เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ


เอกสารวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.นครปฐม เขต 2


                     
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/doc/60%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg?attredirects=0
         


 
รายการหนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 4 รอบ
 
 คลิก


 
หนังสือสื่อ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แยกตามกลุ่มสาระฯ

  คลิก
 

          แบบรายงานโรงเรียนคุณธรรม 
 
(รออัพโหลด)          แบบรายงานโรงเรียนสุจริต  
(รออัพโหลด) 

    
                                                                                  วีดีทัศน์นำเสนอ โรงเรียนคุณธรรมปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/file/d/1wl4v1PhmzT7xv7RRfDKNTmM3zWmjcNF6/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.
 

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 

1/2561
 คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศุักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2561 รายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2561 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก ศน.บุญสุพร เพ็งทา
4/2561 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2560 กลุ่มมณฑลนครชัยศรี
 ศน.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
5/2561 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มแหลมบัว ศน.รุ่งทิวา  วัฒนวงศ์
 6/2561 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561  ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2561 แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
 ศน.สุภัค แฝงเพชร
8/2561
 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง   
 ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น
9/2561 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ศน.สุภัค แฝงเพชร
10/2561 สรุปผล รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเพชรบัวงาม  ศน.สุภัค แฝงเพชร
11/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินระบบ online" ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2561 เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมแบบทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2561 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนา ส่งเสริม โรงเรียนคุณธรรมและสืบสานศาสตร์พระราชา  ประจำปี 2561  ของ สพป. นครปฐม เขต 2 > คลิก ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา
15/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
16/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
17/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
18/2561 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ศน.นาฎลดา ภู่ประเสริฐ
19/2561สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต > คลิก ศน.พรสวรรค์ ตันติมงคลกาญจน
20/2561 สื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ศน.เมธี อ้นทองปี พ.ศ. 2560

      https://drive.google.com/file/d/0B3XnlhB1_LWIemVkZHNHR3RUczQ/view

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.
 

ชื่อเอกสาร
 

ผู้จัดทำ 

1/2560 บทเรียนและการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน > คลิก
 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2/2560 การรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3/2560 รายงานผลการนิเทศกลุ่มโรงเรียนบางหลวง ปีการศึกษา 2559 วิไลวรรณ ตรีชั้น
4/2560 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดี  ประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560
 สุภัค แฝงเพ็ชร
5/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น
6/2560 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
7/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
8/2560 การประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1 - 6
 รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
9/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 > คลิก เกริน ช้อยเครือ 
10/2560  แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 สุภัค แฝงเพ็ชร 
11/2560 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 เกริน ช้อยเครือ
12/2560  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับป.6  เกริน ช้อยเครือ 
13/2560  รายงานความเข้มแข็งอนุบาล / ศูนย์ต้นแบบเครือข่าย  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2560 แบบฝึกอนุบาลชุด "การผสมคำ"  บุญสุพร เพ็งทา
15/2560 แบบฝึกทักษะการสังเกตเื่อพัฒนาการอ่าน  บุญสุพร เพ็งทา 
16/2560  แบบฝึกการอ่าน"ชุดการอ่านประโยค"  บุญสุพร เพ็งทา 
17/2560 รายงานการนิเทศครั้งที่ 2 / 59  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2560 รายงานบ้านวิทย์ปี 2559  รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
19/2560 รายงานนิเทศ ครั้งที่ 2  วิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 วิไลวรรณ ตรีชั้น 
21/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560  สุภัค แฝงเพชร 
22/2560 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 เกริน ช้อยเครือ 
23/2560 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล สพป.นฐ.2 > คลิก ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
24/2560 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2560 > คลิก สายใจ ฉิมมณี 

  ปี พ.ศ. 2559

     

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ
1/2559  คู่มือดำเนินงานประเมินทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน
และการคำนวณของเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2558 > คลิก
 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
2/2559  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤ๋แบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
3/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเพชรจินดา ปีการศึกษา 2558  นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
4/2559
 รายงานการนิเทศติดตามฯ กลุ่มแหลมบัว ปีการศึกษา 2558  นางกษณาวรรณ ชื่นค้า
5/2559  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ
6/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
7/2559  สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
8/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว 
9/2559  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
10/2559   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT กลุ่มโรงเรียนบางหลวง  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
11/2559  รายงานผลการจัดมหกรรมวิชาการ"อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู"   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
12/2559  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
13/2559  เอกสารการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
ปีงบประมาณ 2559
 นายสุภัค แฝงเพ็ชร
14/2559  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเพชรบัวงาม  นายสุภัค แฝงเพ็ชร
15/2559  คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเขียนของเด้กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
16/2559  รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา  น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว 
17/2559  การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6
และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
18/2559 การประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6 และทดแทนครูเกษียณ/ย้าย ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชานาถ นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
19/2559  แนวทางส่งเสริมการอ่านเพื่อยกระดับการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีไทยเป็นฐาน "การรับรู้เรื่องการอ่านวรรณคดี"   นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
20/2559 เครื่องมือและแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น 
 21/2559 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  น.ส.มณกาญจน์ ทองใย 
 22/2559 เอกสารประกอบการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน โครงการประชารัฐ สพป.นฐ.2  นายสุภัค แฝงเพชร 
23/2559
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ
 24/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2  น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
 25/2559
 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งระดับปฐมวัยและสถานศึกษา
 น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว
 26/2559 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
27/2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา น.ส.เกริน ช้อยเครือ
 28/2559 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยใส่ใจพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม ปีการศึกษา 2559 น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
 29/2559
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ
 30/2559 รายงานการนิเทศกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบางหลวง  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น 
 31/2559
 รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
 น.ส.รัตนา ศิริชยานันท์
 32/2559 รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  น.ส.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
 33/2559 รายงานนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  น.ส.มณกาญจน์ ทองใย 
 34/2559
 เอกสารการนิเทศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 น.ส.มณกาญจน์ ทองใย
35/2559 รายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2559  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า 
36/2559 เอกสารประกอบการประเมินการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) น.ส.อรวรรณ ริ้วไสว
37/2559 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล  น.ส.มณกาญจน์ ทองใย 
 38/2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
 39/2559 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 น.ส.เกริน ช้อยเครือ 
 40/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for  Primary 6
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ
 41/2559
 English workshop for reviewing the criteria s and 
indicators of English subject for Secondary 3
 น.ส.เกริน ช้อยเครือ
   ปี พ.ศ. 2558

    

เอกสารลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ1/2558  บัญชีคำพื้นฐานเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
2/2558  การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
3/2558  การเรียนรู้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสสู่การดำเนินฃีวิต
และการปฎิบัติงาน 
> คลิก
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
3-2/2558  คู่มือการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
4/2558  แบบฝึกปฏิบัติค่ายภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
5/2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
มณฑลนครชัยศรี
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย 
6/2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
กลุ่มฯ บางหลวง
 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น 
7/2558  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)2557
กลุ่มฯ เพชรจินดา
 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม
8/2558  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มฯ บางเลนใต้ ฯลฯ
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
9/2558  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ป.6, ม.4 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มฯ บางภาษี ฯลฯ
 นายสมชาย พูลศรี
10/2558  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
11/2558  เฉลยข้อสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากล  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย 
12/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 5   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ 
13/2558  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
14/2558  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1 
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
15/2558  แนวทางการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
16/2558  คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์
17/2558  คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
18/2558  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2558  รายงานการนิเทศกลุ่มมณฑลนครชัยศรี > คลิก  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2558  รายงานการนิเทศ  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
21/2558  รายงานผลการปฏิบัติงาน > คลิก  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
22/2558  การประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครงการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
23/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
 24/2558  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ปี พ.ศ. 2557

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร
 
ผู้จัดทำ

ไฟล์
1/2557  วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ "รู้ตื่นรู้เบิกบาน"  นายสมชาย พูลศรี      
2/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางหลวง+บางเลน)  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น   
3/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน)  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pLWFnN1o3UE1OQ0U/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pMWJiTkZ1bjV0XzA/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pcGJ1QzdZYUNlQTA/edit
4/2557  รายงานการนิเทศ (ท่าจีนก้าวหน้า)  นายปรีชา สายค้ำ 
5/2557  รายงานการนิเทศ (ไร่ขิงพัฒนา)  นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ 
6/2557  รายงานการนิเทศ (ห้วยพลู)  นางสาววิไลวรรณ โอรส
7/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มพุทธรักษา)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์      
8/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางภาษี+บางเลน)  นายสมชาย พูลศรี
9/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มเพชรบัวงาม+บางเลน)  นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์       
10/2557
 ข้อมูลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555-2556
 นางสาววิไลวรรณ โอรส   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B1TfpLfRhTtrbTZvdU9xRDNlWHM/edit    
11/2557
 รายงานการจัดการศึกษา"การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา" ปีการศึกษา 2556
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlT1dvN08tRFZ6RGs/edit    
12/2557  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์     https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
13/2557  การวัดและประเมินผลตามสภาพแท้จริงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์        
14/2557  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
15/2557  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรประสาน 4 พลังใจ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
16/2557
 การปฏิบัติที่ดี "การเสริมสร้างพลังอำนาจการนิเทศการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์"
 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
17/2557  ความสามารถด้านคำนวณ ป.6  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
18/2557  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
19/2557  คู่มือการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Friendly Camp)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย
20/2557  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
21/2557
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย ปี 2557
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ https://drive.google.com/file/d/0B2IGiOBuqc0pODh4OE5PaW1GSE0/view?usp=sharing
22/2557
 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 4
 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  
23/2557  สรุปผลการนิเทศ ครั้งที่ 1/2557  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
24/2557  รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557   นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSWN1TTZZSEVXc2s/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlNlpNQnk2WThFNWs/edit
25/2557  การเรียนรู้การประกันคุณภาพ   นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USESVMtelFFaTJlX0k/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B32S48SK5USEMzFyNVQxY3czRnM/edit
26/2557  การบูรณาการและต่อยอดประสบการณ์  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์  
27/2557  การเรียนรู้การนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2557  นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ https://drive.google.com/file/d/0B32S48SK5USEc3p4M3YtZTZpcmc/view?usp=sharing  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUzZCMnBuMmh1UEU/edit
28/2557  การเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (CEFR)  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
29/2557  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  นางสาวมณกาญจน์ ทองใย  
30/2557  รายงานผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557  นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า  
31/2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2557   นางสาววิไลวรรณ โอรส
32/2557  เรื่องเล่าจากห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  นางวิไลวรรณ ตรีชั้น https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNbFkxX2l0UDVSTXc/view?usp=sharing
33/2557  20 บทเรียนแห่งความสำเร็จ (การถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย)  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8Q21OVDd5SjZKX3c/view?usp=sharing
34/2557  รายงานการดำเนินงานเร่งรัดการอ่านการเขียน  นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8NEZ5UHNSOG9STzA/edit    https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B9Ugsqtg7ps8WFNkYWxnMUtSTWc/edit


ปี พ.ศ. 2556

เอกสาร
ลำดับที่/
ปี พ.ศ.

ชื่อเอกสาร

ผู้จัดทำ

ไฟล์
6/2556 คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายปรีชา สายค้ำhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit
19/2556  รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pSlFKY2dSZmlyZm8/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/
20/2556  รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pRnNMRUtMLWFjZlk/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B2IGiOBuqc0pUDdpTWR6cW1oSVE/edit  https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/


Comments