ห้องเรียนศตวรรษที่ 21

 ครูไทย 4.0 (ดร.ดิเรก พรสีมา) >>> คลิก
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน PITCs For Teach (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด) >>> คลิก
เตรียมปรับโฉมห้องเรียนยุคศตวรรษที่ 21 (ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า) >>> คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
ลักษณะของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สาระน่ารู้ >>> คลิก
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมโดยใช้ ICT เป็นฐาน ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
การศึกษาศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
 เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก

(คลิป) เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
(คลิป) ครูไทยในอนาคตและครูในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
(คลิป) การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก
(คลิป) กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก
(คลิป) สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช >>> คลิก
(คลิป) วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 >>> คลิก
(คลิป) 21st Century Education Thailand by Maceducation >>> คลิก
(คลิป) 21st Century Education >>> คลิก
(คลิป) Teaching in the 21st Century >>> คลิก
(คลิป) 21st century skills >>> คลิก
(คลิป) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) >>> คลิก

Smart Classroomห้องเรียนอัจฉริยะ (ประพันธ์ กาวิชัย) >>> คลิก
โครงการ Smart Learning & Smart Classroom >>> คลิก
โครงการ Mobile Smart Class Room ต้นทุนต่ำ >>> คลิก
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) >>> คลิกhttps://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0g8zxgPm5SjSldneGtPZ1RvWTA/view   https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMVnUwZmpLYnJrUWc/view?usp=sharing   https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWVJjOW96YVhfajg/view?usp=sharing http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
************************************ * ************************************ * ************************************

กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

https://www.facebook.com/groups/1452566508375731/
Face Book: สมป. สพฐ.

http://innovationforeducation.weebly.com/smart-classroom.html

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/class-room-21-cen/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B057-58.jpg


Comments