กลุ่มพุทธมณฑล

กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล

ที่

ชื่อโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

1

วัดมะเกลือ

๐-๓๔๒๙-๘๒๐๗2

บ้านคลองสว่างอารมณ์

๐-๓๔๙๐-๐๐๐๔3

บุณยศรีสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๗๒๐๑


ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา


4

บ้านคลองโยง 

๐-๓๔๒๙-๗๐๘๔, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๘


นางอศิภรณ์ อินทรมณี


5

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

๐-๓๔๒๙-๗๖๖๖,๐-๒๔๓๑-๓๖๑๙


นางจำเริญ สีมารัตน์

๐๘๑-๙๔๔๑๑๔๗

6

วัดสาลวัน

๐-๓๔๒๙-๗๘๑๐


นายอรรณพ พรหมเจริญ

๐๘๔-๑๒๐๖๘๕๙

7

วัดสุวรรณาราม

๐-๓๔๒๙-๗๐๖๗, ๐-๓๔๙๐-๐๐๔๗


นายบุญชู สวัสดิ์ตาล

๐๘๙-๙๑๙๕๕๔๖

8

บ้านคลองมหาสวัสดิ์

๐-๓๔๒๙-๙๐๖๒, ๐-๓๔๙๐-๐๐๐๓


นายธนกฤต ธรรมวณิชย์

-

Comments