การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์15 พ.ย. 2558 09:26โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2564 22:55 ]


การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมายการดำเนินงาน

    1) เพื่อดำเนินการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    2) เพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระราชทาน
    3) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน
    4) เพื่อส่งเสริมการดำรงรักษาสภาพการบริหารของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
    5) เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนและสถานที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg

การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2564
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก 
    - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก  
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก 
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 > คลิก 
    - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก 

ประจำปีการศึกษา 2563
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.) > คลิก  
 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  > คลิก 
        - ยื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
        - การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
       การประเมินระดับระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
        - การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
 คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา > คลิก
 คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา > คลิก
 แต่งตั้งกรรมการระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
        (การประเมินระดับจังหวัด) 
        - นางสาวชัญญามาศ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม (4 พ.ย.63) 
        - นางสาวศศิธร ตะโกใหญ่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (10 พ.ย.63) 
        - เด็กชายณัฏฐ์ กรธนไพโรจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (12 พ.ย.63) 
        (การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด)  
        - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 คลิก  
        - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ประกาศผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ประกาศผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก

 ประจำปีการศึกษา 2562
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 > คลิก 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 > คลิก  
 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 1 > คลิก 
19 - 21 มิถุนายน 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2699457640083516&set=pcb.2699444260084854&type=3&theater
เอกสารประกอบการบรรยาย
    กำหนดการ > คลิก
    บทเรียนในรอบ 10 ปี และแนวดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    ข้อตกลงร่วมกันและแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) > คลิก
    หน่วยที่ 1 การสะท้อนการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.มธุรส ประภาจันทร์) > คลิก
    หน่วยที่ 2 องค์ประกอบและรายการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์) > คลิก
    หน่วยที่ 3 ทักษะการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน (ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี) 
เทคนิคที่ประสบความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลการประเมินและนำเสนอผลงาน (มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก
ประสบการณ์การรวบรวมช้อมูลเพื่อการประเมินนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน (ดร.สิทธิกร สุมาลี) > คลิก
    หน่วยที่ 4 บทสุปความสำเร็จของการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สง่า จันทร์วิเศษ) > คลิก
    หน่วยที่ 5 การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ โดยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (ดร.อิทธิพัท์ สุวพรทันกูล) > คลิก
    อัลบั้มภาพ สรุปเนื้อหาการสัมมนา > คลิก
 รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เล่มคู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พระราชทาน
 คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 > เพิ่มเติม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 > คลิก
ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
    - หนังสือที่ ศธ 04004/ พิเศษ 02 ลว.17 ส.ค.61 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    - หนังสือ ที่ ศธ 04004/ว832 ลว.19 ก.ค. 61 > คลิก 
    - ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือก > หน้า1  |  หน้า 2
    - แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  |  กทม. > คลิก  |  ภูมิภาค > คลิก  
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555 > คลิก
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 > คลิก
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก
    - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 > คลิก
 คู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย > คลิก 
 แบบประเมินนักเรียนฯ (docx) > คลิก
 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา > คลิก 
 แบบประเมินสถานศึกษาฯ ระดับก่อนประถมศึกษา (docx) > คลิก  
 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา > คลิก 
 แบบประเมินสถานศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  (docx) > คลิก  
สื่อ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์ การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
    1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก
    2. มาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ที่ประกาศใช้ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี) > คลิก
    3. แนวคิดหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป (ดร.บุญชู ชลัษเฐียร) > คลิก
    4. เทคนิคการประเมินในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ) > คลิก
    5. เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 1 (ศน.มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก
    6. ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 2 (ศน. มาโนช จันทร์แจ่ม) > คลิก
    7. เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (นายสมบัติ เนตรสว่าง) 
    8. เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี) 
    9. การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา (นางวาทินี ธีระตระกูล) 
  10. การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด (ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์) 
  11. การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด (ดร.ณัฐา เพชรธนู) 

ประจำปีการศึกษา 2560
 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) > คลิก 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) > คลิก 
 การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 13 ธ.ค. 60 > คลิก 
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2560 > คลิก 
 คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2560 > คลิก 
 คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2560 > คลิก 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559 > คลิก
    - รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 รายงานสรุปผลการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา) > คลิก 
 เอกสารกระบวนการและข้อค้นพบจากการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559  กลุ่มจังหวัด 01   
# รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2506 ถึง 2557 > คลิก
# รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2507 ถึง 2557 (เฉพาะจังหวัดนครปฐม) > คลิก
# รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2506 - 2557 > คลิก
# ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 คลิก
# คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2555 > คลิก
# คู่มือ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2555 > คลิก
# คู่มือ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2555 > คลิก
แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมและมัธยมศึกษา 2555 > คลิก
# แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 2555 > คลิก
# แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2555 > คลิก
# ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2555 > คลิก
# ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับโล่พระราชทานจากการได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง
ประจำปีการศึกษา 2507 ถึง 2557 (เฉพาะจังหวัดนครปฐม)

โรงเรียน อำเภอ ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับชั้น สังกัด เข้ารับรางวัลเมื่อปีการศึกษา
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  2543, 2547, 2551  ประถมศึกษา  สช.สป.  2551
 โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ เมือง 2543, 2548, 2552  อาชีวศึกษา  สช.สป.  2552
 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์  เมือง 2545, 2550, 2554  ก่อนประถม  สช.  2554

      จำแนกตามสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวนสถานศึกษา สังกัดอื่น ระดับอาชีวศึกษา วิชาชีพ และอุดมศึกษา รวม
นครปฐม เขต 1 18  11 2 0 31
นครปฐม เขต 2 24 3 1 0 28

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rangwalphrarachthan/cer2.gif?attredirects=0https://drive.google.com/file/d/1Czdfth5ZCnl6Eus04GEKJcCFvQUDiVzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAzjUVW5Iv0vEA1JQh7UeCsLK5av1Ezd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjM3YWQxNDQxMGJlMGJkYmE
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjMxMzAyNzQ2MGJiOTlhZmQ
https://drive.google.com/file/d/1BqGl8o_nIXY_1JsD0Emb6iF3I-1zbCH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IqBr7a0MxzjIxlu6YXoY99poVkw7e4CH/view?usp=sharing
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/07/mm.pdf
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/07/nn.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMcGgxV2VQUXJlaVk/view

Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
10 ก.ค. 2563 23:43
ċ
Webmaster Supervisory,
11 ก.ค. 2563 00:20
Ċ
Webmaster Supervisory,
10 ม.ค. 2562 07:01
Ċ
Webmaster Supervisory,
13 ก.ย. 2564 21:30
Ċ
Webmaster Supervisory,
23 ก.ค. 2563 02:38
Ċ
Webmaster Supervisory,
23 ก.ค. 2563 02:50
Ċ
Webmaster Supervisory,
23 ก.ค. 2563 02:50
Comments