หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%A8%E0%B8%99.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 (28 กรกฏาคม) (อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ศึกษานิเทศก์รับการพัฒนา วันที่ 12 กรกฎาคม 2564        คณะศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2564 17:50 โดย Webmaster Supervisory
 • 7, 8, 9 กรกฎาคม 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ Video ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2564 03:52 โดย Webmaster Supervisory
 • นวัตกรรมการนิเทศทางไกล วันที่ 2 กรกฎาคม 2564         นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2564 04:47 โดย Webmaster Supervisory
 • CEFR Virtual Exam วันที่ 30  มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น.         การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2564 02:58 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 396 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • กิจกรรมวันสำคัญ'64 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2564 20:04 โดย Webmaster Supervisory
 • นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2Community Isolation ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ มีนโยบาย ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2564 20:11 โดย Webmaster Supervisory
 • ครูดีในดวงใจ'64         ขอแสดงความยินดี นายภูชิต พฤษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) สพป.นครปฐม เขต 2         ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" คร ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2564 23:40 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 265 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 รายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ > คลิก 
 รู้งาน ทันข่าว ก่อนหน้านี้ > คลิก 
 การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในของสถานศึกษา โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา และได้กำหนดให้สถานศึกษา ส่งรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การประกวด Best Practice (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ผลการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เห็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด > คลิก   
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก   
 ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก   
 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก 
 เรื่องแนบประกาศทุน > คลิก 
 การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. ฉบับ e-Book) > คลิก  
 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และแผนเผชิญเหตุ กรณีป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. พร้อมด้วยปลัด ศธ. อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ กพฐ. > คลิก
 วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA (ก.ค.ศ.) > คลิก   
 คู่มือการประเมิน ITA 2564 > คลิก 
 คู่มือความปลอดภัยของผู้เรียน > คลิก 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) > คลิก
 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) > คลิก 
 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน (20 พ.ค. 64) > คลิก
 ผลสอบ NT 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 รายงาน-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 > คลิก 
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก 
 เชิญร่วมกิจกรรมประกวดการวิจัยจาก 8 ประเด็น และร่วมการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา > คลิก 
 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 (คลิป)นโยบายการจัดการศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > คลิก 
สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

สื่อการเรียนการสอน
โดยคุณครู สพป.นครปฐม เขต 2

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
 กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา > คลิก

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/