ยกระดับ-ปรับคุณภาพ


บทความ แนวคิด เอกสาร งานวิจัย


 แนวทางการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน >>> คลิก  
 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักยุทธศาสตร์ 3 ส 2 ซ  >>> คลิก
 (ตัวอย่าง) กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดัลผลสัมฤทธิ์ >>> คลิก
 รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการนำผลการทดสอบทางไกลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สทศ) คลิก
 ผลของรูปแบบการบริหารสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.สระบุรี เขต 2 (บทคัดย่อ) >>> คลิก
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศิษย์ที่แท้จริง >>> คลิกแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ

แบบทดสอบทักษะการฟัง 2556
แบบทดสอบทักษะการอ่าน 2556ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน/เกณฑ์
Comments