การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์15 พ.ย. 2558 09:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 23:49 ]


การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายการดำเนินงาน

    1) เพื่อดำเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    2) เพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทาน
    3) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน
    4) เพื่อส่งเสริมการดำรงรักษาสภาพการบริหารของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
    5) เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนและสถานที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg


ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
    - หนังสือที่ ศธ 04004/ พิเศษ 02 ลว.17 ส.ค.61 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555 > คลิก
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 > คลิก
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก
    - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก

 คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก  
 สื่อ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์ การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
    1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    2. มาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ที่ประกาศใช้ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) > คลิก
    3. แนวคิดหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป (ดร.บุญชู ชลัษเฐียร) > คลิก
    4. เทคนิคการประเมินในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ) > คลิก 
    5. เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 1 (ศน.มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก
    6. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 2 (ศน. มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก
    7. เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (นายสมบัติ เนตรสว่าง) > คลิก
    8. เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี) > คลิก
    9. การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา (นางวาทินี ธีระตระกูล) > คลิก
  10. การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด (ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์) > คลิก
  11. การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด (ดร.ณัฐา เพชรธนู) > คลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) > คลิก 
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 13 ธ.ค. 60 > คลิก
คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2560 > คลิก
คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2560 > คลิก
คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2560 > คลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 > คลิก
    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 รายงานสรุปผลการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา) > คลิก 
 เอกสารกระบวนการและข้อค้นพบจากการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิกภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2560 > คลิก
ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559 > คลิก
ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558 > คลิก
ภาพกิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2557 > คลิก 
ภาพกิจกรรมการประเมิน ก่อนปีการศึกษา 2557 > คลิก รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 > คลิก
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 > คลิก
 รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2506 ถึง 2557 > คลิก
 รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2507 ถึง 2557 (เฉพาะจังหวัดนครปฐม) > คลิก
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2506 - 2557 > คลิก
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2555คลิก
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2555 > คลิก
 คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2555 > คลิก
 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมและมัธยมศึกษา 2555 > คลิก
 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2555 > คลิก
 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2555 > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555 > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก


รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับโล่พระราชทานจากการได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง
ประจำปีการศึกษา 2507 ถึง 2557 (เฉพาะจังหวัดนครปฐม)

โรงเรียน อำเภอ ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับชั้น สังกัด เข้ารับรางวัลเมื่อปีการศึกษา
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  2543, 2547, 2551  ประถมศึกษา  สช.สป.  2551
 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ เมือง 2543, 2548, 2552  อาชีวศึกษา  สช.สป.  2552
 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์  เมือง 2545, 2550, 2554  ก่อนประถม  สช.  2554

      จำแนกตามสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวนสถานศึกษา สังกัดอื่น ระดับอาชีวศึกษา วิชาชีพ และอุดมศึกษา รวม
นครปฐม เขต 1 18  11 2 0 31
นครปฐม เขต 2 24 3 1 0 28


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/cer2.gif?attredirects=0

คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินใหม่
โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://drive.google.com/file/d/1vAzjUVW5Iv0vEA1JQh7UeCsLK5av1Ezd/view?usp=sharing


http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/07/mm.pdf
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/07/nn.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcGgxV2VQUXJlaVk/view


Comments