14 กรกฏาคม 2562

โพสต์13 ก.ค. 2562 23:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2562 23:12 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 

        เป็นคณะทำงานในการบริหารจัดการ การประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673015586472132&id=100012910892306&__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/66447275_673015279805496_2360239551701581824_n.jpg

วัตถุประสงค์ : 
    - เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    - เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดยการสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) และออกแบบคู่มือการสอนเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนคุณภาพระดับ B+ /  B /  B- / C ตามเล่มรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : 
    - แนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
    - ตัวชี้วัดสำคัญของการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) 
    - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 
        การสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) 
        การออกแบบคู่มือการสอนเพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดย นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ / นายเมธี อ้นทอง พร้อมคณะวิทยากร (ครูจากโรงเรียนที่มีผลคะแนนในการจำแนกกลุ่มคุณภาพ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในระดับ A) ประกอบไปด้วย
คุณครูดวงใจ พระดอกเมือง โรงเรียนวัดละมุด 
คุณครูบุญนา ภูมิถาวร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 
คุณครูกรรณิการ์  มะโนมั่น โรงเรียนวัดบางหลวง 
คุณครูกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางคูเวียง 
คุณครูพัชรี พยัคฆา โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 
คุณครูสุรียา พริ้งรักษา โรงเรียนวัดเชิงเลน

สื่อประกอบการสัมมนา :

https://drive.google.com/file/d/1rDigDewk4z4fL_UmKbMQeipdbk4BR48l/view?usp=sharing

Comments