หนังสือเรียน


http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp1/book.html

หนังสือเรียน ป. 2

****************************************************************************************************************
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf01.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf01.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf04.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf05.pdf
วรรณคดีลำนำภาษาพาทีวิทยาศาสตร์หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมฯ
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf06.pdf
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf08.pdf
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf09.pdf
พระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษรักสุขภาพ
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf10.pdf
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf11.pdf
http://203.172.247.59/EMCWS/obecpdfp2/pdf11.pdf
ดนตรีนาฏศิลป์ทัศนศิลป์คณิตศาสตร์

แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

****************************************************************************************************************
http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_1.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_2.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_3.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_4.pdf
เล่ม 1 พยัญชนะและสระเล่ม 2 คำที่มีสระลดรูป
และเปลี่ยนรูป
เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดตรงมาตราเล่ม 4 คำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
http://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_5.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_6.pdfhttp://203.172.247.59/EMCWS/download/books/1168_7.pdf
แนวการสอนซ่อมเสริม
การอ่าน และการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เล่ม 5 คำควบกล้ำ
และคำที่มีอักษรนำ
เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์

Comments