การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์15 พ.ย. 2558 09:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 07:07 ]


การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายการดำเนินงาน

    1) เพื่อดำเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    2) เพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทาน
    3) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน
    4) เพื่อส่งเสริมการดำรงรักษาสภาพการบริหารของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
    5) เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนและสถานที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) > คลิก   
 การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 13 ธ.ค. 60 > คลิก   
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2560 > คลิก   
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2560 > คลิก   
 คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2560 > คลิก  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
     รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ > คลิก
     รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก 

 ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2560 > คลิก  
 ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559 > คลิก  
 ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558 > คลิก 
 ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2557 > คลิก 
 ภาพกิจกรรมการประเมิน ก่อนปีการศึกษา 2557 > คลิก 

 รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 > คลิก
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ > คลิก
 รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖ ถึง ๒๕๕๗ > คลิก
 รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๗ ถึง ๒๕๕๗ (เฉพาะจังหวัดนครปฐม) > คลิก
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2506 - 2557 > คลิก

 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2555คลิก
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2555 > คลิก
 คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2555 > คลิก
 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมและมัธยมศึกษา 2555 > คลิก
 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2555 > คลิก
 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2555 > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๖ > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก


รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับโล่พระราชทานจากการได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน ๓ ครั้ง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๗ ถึง ๒๕๕๗ (เฉพาะจังหวัดนครปฐม)

โรงเรียน อำเภอ ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับชั้น สังกัด เข้ารับรางวัลเมื่อปีการศึกษา
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  2543, 2547, 2551  ประถมศึกษา  สช.สป.  2551
 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ เมือง 2543, 2548, 2552  อาชีวศึกษา  สช.สป.  2552
 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์  เมือง 2545, 2550, 2554  ก่อนประถม  สช.  2554

      จำแนกตามสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวนสถานศึกษา สังกัดอื่น ระดับอาชีวศึกษา วิชาชีพ และอุดมศึกษา รวม
นครปฐม เขต 1 18  11 2 0 31 
นครปฐม เขต 2 24 3 1 0 28


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/cer2.gif?attredirects=0


https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcGgxV2VQUXJlaVk/view

Comments