พลิกโฉมโรงเรียนด้วย BBL

        
สพฐ. จัดงาน "School Change-Maker Festival" ชื่อภาษาไทยว่า "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี"  โดยใช้แนวคิดกุญแจ 5 ดอก 
 เอกสารประกอบการอบรม (ดาวน์โหลดโดยคลิกที่ไอคอนหน้าชื่องาน)
        https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8QUtaVFVzcWFYUEk/view?usp=sharing พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ด้วยกระบวรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning : BBL) โดย พรพิไล เลิศวิชา
 พาวเวอร์พอยท์ ประกอบการบรรยาย 
         กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน
         พลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฏี BBL
 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม   ภาคผนวก 


วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

        การอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางการพัฒนาตนเอง (BBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงนโยบายโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางการพัฒนาตนเอง (BBL) 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป. 1 โรงเรียนละ 2 คน รวม 246 คน 

เป้าหมาย : เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ โดยมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรเนื้อหาสาระ / วิทยากร : การอบรมทางไกล วิทยากร โดย นางพรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส หัวข้อการอบรม ได้แก่ สมองกับการจัดการเรียนรู้ / กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน / การนำทฤษฎี BBL ไปประยุกต์ใช้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (BBL Technics for Learning) 

ป.1 อ่านออกเขียนได้วีดิทัศน์บันทึกรายการ 
การประชุมทางไกล 
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  
ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
                           - ช่วงที่ 1
                           - ช่วงที่ 2
                           - ช่วงที่ 3
                           - ช่วงที่ 4

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMbzlOUFJ0QXFRU2c/view?usp=sharing

 ใบงานประกอบกิจกรรม
ดาวน์โหลดโดยคลิกที่ไอคอน https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8M1FUTEpJZTdwbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8M1FUTEpJZTdwbXc/view?usp=sharing เอกสารชุดที่ 1 อ่านได้ สะกดเป็น
 เอกสารชุดที่ 2 ฝึกแต่งประโยค
 เอกสารชุดที่ 3 ฝึกจับประเด็นจากเรื่องที่อ่าน
https://drive.google.com/file/d/0B9Ugsqtg7ps8Wk80bVJkWVBpNEk/view?usp=sharing เอกสารชุดที่ 4 การใช้ Graphic Organizer
 เอกสารชุดที่ 5 จับคู่คำคล้องจอง
 การ์ดตบ

ชั้น ป. 1 
ภาคเรียนที่ 1-2  ไฟล์ 1, 2, 3, 4, 5, 6

ชั้น ป.2 
ภาคเรียนที่ 1  ไฟล์  1, 2, 3, 4, 5
ภาคเรียนที่ 2  ไฟล์ 1, 2, 3, 4

ชั้น ป. 3
ภาคเรียนที่ 1  ไฟล์ 1
ภาคเรียนที่ 2  ไฟล์ 1, 2, 3

http://www.krooupdate.com/file/2.%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94.pdf

https://www.facebook.com/brainbased.learningthai

Comments