หอเกียรติยศBest Practices ของ สพป.นฐ.2 / โรงเรียน / ผู้บริหาร / ครู / นักเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาส
เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.88220)
          นับเป็นเกียรติยศ และภาคภูมิใจที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ตั้งใจ ร่วมมือปฏิบัติราชการ จนบรรลุผลสำเร็จ
เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพเกรด A...คืออย่างไร

        ในการวิเคราะห์และตัดสินคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษาว่า เขตพื้นที่ใด มีคุณภาพระดับใด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในการนี้ ในปี 2551 สพฐ.ได้ประกาศใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของสพท. จำแนกเป็น 5 มาตรฐาน พร้อมกำหนดตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้


มาตรฐานที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาภาครัฐ (PMQA)
    มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตามภารกิจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจ และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จจากการบริหารจัดการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
    มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้เห็นกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จตามนโยบายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
    มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาสถานศึกษา ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายและมีวิธีการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาหลายช่องทางเพื่อให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองจนบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด
        ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การกำกับดูแลส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา
        ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษาจัดบริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
    มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
        ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
        ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
    มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
        ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
        ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลที่ได้รับจากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสพป.นครปฐม เขต 2 ได้คะแนน KRS และ ARS ลำดับ 3 ของประเทศ

        
นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  รับมอบเกียรติบัตร จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (KRS : KPI Report System) และ (ARS : Action Plan Report System) เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ (ได้คะแนน 4.19598)


วันที่ 14 ตุลาคม 2556
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน นำบุคลากรประกอบด้วยคณะทำงาน ก.ต.ป.น.และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน ก.ต.ป.น. และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
     ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น, นายสัมพันธ์ ทรัพย์แตง ให้การต้อนรับ มีกิจกรรมบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน บรรยากาศฉันท์มิตร

ลพบุรี1ดูงาน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

        ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 (ดร.สุรเสน ทั่งทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตฯ อีก 3 ท่าน นำคณะศึกษานิเทศก์ รวม 20 คน มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพและการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายซักถาม ศึกษาเอกสาร แบบเจาะลึกสู่การนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงพิจิตร1ดูงานนิเทศ

Comments