เกริน ช้อยเครือ


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • 14 กรกฏาคม 2562 วันที่ 14 กรกฏาคม 2562         เป็นคณะทำงานในการบริหารจัดการ การประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ :     - เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    - เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดยการสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) และออกแบบคู่มือการสอนเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย :     ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนคุณภาพระดับ B+ /  B /  B- / C ตามเล่มรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร :     - แนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2562 23:12 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 13 กรกฎาคม 2562 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562         เป็นคณะทำงานจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมข้อมูลเพิ่มเติม     - เว็บเพจของกลุ่มนิเทศฯ เรื่อง วิทยาการคำนวณ > คลิก
  ส่ง 13 ก.ค. 2562 02:16 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • ประสานงานด้านสถานที่         ประสานงานด้านสถานที่ เพื่อเตรียมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ครูวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางหลักสูตร English Boot Camp   วันที่ 7 กรกฎาคม 2562          ณ ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม > คลิก วันที่ 10 กรกฎาคม 2562          ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท  บางระกำซอย 7 เลขที่ 67 ตำบล ท่าพระยา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก
  ส่ง 13 ก.ค. 2562 02:10 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 11 กรกฎาคม 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562        เป็นคณะทำงาน และวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนางานนักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปี ปีการศึกษา 2562กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 55 โรงเรียน จำนวน 60 คนศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คนเนื้อหาสาระ / วิทยากร : - การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2562 00:17 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 10 กรกฎาคม 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562         เป็นคณะทำงานจัดการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2ผู้ร่วมประชุม :     คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2 (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์)     ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นวิทยากร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย1. นางดวงใจ พระดอกเมือง โรงเรียนวัดละมุด2. นางบุญนา ภูมิถาวร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด3. นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น โรงเรียนวัดบางหลวง4. นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2562 09:14 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 47 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 
    1.การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
        1.1.คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.21)
        1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32, 2.74, 0.70 และ 0.10 ตามลำดับ
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก 
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2557) > คลิก 
 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังนำไปใช้ (ความเที่ยง) > คลิก 
 ค่าเป้าหมาย NT'61 > คลิก 
 ร่วมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา > คลิก 
 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 (รายโรงเรียน) คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 (สพป.นฐ.2 รายโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (ภาพรวม สพป.นฐ.2) คลิก  
 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิ.ย.61) > คลิก 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิป
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน School MIS คลิก 
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก  
 ข้อสอบภาษาอังกฤษพิชิต O-NET 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562  
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559  >  ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิกเอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก

ปี 2562

 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (เอกสารวิชาการที่ 22/2562) > คลิก  
 คู่มือการนิเทศ การประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพ ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก  
 งานวิจัย: การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 
 เอกสารการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ 
เรียน (เอกสารวิชาการที่ 2/2562) คลิก  
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เอกสารวิชาการที่ 3/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 4/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก 
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ > คลิก  | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก  
 คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562 (เอกสารวิชาการที่ 12/2562) > คลิกPLC สพป.นครปฐมเขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)

การสื่อสาร
Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book

0
แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2562  |  2/2562
1/2559  |  2/2559
X/2558  |  2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2560  |  2/2560
X/2558  |  2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2562 | 2/2562
1/2561 | 2/2561
1/2560 | 2/2560
1/2559 | 2/2559

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2561 | 2/2561
1/2559 | 2/2559
1/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

งานที่ได้ปฏิบัติ
- การจัดประชุม อบรมสัมมนา จัดเข้าค่าย ตามภารงานที่รับผิดชอบ (การวัดประเมินผล ภาษาอังกฤษ) > คลิก 

ประกาศเกียรติคุณ
2561  |  2562

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0
RT'61 สพป.นฐ. 2 > คลิก   
RT'61 สพป.นฐ. 2 จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน  > คลิก 
การจัดสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

RT'60 ป.1 สพป.นฐ.2 > คลิก 
RT'60 บางเลน > คลิก 
NT'60 ป.3 สพป.นฐ.2 > คลิก 
NT'60 ป.3 บางเลน > คลิก 
O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 

 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก  

 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก  

 จำนวนนักเรียน ปี 2559 > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก

นวัตกรรมการนิเทศ
0
PLC On Face Book Group
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

รวบรวมร่วมใช้ คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก