สมรรถนะผู้เรียน


โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        โครงการวิจัยดังกล่าว มีผลงานที่เป็นผลผลิต รวมทั้งสิ้น ๒ ชุดดังนี้

๑. รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

๒. เอกสารประกอบ จำนวน ๑๒ เล่ม ได้แก่
    เล่มที่ ๑ ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน > คลิก
    เล่มที่ ๒ กระบวนการกำหนดสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) และวรรณคดีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ > คลิก
    เล่มที่ ๓ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับหลักการสำคัญ ๖ ประการ > คลิก
    เล่มที่ ๔ กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) > คลิก
    เล่มที่ ๕ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    เล่มที่ ๖ คู่มือ การนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน > คลิก
    เล่มที่ ๗ ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนยุคใหม่ > คลิก 
    เล่มที่ ๘ สื่อ สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ > คลิก
    เล่มที่ ๙ รายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพันธกิจ สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum and Instruction) > คลิก
    เล่มที่ ๑๐ บทสรุปรายงานแนวคิด แนวทาง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพันธกิจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ Competency-Based Curriculum and Instruction) > คลิก
    เล่มที่ ๑๑ เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน และเข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา > คลิก
    เล่มที่ ๑๒ การปฏิรูปเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก > คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1674-file.pdf?fbclid=IwAR3qNBOmfjEBW-KmdUPjGDFWrIX4insCYTPOAk9FjENiilptjVBpfmjRimA

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1686-file.pdf?fbclid=IwAR388kmdTVHp8DQY2i3eyrd6vBmwNWscNlyzN7WWKAeL4NSIZL5AKd8uKOw

@ หลักสูตรฐานสมรรถนะกับบทบาทของศึกษานิเทศก์แนวใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี > คลิก

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก > คลิก

เข้าใจสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับประชาชน / เข้าใจหลักศุตรฐานสมรรถนะอย่างง่าย ๆ ฉบับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา > คลิก

Comments