เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ / ข่าว


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld/35329988_450989538655976_3627972279524130816_n.jpg
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรอง
เทคนิคการสอนสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
IEP Online
ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชั้น 2
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
จังหวัดนครปฐม 

โดยมี นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม 
    การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูมีความสามารถในการคัดกรองเด็กพิการและเพิ่มศักยภาพในการคัดกรอง และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลหรือเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

บทความ งานวิจัย ข้อคิด-ข้อเขียน 

 15 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร > คลิก 
 เด็กเป็น LD รักษาได้ > คลิก 
 “ดนตรี”บำบัดเด็กพิเศษ > คลิก
 การวัดและประเมินผลเด็กพิการเรียนร่วม > คลิก
 (บทคัดย่อ) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพสมองของนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก   
 สพฐ.ประกาศ ปี 2559 เป็นปีดูแลเด็กพิการ คลิก 
 งานวิจัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ คลิก 
 รวมงานวิจัยเด็ก LD > คลิก
 การศึกษาแบบเรียนรวม สถาบันราชภัฎนครราชสีมา > คลิก
 ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ CMU > คลิก
 ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร > คลิก
 เอกสารจากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เกี่ยวกับความบกพร่องทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ > คลิก
 จดหมายเปิดผนึกจากสภาเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว >>> คลิก
50 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน > คลิก 
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม Slide Share > คลิก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม Slide Share > คลิก
การเรียนรู้แบบเรียนรวม > คลิก
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม > คลิก
การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT (ดร.พัชรพงษ์ ทัดศรี) > คลิก
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT) > คลิก
การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศน.นิติธร ปิลวาสน์ > คลิก
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 > คลิก
ความจำในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ > คลิก
ตัวอย่างแผน IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) > คลิก
เด็กพิเศษแอลดี ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ > คลิก
ความบกพร่องในการเรียนรู้ > คลิก
 ความบกพร่องในการเรียนรู้ > คลิก
 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร > คลิก
เด็ก LD > คลิก
รับมือเด็ก`สมาธิสั้น LD ออทิสติก > คลิก
 เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง > คลิก
แอลดีความบกพร่องทางการเรียนรู้ > คลิก
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 1 > คลิก
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ 2 > คลิก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม > คลิก
การศึกษาพิเศษ : ความหมาย ประวัติ > คลิก
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย > คลิก
โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ > คลิก
 การดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม คลิก
 การดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่อง คลิก 
 เด็กพิเศษ ดูแลด้วยความรัก พัฒนาด้วยความเข้าใจ คลิก
 การดูแลเด็กพิเศษเบื้องต้น Inciusion Policy คลิก
 การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คลิกเอกสาร

 หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ > คลิก   
 แบบฝึกทักษะภาษาไทย 6 ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
        เล่ม 1 |  2  |  3  |  4  |  5 
 แบบฝึกอ่านสระ > คลิก 
 มาตราตัวสะกดไทย > คลิก 

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcTJSaXFQcjVhNjQ/view?usp=sharingหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เป็นตัวช่วย ในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า

1. คู่มือเด็กสมาธิสั้น  - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

2. คู่มือเด็กออทิสติก - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

3. คู่มือเด็กแอลดี      - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

4. คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า  - สำหรับครู - สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/520 


https://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B40IkTKuesIMUWpIZTR2eHFCYWM/view

แนวทางพัฒนาการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

    ชุดที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  เล่ม 1 | เล่ม 2

    ฃุดที่ 2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน

    ชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน  เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3

    ชุดที่ 4  เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ld/PDDs.jpg?attredirects=0

แนวทางการคัดกรองนักเรียน
ที่มีสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึ่ม

KUS-SI Rating Scales:ADHD/LD/ Autism(PDDs)
 
     คำชี้แจงแบบคัดกรองนักเรียน KUS-SI คลิก

     แบบคัดกรองนักเรียน > คลิก

     คู่มือการใช้ระบบประมวลผล (SM Processing System : 
         SMPS-2) สำหรับแบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scales: 
         ADHD/LD/Autism (PDDs)  คลิก

     ระบบประมวลผลการคัดกรอง SMPS-2B 
        - สำหรับนักเรียนชาย  คลิก
        - สำหรับนักเรียนหญิง คลิกhttps://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMRUUxelJRUEZldzQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYmZkNkR1ZjBYMlk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcFluTHhtVkpfeTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMNFMzT05TQjR3NjQ/view?usp=sharing

http://network.nhrc.or.th/organizations/view/2154

https://www.facebook.com/thaidyslexia/

 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน คลิก
ภาพกิจกรรมของสมาคมส่งเสริม
บุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้
แห่งประเทศไทย
ณ วังยาวรีสอร์ท นครนายก
๗-๑๐ เม.ย.2559
         กิจกรรม 1 คลิก
         กิจกรรม 2 คลิก
         กิจกรรม 3 คลิก
         กิจกรรม 3 คลิก

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงลูกวัยรุ่น/เด็กสมาธิสั้น/เด็กแอลดี
 ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ 
 รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning disability; LD)
 เด็กสมาธิสั้น (ADHD) 
 บกพร่องทางสติปัญญา 
  การจัดการเรียนการสอนออทิสติก
 มิตรภาพพัฒนาเด็กพิเศษ

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม
ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้


หน้าเว็บย่อย (1): เอกสารการดูแลเด็กพิเศษ
Comments