ห้องเรียนศตวรรษที่ 21

 ครูไทย 4.0 (ดร.ดิเรก พรสีมา) คลิก
แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน PITCs For Teach (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด) คลิก
เตรียมปรับโฉมห้องเรียนยุคศตวรรษที่ 21 คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 คลิก
ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คลิก
ลักษณะของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สาระน่ารู้ คลิก
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมโดยใช้ ICT เป็นฐาน ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 คลิก
การศึกษาศตวรรษที่ 21 คลิก
 เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก

(คลิป) เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คลิก
(คลิป) ครูไทยในอนาคตและครูในศตวรรษที่ 21 คลิก
(คลิป) การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
(คลิป) กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
(คลิป) สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
(คลิป) วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คลิก
(คลิป) 21st Century Education Thailand by Maceducation คลิก
(คลิป) 21st Century Education คลิก
(คลิป) Teaching in the 21st Century คลิก
(คลิป) 21st century skills คลิก
(คลิป) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คลิก

Smart Classroomห้องเรียนอัจฉริยะ (ประพันธ์ กาวิชัย) คลิก
โครงการ Smart Learning & Smart Classroom คลิก
โครงการ Mobile Smart Class Room ต้นทุนต่ำ คลิก
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) คลิกhttps://drive.google.com/a/hi-supervisory5.net/file/d/0B0g8zxgPm5SjSldneGtPZ1RvWTA/view   https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMVnUwZmpLYnJrUWc/view?usp=sharing   https://www.scbfoundation.com/stocks/5a/file/1381311572hbs6y5a.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMWVJjOW96YVhfajg/view?usp=sharing http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
00000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000 0 00000000000000000000000000

กระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
https://www.facebook.com/groups/1452566508375731/
Face Book: สมป. สพฐ.

http://innovationforeducation.weebly.com/smart-classroom.htmlComments