หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

0

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้ง / ประกาศ  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ 12 ก.ย. 2560 แจ้งประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ >>> คลิก11 ก.ย. 2560 แจ้งการเก็บข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ รร.ที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557 >>> คลิก8 ก.ย. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 >>> คลิก7 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 19:18 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • OD 60 NPT2 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 0      การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ :     1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 52 คน หลักสูตร เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2" / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามแผนปฏ ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 23:31 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐ วันที่ 2 กันยายน 2560การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เครดิตภาพ : ครูต้อม โรงเรียนวัดบางพระ
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 03:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อบรมพัฒนาการใช้ ICT ของศึกษานิเทศก์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC)  สังกัด สพป.นฐ.เขต 2  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ   
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 21:54 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • PLC นิเทศโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"        # รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก        # ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) >>> คลิก        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก        จร ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2560 18:03 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เตรียมพร้อมภาษาไทยพิชิตโอเน็ต วันที่ 20 สิงหาคม 2560การประชุมอบรมปฏิบัติการความรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 17:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • SAR ปฐมวัย วันที่ 19 สิงหาคม 2560การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (SAR)ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2ร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 17:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 226 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอแสดงความยินดี  อ่านรายละเอียด โปรดคลิกที่ภาพ
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 01:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ดอกดาวเรืองจะเหลืองทั่วเขต กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 01:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560  สพป.นครปฐม เขต 2        เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นคร ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2560 00:34 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 60 คําขวัญวันแม่ 2560สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560เพื่ออัญเชิญลงหนังสือว ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 02:38 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ          สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2560 00:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC ครูปฐมวัย @ NPT2 วันที่ 6 สิงหาคม 2560การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย กลุ่มอำเภอพุทธมณฑลณ โรงเร ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2560 18:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 156 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/111.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalจุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/9%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/14%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9920%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

มุทิตา กษิณาลัย ศน. ประจำปี 60

สาธิตการลงทะเบียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก
Comments