ผู้เกษียณอายุราชการ

ศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณอายุราชการ / โอน / ย้าย
สพป.นครปฐม เขต 2

ที่
ชื่อ - นามสกุลปีที่
เกษียณ
หมายเหตุ
1 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา2547 
2 นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์2547 ถึงแก่กรรมเมื่อ 20 พ.ย. 2557
3 นางกฤษยา บุญทอง- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2548
4 นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2551
5 นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์2552 
6 นายไพรัช สุพรรณอ่วม- ออกจากราชการก่อนเกษียณฯ ปี 2552
7 นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี2553 
8 นายสันติ ทองประเสริฐ2553
9 นายจรัญ เกษมสายชนม์  ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
10 นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ  ถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2554
11 นางสันทนา พูลพัฒน์2555 
12 นายชลอ เอี่ยมสะอาด2555 
13 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์2556 ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 ก.ค.2557
14 นายปรีชา สายค้ำ2557 
15 นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์2557 
16 น.ส.วิไลวรรณ โอรส2558 
17 น.ส.พัชรี ยันตรีสิงห์2559 
18 น.ส.มณกาญจน์ ทองใย2559 
19 นายสมชาย พูลศรี- ปรับโอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560) 
20 น.ส.รัตนา ศิริชยานันท์- ปรับโอนย้าย ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (5 มิถุนายน 2560) 
21 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม2560 
22 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า2560 
23 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น2561กษิณาลัยรำลึก

2553 สันติ ทองประเสริฐ+ไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี > คลิก

2556 ชนาวุฒิกลัดแพ > คลิก

2557 ปรีชา สายค้ำ + อนนท์ ศรีพิพัฒน์


2558 วิไลวรรณ โอรส > คลิก

2559 พัชรี ยันตรีสิงห์ > คลิก
มณกาญจน์ ทองใย > คลิก

2560 กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม > คลิก
กฤษณาวรรณ ชื่นค้า
Hula Hula Party @ RimTalay
วันอำลาเล็ก ๆ ของ ศน.กนกรัตน์
มุทิตากษิณาลัย@เมธาวลัย ชะอำ อัลบั้ม 1  |  อัลบั้ม 2นายปรีชา นิพนธ์พิทยา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0
นายโชคดี ศักดิ์สวัสดิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/3nui.jpg?attredirects=0
นางกฤษยา บุญทอง

นายประยุทธ์ หลิมวาณิชย์

นางสมบูรณ์ ธยาพัฒน์

นายไพรัช สุพรรณอ่วม

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชติศิริ


นายจรัญ เกษมสายชนม์

นายไพฑูรย์ ภิรมย์ศรี

นายสันติ ทองประเสริฐ

นางสันทนา พูลพัฒน์

 นายชลอ เอี่ยมสะอาด

 นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/preecha.jpg?attredirects=0
นายปรีชา สายค้ำ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/non.png?attredirects=0
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์
นางสาววิไลวรรณ โอรส 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/tab2.jpg?attredirects=0
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/monnakarn.jpg?attredirects=0
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/19somchai.jpg?attredirects=0
นายสมชาย พูลศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/tuk.jpg?attredirects=0
นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/kai1.jpg?attredirects=0
นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/kesiyn/v6.jpg?attredirects=0
นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า

 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น


Comments