หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

https://youtu.be/v8e28dUTtJk

การประชุมทางไกล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ (17 มีนาคม 2561)


 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. >  คลิก

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 61 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ16 กุมภาพันธ์ 61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก15 กุมภาพันธ์ 61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้     รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 > คลิก    รอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561  หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษาม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 00:21 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 14 มีนาคม 2561 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วัตถุประสงค์ :  เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมตัวจัดประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.4 ม.1  กลุ่มเป้าหมาย :  คณะวิทยากร จำนวน 20 คน ความคาดหวัง :         สถานศึกษานำแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล  เอกสารอ้างอิง :          คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2561 00:56 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • NT'60 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561รวมข้อสอบพร้อมเฉลย  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT  คลิก        10 มีนาคม 2561  นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 รวมถึงคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูผู้เข้าประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดไร ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2561 19:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 60 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน (ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-07)ที่มา: http://bet.obec.go.th/index/?p=7104 กรอบโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก  คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก  สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง > คลิกชี้แจงเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง         ตามที่ สทศ. เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม สทศ. กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอชี้แจงเพิ่มเติม เก ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2561 03:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • RT : Reading Test การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560สพป.นครปฐม เขต 2กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก คู่มือการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 06:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 236 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดลานคาขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคลโรงเรียนวัดประชานาถ / โรงเรียนว ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 20:20 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมทางไกล ปฐมวัย การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"เมื่อ 9 มีนาคม 2561 การประช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 11:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาฆบูชา 61        วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2561 04:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • National Test : NT'60 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561ประกาศผลสอบ ว ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 04:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 175 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ.
ครั้งที่ 10/2561 (14 มี.ค.61)

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน
ครั้งที่ 10/2561 (14 มี.ค.61)

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalhttp://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-12-20-14-40-22.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย