Coaching & Mentoringโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน คัดเลือกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 10 อันดับสุดท้าย ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 จำนวน 12 คน 

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :  
    การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง 
    รูปแบบการพัฒนาใช้รูปแบบ Browser in Service (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยใช้หลักการพัฒนา Coaching & Mentoring 
( On the Job Training / School Based Learning / Team Solution or Roving Team) ตามคู่มือพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับ Learning to Question,  Learning to Search,  Learning to Construct,  Learning to Communicate,  Learning to Serve  

กระบวนการพัฒนา : มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        1. อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน
        2. พัฒนางาน นิเทศ เยี่ยมเยือน (Observe) โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศ (pier coaching) คุย คิด เขียน 
            แบ่งช่วงระยะเวลานิเทศติดตามเป็น 3 ช่วง ครั้งที่ 1 วันที่ 24-28 มิ.ย.56 / ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 ก.ค.56 / ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ส.ค.56 
        3. แสดงผลงาน ครู และชิ้นงานนักเรียน  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
        4. จัดทำ web page นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 


ข่าวความเคลื่อนไหว

 • สรุปผล สร้างระบบพี่เลี้ยง วันที่ 22 พฤษภาคม 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:32 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching Team วันที่ 16 กรกฎาคม 2556        Coaching Team โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติการติดตาม นิเทศ ตามโครงการ ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2556 02:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Coaching & Mentoring 4 ตามติดชิดใกล้    กระบวนการ Coaching & Mentoring ครํ้งที่ 4 ของกิจกรรมตามโครงการ ระยะเวลาช่วงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พบกลุ่ม(เพื่อนร่วมทาง) 14 มิถุนายน 2556    นิเทศ ติดตามในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2556 00:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างความรู้ความเข้าใจ วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2556       โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (หล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 08:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สร้างระบบพี่เลี้ยง 30 เมษายน 2556        การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องกิ่งทอง ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2556 07:58 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »นิเทศเต็มพิกัดงานวิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 1
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 2
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 3
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 4
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ชิ้นที่ 5
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก
นวัตกรรมภาษาไทย 

        ที่เว็บไซต์ ห้องนิเทศออนไลน์ นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ท่านได้เผยแพร่นวัตกรรมการอ่านเขียนภาษาไทย ของคุณครูที่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีหลายนวัตกรรมและน่าสนใจ ขอขอบคุณท่าน ศน.คำตา ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

******************************* *****************************https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/10599636_1508366862713593_6954454175252080513_n.jpgการจัดการเรียนรู้ 5 L
    Learning to Question
    Learning to Search
    Learning to Construct
    Learning to Communicate
    Learning to Serve

5 Steps for Student Development : IS
    Hypothesis Formulation
    Knowledge Searching
    Knowledge Formation
    Effective Communication
    Public Service

https://www.gotoknow.org/planet/flippedclassroom#/posts
 
 
วิจารณ์ พานิช
    ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง : 
        1. เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน  > คลิก 
        2. ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร คลิก 
        3. ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน  คลิก 
        4. วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน คลิก 
    เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (1) คลิก 
    ห้องเรียนกลับด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2) คลิก         เปิดให้บริการฟรี! แล้ววันนี้ L3nr.og ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนแบบ Gamification ที่เห็น Live Scoreboard ของชั้นเรียนจากการจัดกิจกรรมออนไลน์ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดขึ้น 


แนะนำการใช้งาน L3nr.org


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/phlik-chom
ต้องการดูรายละเอียด คลิกที่ภาพ

 สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ > คลิก  

 วิธีสอนให้เด็กไม่เบื่อ ต้องใช้ Active Learning > คลิก   

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/45160-7020.pdf

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs1.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/three3cs3.png

ชุดเอกสาร
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/cm/23517511_1935739483109796_5147180316463568390_n-840x630.jpg?attredirects=0 

1. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 

2. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

3. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

4. ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 

5. ด้านใฝ่เรียนรู้ 

6. ด้านใฝ่ดี 

7. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 

8. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง 

9. ด้านคิดขั้นพื้นฐาน 

10. ด้านคิดขั้นสูง 

11. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 

12. ด้านทักษะชีวิต เอกสาร
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเอกสารความรู้ : ครู

แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี >  คลิก
Cognitive Constructivist Approach
@ การเรียนรู้แบบ 7 E > คลิก 
@ การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
@ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51
@ 
มาตรฐานวิชาชีพครู 
คลิก
@ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่  21 > คลิกเอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ. (วิเคราะห์โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-net, NT (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) ปีการศึกษา 2557 / 2558 / 2559 > คลิก 
@ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ > คลิก  
เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด > คลิก
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ > คลิก
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน > คลิก 
เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย > คลิก 
@ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา > คลิก
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (14-16 ตุลาคม 2560) "Creative Learning for SMT Teachers เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 > คลิก
นิเทศการศึกษาแนวใหม่ > คลิก
@ Learning Theory > คลิก
รวมทฤษฎีการเรียนรู้ > คลิก
@ การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ  > คลิก
@ แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด  > คลิก
@ การสอนงานและปรึกษาดูแล  > คลิก
@ การนิเทศแบบ Coaching  > คลิก
@ ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้โค้ชชิ่ง  > คลิก
@ หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง  > คลิก
@ แก่นสำคัญของการเป็นโค้ชชิ่ง  > คลิก
@ G.R.O.W.โมเดลโคชชิ่ง  > คลิก
@ คลิป การโค้ชชิ่ง > คลิก
เอกสารมาตรฐานวิชาชีพ ศน.  > คลิก
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์  > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (1) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (2) > คลิก
@ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (3) > คลิก
@ มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ > คลิก
@ ระเบียบ กฎหมายการศึกษา คลิก
@ สาระสำคัญ พรบ.การศึกษา คลิกเครื่องมือสำหรับชั้นเรียน

เทคนิคการสอนสำหรับคุณครูทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน > คลิก
แบบประเมินแผนฯ 1 > คลิก
@ แบบประเมินแผนฯ 2 > คลิก
@ แบบสังเกตชั้นเรียน > คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเอง คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ > คลิก
@ คู่มือนิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการสอน > คลิก


https://candmbsri.wordpress.com/

นวัตกรรมการเรียนการสอน

https://www.facebook.com/teachersaslearners?fref=nf

http://blogs.kqed.org/mindshift/

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292

http://www.obecresearch.net/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/


 Aksorn Learnspace > คลิก
 เครือข่ายการจัดการความรู้ สพฐ. > คลิก
จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร > คลิกเอกสารเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนรู้

http://acad.vru.ac.th/pdf-handbook/Hand_Teacher.pdfhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzY0K8pilrJUaEJXNzg0OThoVWM
http://www.spburi.com/2560/04/1%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20PLC%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%20Thailand%204.0.pdfhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGhyYWUyLmdvLnRofG5pdGVkcGgyfGd4OjE2NTU3NDUxM2IxN2UzYWU
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/iqa6566.pdfhttp://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/08/5402044.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlYTJpUmFzdGZndmM/edit
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/12/iqa2568.pdfhttps://drive.google.com/folderview?id=0B-dH43iiHOHlLURYN1oxUXlSS0U&usp=sharing
http://bet.obec.go.th/bet/wp-content/uploads/2013/10/e001.pdfhttps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a253LmFjLnRofHNhcmJycm58Z3g6Mzg4ODIwMzI5ZTQ2Njc1
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/205https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVUh1WG9PS21CNE0/edit
https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdfhttps://www.scbfoundation.com/stocks/15/file/1381235643fnpja15.pdf
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlb205NEpPX3UyQVE/edithttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVkd3UUVnSklmLUk/edit
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlQXpiMkEyODNoOEk/edithttp://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1414-file.pdf
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/54139/647264.pdfhttps://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B-dH43iiHOHlVloxNUVCMU1XZnc/edit
https://www.scbfoundation.com/stocks/5d/file/14474044665jjz45d.pdf
https://sornorpoom.files.wordpress.com/2013/06/e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b894e0b988e0b899e0b894e0b989e0b8b2e0b899e0b899e0b8a7e0b8b1e0b895e0b881e0b8a3e0b8a3.pdfhttp://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf

http://apps.qlf.or.th/member/UploadedFiles/prefix-15012557-025621-dC1512.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B-dH43iiHOHlOVFuSy1GcjRHeVk/view?usp=sharingหน้าเว็บย่อย (1): พลิกโฉมโรงเรียนด้วย BBL
Comments