการเตรียมสู่การปฏิบัติ : ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  หมวดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในหมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต ประกอบด้วยประเด็นการนิเทศ ติดตาม จำนวน 8 ประเด็น เช่นเดียวกับครั้งที่ 2 ได้แก่    1. การเตรียมการจัดกิจกรรม : มีแผนการจัดกิจกรรม / กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา / สื่อหรือแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2558 05:28 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »Best practices ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนวัดลานคา

โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

โรงเรียนวัดสาลวัน

โรงเรียนวัดจินดาราม

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

โรงเรียนวัดดอนหวาย

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php

 คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (ฉบับย่อ) >>> คลิก

https://www.facebook.com/obecmcmk/

http://mcmk.obec.go.th/p/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2

http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/55028/-blog-t2s9-t2-

 เรียนร้อง เรียนรู้ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพาดหมอน >>> คลิก
 บ้านคลองบางกระจัน “อังกระลุงเสียงใส” >>> คลิก
 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านคลองใหม่ >>> คลิก
 บรรยากาศดี๊ดีที่ปรีดาราม >>> คลิก
 ขนมกุยช่ายหนูทำได้ที่วัดลานคา >>> คลิก
 ปลูกพริก ปลูกมะเขือ หนูไม่เบื่อที่บ้านหนองมะม่วง >>> คลิก
 โรงเรียนวัดทรงคะนอง ฝึกภาษาอังกฤษสำหรับ ป.1-ป.3  >>> คลิก
 โรงเรียนวัดบางพระ เรียนรู้การใช้โปรแกรม “Scratch”  >>> คลิก
 ศน.ขอชม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ ที่ โรงเรียนวัดปรีดาราม >>> คลิก    ประกาศแล้ว 3,831 โรงเรียนนำร่อง ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
        โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน 3,437 โรง 
        โรงเรียนสังกัด สพม. จำนวน    384 โรง
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10 โรง 
        รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 20 โรง (ลำดับประกาศที่ 836 - 855)

 พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล0  วัดบางหลวง00000000000  วัดนราภิรมย์0000000
 วัดสาละวัน  บ้านดงเกตุ  วัดโพธิ์
 วัดสรรเพชญ  วัดใหม่สุคนธาราม  วัดลานคา
 วัดกลางบางแก้ว  วัดตุ๊กตา  วัดศรีมหาโพธิ์
 บ้านบางเลน  วัดไทร  วัดจินดาราม
 วัดดอนหวาย  วัดลานตากฟ้า  วัดบึงลาดสวาย
 บ้านกระทุ่มล้ม  บ้านหัวอ่าว  

 รายชื่อโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียนตามนโยบายรัฐบาล (ตามประกาศ สพป.นฐ.2 ลว. 8 ก.ย.58 
     และเพิ่มเติม 21 ม.ค. 59) >>> คลิกพิธีเปิดการประชุม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 
ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ แบ่งเป็น 4 ประเภท
        1. ด้านการพัฒนาสมองและองค์ความรู้ : Head
        2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม : Heart
        3. ด้านทักษะจากการลงมือปฏิบัติ : Hand
        4. ด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย : Health โดยแบ่งตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
            1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
            2. กระทรวงวัฒนธรรม
            3. กระทรวงสาธารสุข
            4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการบรรยายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
        1. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน โดย
            - ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.
        2. แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย 
            - นางสาวชยพร กระต่ายทอง
        3. การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย ดร.พิธาน พื้นทอง

สพฐ.จัดทำ VTR เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จำนวน 4 ชุด
        1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิก
        2.เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ คลิก
        3.เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม คลิก
        4.สร้างเสริมทักษะการทำงาน คลิก

 กิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (ตอนที่ 1) | (ตอนที่ 2

 สำนักพิมพ์เอกชน แผนกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ช่วงชั้นที่ 1  |  ช่วงชั้นที่ 2  |  ช่วงชั้นที่ 3 

10 HEAD ACTIVITIES กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง

- ครอสเวิร์ดจำนวน (word, PDF)

- บ้านที่สองของฉัน (word, PDF)

- เครื่องบินกระดาษ (word, PDF)

- บทพูด ปลูกปัญญา (word, PDF)

- รางลูกแก้วทำมือ (word, PDF)

มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี (word, PDF)

- ปัญหาโลก ปัญหาเรา (word, PDF)

- คิดแบบกบนอกกะลา (word, PDF)

- สนุกกับเครื่องร่อน (word, PDF)

- โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ (word, PDF)


 รายงานการดำเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2558 >>> คลิก

 สื่อ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพ็ชร >>> คลิก 

 สพฐ.ชี้แจงทำความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 (ล่าสุด 20 ธ.ค.59) คลิก

 เอกสารหลักจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน กพฐ. >>> คลิก

 เอกสารงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสรืมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวล่เรียน เพิ่มเวลารู้ ของ สพฐ.


    @ การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

    ปก คู่มือ  >>> คลิก

    2_คำนำ สารบัญ >>> คลิก

    3_คู่มือประกอบรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  >>> คลิก

    ICARE model >>> คลิก


รายงานผลการนิเทศ
http://www.uprightschool.com/superj/report_area3.php?aid=7302

แบบรายงานภาคเรียนที่ 1/2559
ST1 (สำหรับศึกษานิเทศก์)

แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา Head ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559

แนวทางตั้งคำถามในการสรุปบทเรียนและส่งเสริมการคิด >>> คลิก


https://drive.google.com/file/d/0B_Ww2Cuqw2bjT1Azdk5lYktWTWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B8Yte3aM9shkSmVjQ25IcUk3VDA/view?usp=sharing


แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ป.1 - ป.3
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMZno4UUFDaXRVekk/view?usp=sharing

ป.4 - ป.6
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMN0pnZTh6OHk2WkU/view?usp=sharing

    ม.1 - ม.3

ฉบับปรับปรุงใหม่

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/home/dawnhold/4h

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMR3pFZVp2Ql8wOW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMSmhSTjFlSlZCTG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRk5nZ0YzMUJJNVU/view?usp=sharing


 สรุปเนื้อหา(ผอ.สมบูรณ์ ทองสิทธิ์)

 ขั้นตอนการรายงานนิเทศออนไลน์ >>> คลิก

 เพลง MCMK (ลดเวลาเรียน "เพิ่มเวลารู้") >>> คลิก

 กำหนดการรายงานโดย Smart Trainers  >>> คลิก

หน้าเว็บย่อย (1): ติดตามความเคลื่อนไหว 4-7
Comments