เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ / ข่าว


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld/35329988_450989538655976_3627972279524130816_n.jpg
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรอง
เทคนิคการสอนสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
IEP Online
ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชั้น 2
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
จังหวัดนครปฐม 

โดยมี นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 
    การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูมีความสามารถในการคัดกรองเด็กพิการและเพิ่มศักยภาพในการคัดกรอง และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลหรือเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

บทความ งานวิจัย ข้อคิด-ข้อเขียน 

 15 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร >>> คลิก 
 เด็กเป็น LD รักษาได้ >>> คลิก 
 “ดนตรี”บำบัดเด็กพิเศษ >>> คลิก
 การวัดและประเมินผลเด็กพิการเรียนร่วม >>> คลิก
 (บทคัดย่อ) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก   
 สพฐ.ประกาศ ปี 2559 เป็นปีดูแลเด็กพิการ >>> คลิก 
 งานวิจัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ >>> คลิก 
 รวมงานวิจัยเด็ก LD >>> คลิก
 การศึกษาแบบเรียนรวม สถาบันราชภัฎนครราชสีมา >>> คลิก
 ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ CMU >>> คลิก
 ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร >>> คลิก
 เอกสารจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>> คลิก
 จดหมายเปิดผนึกจากสภาเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว >>> คลิก
50 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน >>> คลิก 
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม Slide Share >>> คลิก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม Slide Share >>> คลิก
การเรียนรู้แบบเรียนรวม >>> คลิก
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม >>> คลิก
การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT (ดร.พัชรพงษ์ ทัดศรี) >>> คลิก
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT) >>> คลิก
การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศน.นิติธร ปิลวาสน์ >>> คลิก
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 >>> คลิก
ความจำในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ >>> คลิก
ตัวอย่างแผน IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) >>> คลิก
เด็กพิเศษแอลดี ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ >>> คลิก
ความบกพร่องในการเรียนรู้ >>> คลิก
 ความบกพร่องในการเรียนรู้ >>> คลิก
 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร >>> คลิก
เด็ก LD >>> คลิก
รับมือเด็ก`สมาธิสั้น LD ออทิสติก >>> คลิก
 เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง >>> คลิก
แอลดีความบกพร่องทางการเรียนรู้ >>> คลิก
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 1 >>> คลิก
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 2 >>> คลิก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม >>> คลิก
การศึกษาพิเศษ : ความหมาย ประวัติ >>> คลิก
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย >>> คลิก
โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ >>> คลิก
 การดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม >>> คลิก
 การดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่อง >>> คลิก 
 เด็กพิเศษ ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความเข้าใจ >>> คลิก
 การดูแลเด็กพิเศษเบื้องต้น Inciusion Policy >>> คลิก
 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ >>> คลิกเอกสาร

 หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ >>> คลิก   
 แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
        เล่ม 1 |  2  |  3  |  4  |  5 
 แบบฝึกอ่านสระ >>> คลิก 
 มาตราตัวสะกดไทย >>> คลิก 

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcTJSaXFQcjVhNjQ/view?usp=sharingหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เป็นตัวช่วย ในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า

1. คู่มือเด็กสมาธิสั้น  - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

2. คู่มือเด็กออทิสติก - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

3. คู่มือเด็กแอลดี      - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

4. คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า  - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/520 


https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMUWpIZTR2eHFCYWM/view

แนวทางพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

    ชุดที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  เล่ม 1 | เล่ม 2

    ฃุดที่ 2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน

    ชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน  เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3

    ชุดที่ 4  เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld/PDDs.jpg?attredirects=0

แนวทางการคัดกรองนักเรียน
ที่มีสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึ่ม

KUS-SI Rating Scales:ADHD/LD/ Autism(PDDs)
 
     คำชี้แจงแบบคัดกรองนักเรียน KUS-SI คลิก

     แบบคัดกรองนักเรียน > คลิก

     คู่มือการใช้ระบบประมวลผล (SM Processing System : 
         SMPS-2) สำหรับแบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scales: 
         ADHD/LD/Autism (PDDs)  คลิก

     ระบบประมวลผลการคัดกรอง SMPS-2B 
        - สำหรับนักเรียนชาย  คลิก
        - สำหรับนักเรียนหญิง คลิกhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRUUxelJRUEZldzQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYmZkNkR1ZjBYMlk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFluTHhtVkpfeTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMNFMzT05TQjR3NjQ/view?usp=sharing

http://network.nhrc.or.th/organizations/view/2154

https://www.facebook.com/thaidyslexia/

 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน คลิก
ภาพกิจกรรมของสมาคมส่งเสริม
บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้
แห่งประเทศไทย
ณ วังยาวรีสอร์ท นครนายก
๗-๑๐ เม.ย.2559
         กิจกรรม 1 คลิก
         กิจกรรม 2 คลิก
         กิจกรรม 3 คลิก
         กิจกรรม 3 คลิก

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงลูกวัยรุ่น/เด็กสมาธิสั้น/เด็กแอลดี

http://homeschool.innoobec.com/

https://www.facebook.com/SPED.TMC/photos_stream?tab=photos_albums

https://www.facebook.com/childcareTH/

https://www.facebook.com/krupomhome/?ft%5Btn%5D=HH&ft%5Bqid%5D=6245666246121519536&ft%5Bmf_story_key%5D=4201323601588802888&ft%5Bei%5D=AQLBP7n8o0M_UCSF1_WwctNrhwtAheQvLfmLHv0wu9-HKxPuUMd47h1EkWaOiE5_FhkS-ih-1nPfnUwVdEAH5kbn8KfGwDiu0qAmLyKfI4HK5yIGUtobLxKFrqr0C9Yy096fFzcUeWXNHi1Bhq7PomCKsRac9CCfGHXID8gU0Y8Zj-Wj2Fl2xw0qj0y4y_T70TsYQvyKin3sjIhVPJFNOuSBEzVIWhF7RMT2aRSqT54PP9Z6PaLXJMiarOgzFMY5UiB50P2X3qRcRxrx7L4p6XHkCmvkzXV6nv5csdmizzxx9ThzqMg3Cuphyd4HetOsjYHLpwJYhW9cBpa_XZ040i7tWgd9eqTz_5422MnotKvoz2Qr7IR-ZOwE4D2cPE4I9hTj_Y329S0iZSCgPD4zKctQgjUnuxXPPU6u12Lz2qKBpnKoiwmYUMZnX6xz2yMZGlnD-zGDTjPALqXyVfrqpdCP8Fh2tmelmTWnlNIcO8vfyjbZlLtw9ksqa6LEosEOrcI0YoxYJfh2cWQQYuQo1Lsp1gOjXZpatjtSCeHn0UUQDE5pyQahcqlcHVoTvUIcUrGFtF736PHDwPuZPWTVCYn2NWIEUiklgIA4rfAk5_2D_bA4o8UOjhMurRt8eV-sQiWHz0D6kSiRVpytcEifQ61IKLWWRz7GH7Vlem1lTaE2k2pTLND5MjRwFWqjE6F82diC1S-ubGhQsm1aSN8pMxeeiiOreceCteq3UTIbKQ1vuYypQmvnREvYUBiJEXyF6kvBxotwL1YVs5FQu1R8z0zKF7ojZmL05bQP6m2CgSNRqdnfDDAHDKxa294GlmD1fnn3Y3ZssztmCzRBz7nITdFNx2j9JOpt_jduV2Vr0Qy-wsF_Lp9IJvb-XzxLdKl9hVo6aXbh0ZrtjN5KBshDfgPm2750aogSgeUoiz5V4oo8rInXYvoKaQGjnv9HtWCujDp6Cgp_5P5jpQ-Xn_PsII3sEAH9SlJdahJPj0xvXkJGaBUjt38Jf8pr3R11Th2qdHRNDXQC3HU3V8X4K7C1vMVljtI_LGgodaYcT0o9egkMQNsXhwQHBMXSIFvNYVr11f5KbeeF8QDnm9dIvw1B0z9BSyylt_1oP7vZ3_fkp7sv6C7i4LQ3cp7-phsIhPSu4HNi7_EA11TE_Mek8P9-M6rOvmaHpLAHK3xkSQ26NyLd9nEQNVaFSCS1x2GcPYBcSj8ysSYe9Nm-697QtjTAYJbtbUke25uiPKdzmv52vW-7agtNZWzLyYeC25ImhtqolcSGXycmS-hTkpU7BVf6vo-d1JvTHaRgmL8wlV_WtD7O6gIJ1ZUDpVecoHHctwHa9NkCT3DDyLvd1rQakiIO-xIrEH61bPXuxCkXy3OuzOkQLNyxUf2t0WETTZl1nNS2hAW11qheVSYkMb8PfLwd-Fa5FpoALQkaMQKyM7pIoptB96PaLxQLuSu1NDsbjTB-wJohn1dUkWLGhW2JEpBplFEDfdQabd-Mh5qQljSiDO75xKWSl6KvfPqbSmhoa3Onfd8Va6MtXIFOa3YYk9CAI1xF5aWyFYtUtAPUiDzu_BgJr6ZIPVycXZbJGt2Kg-FcWvTtoUfZnx3Ca0gX5Y-CsOcVKx37tB8Q7f3e09zrXPeWVofUZGbPz0sCy8RC9A9gxKQyhu9vSEiyqDQdKzzuhW3dnDI6RBN2FRvaNljt8qHzKFrtVV51zluVl6OX3aOOjXchNUF6SoTmtUX70ZoiuuEQSqck0eMZHirSgqN3_-BYryBJ0TsuRVRrEvvTOXQ9cZPrBYEnInLZOc5RNXmKOA8T30Ag9yOE9p0Hqdng7httRzEQYiUPMZN2a4qWE66STokYGlwVZlYVmWuGvhPbRaHaK9wk-7TBK_zqGHegl6Q-cRf-CG17EHZ7-oDSeIOVyRJtEXXSZdAgpxgH1eWJmLTgpMQIL_Cz3J9A4pkJvzDOE_H6ebzoDU0mwea1xCw-9Jt6MUzccdpc9SBeQ4PvvUf3KKbiz3_ckmDsjqWtsKT0zCED4k1LlkZQqV51SVBJP6yjC9UTpQQgLMa_krMtvQ1aWKfJRl0Wyr3XClznPOxwA8rO_aFIh-VEnwsVOqVQLh7JqumbzMTLfCqns-fOEdq1xfLTjG14D2sbbR_iCDe8wiiJzejQRCBs8Yy5FNTa3GcsCtaXmJ9VuavLQUbYOl2O--bVQ56SqyTR2An2X44uO2DEAKRUQErBoV8c6GwV2LV6BDPJAtiLx8ssXTnp-34UeKesa0cWB3yMTvXg321iu66PeiJ43ha0cAopzu4hYczMS2CN5ip97cjOzplkVEg-kGnrG7eKR7oU_TWPt_chXEpWZ9g4rP257_ggNQ-wUH3JO20aMt-GapQJJ15eoN9S4Mde7N41nM2Z0GBcwm5k-t4tGu-ZDtl1WB2Oca8NTWgkmGBXXc3V04yJGv9zsxrhGWgS64Ob7abWwu98KY8KfxF3thJy6oVRZG4Sf9W4AZ46q5z6AUVMmyIqq9OVi1e3zj60s9P26EVrz8EQavlQ66jIDop6W79iiwablYb6x2vq4DjmDEMozCsaxLzppAG0sVCT4otl64QH-_H7Jtm-8LaCc9-5UTTuTNUYGGZFa4rMuUJ8vyPz9bKLvUCs8kkgIymCmXejHS4uWROxKiKOQ_0J4beGBLTYFsNhq5DLjdJvRTwKc4XhuqJI_Nt1s1iYcxaSvDmksUhxYpCkC4ZPA2MB2KK5yFzA70jzbBTIlxbsHdYg6uykVUbMWU5p0fK4esix_qfapk3UWjeXeKOKsap3KyAR1CbC27loQKm04GFezTX_BXXXzXWBLsspnDSEmo9TGJIQY9BEusBTLXKIFyCD5RucAOWGHKMVGjw9hmygE66UEtx9c1NTffpt-KboGOYzXm0DYvevgljNhMP9yq2DNQ0knO-bM5ivFYQTwR14zdCXR1cSbFIcVF4tdVYJLfxZ8_FrfnOc-6KDgQ4C8ICtliYeR5lWXodj6w5ORxgOtxOFrE4xSLsgnyNL3aPAHa0xi4VOAfw8Q-KIwrlQP0-GbrlPvWkjP73_vM57cjo7_qz-sWb5sauUMAq1XG7TSbOWdu2H6V19b-hzzovGwd-FDDzIFSlmUbqmfm7sMVqnWUI4vMe68ks45PmNdCub8TWZixiVDYHSUPl_gGTL768Chgio5c9-sDlUAGGd5B9d7BxJA-Xg4fxWOrOvOmf4_HChm0_We7SjIwuEUkGjjD7-PgpyYU1Uoas93WicdF-iOSAuY4mJoAGPtU5bg80jZs3OwXrYJur35ahYyQaW5iwCxNYD5-v62A-P6z67oaYSx3H-3WXPrrPxj1GLKD50l_4wyb6PdsKfoPC7yBatGGngLWrrzjSOARx2kxq_07rpdNGAOrVS6Cpf1ZBG8ux7oTZRjMf_3qoBgY2gRFZUoR5TpvKO7ciTlCdsYRqBRmf0p8DfBA16JR1Gn2diUwtPYR6HTfN3EHKbNCZ2gIPs4WzFCLmBl_DUvX2YqFWgfLaFX93Os3onyXINMzNncHDnAMuuWxyUhlPa8ocVIQeYoUNHdc71oGIA1aVRMuoL0wGUaHbnzOCmEGFZOl88swd_djIC2vR4i825BKovFtkiUl3AGJtLGEzBAiJIBeSTVD3sZCWRthXazZpbrWJIzUJcABuwHot_5bHzOK7FSHWVnMoSshCBowqBAAY_V5S9G67qBEggdqaN7dhIOgQYyfbIHzSuSBdtvGp1U4PHqaQ0y6fMi3ZMuvIOTzazHgL_6LLbMVLrJsI8vzk2vdUlLI-3CJp3nljMQ1VUXYJ5PCpbQxP-c5VI5z1T-xTVusb6WOLrrbvQravZw0q4oPD9qflZJj8Zd5cu_Yea-kbyrXHmQNzLbcc9CJdLtdz84VzCAb0165wquBVbFglGxNtSJzUIsYJ-e3efH5ZxKTxC_Xeqf7SiWlhaVLn8Kn4uL9b6vgmateFVXFYiDrLFXM8aZG29s9wL_7dzkZIpKx6rLhnk01_lpqtd6P6rbWAlpBQzl-jpE5eSPTHLaSXgbTzlGEjUHzRAUvw73C7XR5daYdZIKqmm0TKRRs6t6fMVTlUWzXoMVpfbFstUnG8hj3QNxxfFnqzLzSMAjfunr-BJIeS_w442H1ht2hJIdCrTk4xeyx5O1eYJX7dby2QjGZws5uFaZozMLj2DFo4OBbXjixb3c9-idn7T0nZC-BL6Wtdzag0SJEKKusl47IjuJ7U7tg1D&ft%5Bfbfeed_location%5D=1&ft%5Binsertion_position%5D=125&__md__=1

http://www.ict20-6.com/index.php

http://www.adhdthai.com/autistic/catalog.php?category=28

http://www.rcpsycht.org/cap/book02_5.php

https://www.youtube.com/user/Rajanukul

  บริการ ICT คนพิการ

https://www.facebook.com/ld.siit/posts/1755190848030243


ครูผู้สอนด้วยหัวใจ
 ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ 
 รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning disability; LD)
 เด็กสมาธิสั้น (ADHD) 
 บกพร่องทางสติปัญญา 
  การจัดการเรียนการสอนออทิสติก
 มิตรภาพพัฒนาเด็กพิเศษ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม
ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้


หน้าเว็บย่อย (1): เอกสารการดูแลเด็กพิเศษ
Comments